Forskrift om fylkesmannens adgang til å ilegge kommuner mulkt ved oversittelse av fristene i barnevernloven § 6-9

DatoFOR-1992-12-16-1243
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertAvd I 1993 160
Ikrafttredelse01.01.1993
Sist endretFOR-2009-12-09-1489 fra 01.01.2010
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-07-17-100-§6-9
Kunngjort
KorttittelForskrift om mulkt etter barnevernloven

Hjemmel: Fastsatt av Barne- og familiedepartementet (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet) 16. desember 1992 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester § 6-9 fjerde ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 5 des 2003 nr. 1456, 9 des 2009 nr. 1489.

§ 1.For å føre kontroll med at fristene i § 6-9 overholdes, skal barneverntjenesten for hver enkelt sak registrere dato for mottak av meldinger og datoer for videre oppfølging av saken på fristskjema utarbeidet av Barne- og familiedepartementet.
§ 2.Barneverntjenesten skal sende fylkesmannen kvartalsvise rapporter med kopi av sluttførte fristskjemaer. Fylkesmannen kan likevel når som helst be om kopi av sluttførte og ikke sluttførte fristskjemaer for kontroll.
§ 3.Når fylkesmannen gjennom kontroll, eller på annen måte, blir kjent med at fristene i § 6-9 er oversittet, skal han bringe klarhet i hva som er årsaken til fristoversittelsen. Fylkesmannen skal ved råd og veiledning søke å bidra til at fristoversittelser ikke gjentar seg i kommunen. Dersom dette ikke fører frem kan fylkesmannen ilegge kommunen mulkt
a)etter en helhetsvurdering på bakgrunn av gjentatte fristoversittelser
b)ved alvorlig oversittelse av en enkelt frist.
0Endret ved forskrift 5 des 2003 nr. 1456 (i kraft 1 jan 2004).
§ 4.Fylkesmannen skal fastsette mulktens størrelse på grunnlag av lengden av fristoversittelsen, om barneverntjenesten har oversittet frister tidligere, sakens alvorlighetsgrad og årsaken til fristoversittelsen. Fylkesmannen skal også fastsette betalingsfrist.

Når mulkt ilegges for fristoversittelse i en enkelt sak, skal mulkten ikke være mindre enn 1.000 kr. og ikke større enn 10.000 kr.

Når mulkt ilegges for flere eller gjentatte fristoversittelser, og det ikke tidligere er ilagt mulkt for disse oversittelsene kan mulkten ikke være mindre enn 10.000 kr. og ikke større enn 100.000 kr.

0Endret ved forskrift 5 des 2003 nr. 1456 (i kraft 1 jan 2004).
§ 5.Mulkten innbetales til fylkesmannen og tilfaller statskassen.
§ 6.Fylkesmannens vedtak om ileggelse av mulkt kan påklages til Statens helsetilsyn.
0Endret ved forskrift 9 des 2009 nr. 1489 (i kraft 1 jan 2010).
§ 7.Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1993.