Forskrift om fangst av elvemusling

DatoFOR-1992-12-30-1230
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertAvd I 1992 1987
Ikrafttredelse01.01.1993
Sist endretFOR-2013-10-15-1214
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§34, FOR-1992-12-18-1177
Kunngjort
KorttittelForskrift om fangst av elvemusling

Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) 30. desember 1992 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 34, jf. forskrift av 18. desember 1992 nr. 1177 om utvidelse av lakselovens saklige virkeområde.
Endringer: Endret ved forskrift 15 okt 2013 nr. 1214.

§ 1.Forbud

Uten tillatelse fra fylkesmannen er all fangst av elvemusling (Margaritifera margaritifera) forbudt.

0Endret ved forskrift 15 okt 2013 nr. 1214.
§ 2.Tillatelser

Tillatelse til fangst av elvemusling kan bare gis på lokaliteter der bestandssituasjonen er meget god.

Tillatelse kan bare gis etter enkeltsøknad.

Tillatelsen skal bare gjelde for ett år, og den skal gis for et begrenset antall muslinger.

Tillatelse må alltid kunne framvises under fangst av elvemusling.

0Endret ved forskrift 15 okt 2013 nr. 1214.
§ 3.Straff

Overtredelse av denne forskrift er straffbart, jf. § 49 i lov om laksefisk og innlandsfisk m.v.

§ 4.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 1993.