Forskrift om fjernmøter og skriftlig saksbehandling

DatoFOR-1993-01-13-4035
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse13.01.1993
Sist endretFOR-2012-06-14-531 fra 01.07.2012
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§30
Kunngjort
KorttittelForskrift om fjernmøter og saksbehandling

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 13. januar 1993 med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 30 nr. 2.
Endringer: Endret ved forskrift 14 juni 2012 nr. 531.

§ 1.Denne forskrift gjelder for formannskap, fylkesutvalg, faste utvalg, kommunedelsutvalg, kommuneråd og fylkesråd samt kommunale eller fylkeskommunale nemnder opprettet i medhold av andre lover.

Forskriften gjelder også for andre folkevalgte organer unntatt kommunestyre/fylkesting og kontrollutvalg, så langt kommunestyret, fylkestinget eller oppnevningsorganet ikke bestemmer noe annet.

0Endret ved forskrift 14 juni 2012 nr. 531 (i kraft 1 juli 2012).
§ 2.Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre. Når møtet holdes for åpne dører, må det også være mulighet for tilhørere til å overhøre dette.

Innkalling kan skje telefonisk. Er det ikke tid til utsendelse av saksdokumentene, skal disse refereres i møtet.

Saken skal utsettes til ordinært møte kan holdes, dersom 1/3 av organets medlemmer krever det.

§ 3.Fjernmøte eller skriftlig saksbehandling kan ikke benyttes ved behandling av saker som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold og saker med opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Krever hensynet til personvern at møtet holdes for lukkede dører, bør fjernmøte eller skriftlig saksbehandling heller ikke benyttes. Det samme gjelder når hensynet til offentlige interesser tilsier at møtet holdes for lukkede dører.
0Endret ved forskrift 14 juni 2012 nr. 531 (i kraft 1 juli 2012).
§ 4.Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle organets medlemmer med forslag til vedtak.

For gyldig vedtak kreves at samtlige medlemmer gir sin tilslutning til det fremlagte forslag til vedtak, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling.

§ 5.Denne forskrift trer i kraft straks.