Forskrift om hvilke opplysninger som skal gis i melding om salg av leiegård.

DatoFOR-1993-01-15-30
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertAvd I 1993 102
Ikrafttredelse18.01.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1977-04-29-34-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om salg av leiegård

Fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 15. januar 1993 med hjemmel i lov 29. april 1977 nr. 34 om kommunal forkjøpsrett til leiegårder § 5 første ledd annet punktum.

§ 1.I melding til kommunen om overdragelse av leiegård som omfattes av lov 29. april 1977 nr. 34 om kommunal forkjøpsrett til leiegårder, skal det gis følgende opplysninger:
1:Eiendommens gnr., bnr. og gateadresse. Dersom eiendommen er seksjonert oppgis snr.
2:Det skal opplyses om det er eiet eller festet grunn. Dersom det er festet grunn oppgis festenr.
3:Selgers navn, personnr./foretaksnr. og adresse
4:Kjøpers navn, personnr./foretaksnr. og adresse
5:Dersom erververen er eierens ektefelle eller i slekt med eieren eller eierens ektefelle i rett opp- eller nedstigende linje, eller i eierens eller ektefellens første sidelinje til og med barn av søsken, skal det gis opplysning om dette.
6:Navn til samtlige leieboere. Dersom en hovedleier for tiden ikke bor i eiendommen skal vedkommendes adresse oppgis.
7:Antall tidsbegrensede leieforhold
8:Antall tidsubestemte leieforhold
9:Antall ledige boliger og næringslokaler
10:Samlede leieinntekter for foregående år
11:Samlede driftsutgifter for foregående år. Følgende driftsutgifter skal spesifiseres:
A:vedlikeholdsutgifter
B:forsikringer
C:skatter og kommunale avgifter
D:andre driftsutgifter
12:Overdragelsessum og øvrige vilkår, herunder kopi av alle kontrakter vedrørende overdragelsen. Ved gave eller gavesalg oppgis antatt omsetningsverdi. Ved tvangssalg skal stadfestelseskjennelsen vedlegges. Panteattest vedlegges dersom det foreligger.
§ 2.Følgende opplysninger skal gis i den grad de ikke fremgår av vedlagt takst:
1:Tomteareal
2:Byggeår
3:Antall etasjer
4:Antall boliger og ca. antall m² boligareal
5:Antall næringslokaler og ca. antall m² næringsareal
6:Arealberegningsmetode som er lagt til grunn under pkt. 5 og 6, jfr. NS-3940 om areal- og volumberegning av bygninger.
§ 3.Denne forskrift trer i kraft 18. januar 1993.