Forskrift om innhenting av opplysninger ved fastsettelse av bunnfradrag.

DatoFOR-1993-02-11-107
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1993 201
Ikrafttredelse11.02.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1975-06-06-29-§32
Kunngjort
KorttittelForskrift om opplysninger for bunnfradrag

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 11. februar 1993 med hjemmel i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 32.

I

§ 1.Kommunen kan innhente opplysninger om antall selvstendige boenheter i faste eiendommer i kommunen og om noen av disse boenhetene benyttes i forbindelse med næringsvirksomhet.

Innhenting av opplysninger etter denne forskrift forutsetter at kommunestyret har truffet vedtak om bruk av bunnfradrag i eiendomsskattetakstene for vedkommende skatteår, jf. lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 11.

§ 2.Plikten til å avgi opplysninger etter denne forskrift påhviler eiendommens eier. I boligselskaper og boligsameier som har eget styre påhviler plikten likevel dette organ.
§ 3.Opplysninger etter denne forskrift kan innhentes ved skjema som fastsettes av kommunen.

Skjemaet skal inneholde

-kommunens retningslinjer for avgrensning av selvstendige boenheter,
-felt for angivelse av antall selvstendige boenheter i eiendommen i henhold til kommunens retningslinjer,
-felt for angivelse av hvilke selvstendige boenheter i eiendommen som benyttes i forbindelse med næringsvirksomhet,
-opplysning om hvor skjemaet skal leveres.

Skjemaet skal også tydelig gi opplysning om forhold som nevnt i § 4 vedrørende tilfredsstillende utfylling og innsendelsesfrist.

Skjemaet kan inneholde felt hvor den som er opplysningspliktig etter eget ønske kan gi særskilte opplysninger av betydning for fastsettelse av bunnfradrag.

§ 4.Frist for innsendelse av skjema kan ikke settes kortere enn 4 uker etter at skjemaene ble utsendt.

Kommunen kan vedta at det ikke skal fastsettes bunnfradrag i eiendomsskattetakstene for eiendommer hvor tilfredsstillende utfylt skjema ikke er innsendt innen gjeldende frist.

Godtgjør noen innen fristens utløp at det av særlige grunner vil skape betydelige vanskeligheter å levere korrekt utfylt skjema innen fristen, skal kommunen etter skriftlig søknad gi utsetting.

Forsinket skjema godtas når fristoversittelsen må anses som særlig unnskyldelig på grunn av årsak som ikke kan legges vedkommende til last.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.