Forskrift om oppgaveplikt for norske deltakere i utenlandske ansvarlige selskaper mv og norske deltakere i norsk-kontrollerte selskaper i lavskatteland.

DatoFOR-1993-03-15-199
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1993 284
IkrafttredelseFom inntektsåret 1992
Sist endretFOR-2008-05-29-514 fom inntektsåret 2007
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§4-4, LOV-1980-06-13-24-§4-9, FOR-2007-12-14-1445
Kunngjort
Rettet15.05.2016 (hjemmelshenvisning)
KorttittelForskrift om oppgaveplikt for deltaker i NOKUS

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 15. mars 1993 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 4-4 nr. 8 og § 4-9 nr. 7 og delegeringsvedtak 14. desember 2007 nr. 1445.
Endringer: Endret ved forskrifter 13 des 1994 nr. 1097, 12 sep 2003 nr. 1134, 13 okt 2004 nr. 1346, 19 des 2007 nr. 1593, 29 mai 2008 nr. 514 (hjemmel).
Rettelser: 15.05.2016 (hjemmelshenvisning).

§ 1.Deltakere i utenlandsk deltakerlignet selskap mv.

Skattytere som skal beskattes i Norge for andel i utenlandsk selskap mv. som omfattes av skatteloven § 10-40, skal levere næringsoppgave med vedlegg. Næringsoppgaven skal omfatte hele selskapets virksomhet.

Som vedlegg til næringsoppgaven skal norske deltakere i fellesskap levere selskapsoppgave etter selskapets form. Norske deltakere skal i fellesskap levere selskapets oppgave over deltakerenes formue og inntekt. Den enkelte deltaker skal levere egen oppgave over formue og inntekt i selskapet.

Årsregnskapet i det utenlandske selskapet mv. skal overføres til næringsoppgaven som for øvrig skal fylles ut i samsvar med norske skatteregler. Ved omregningen av ligningsmessig resultat til norske kroner skal valutakursen ved inntektsårets utgang legges til grunn.

Er det utenlandske selskapet mv. regnskapspliktig etter intern rett i det land det er hjemmehørende, skal selskapets årsoppgjør vedlegges.

0Endret ved forskrifter 12 sep 2003 nr. 1134 (fom inntektsåret 2003), 13 okt 2004 nr. 1346 (fom inntektsåret 2004).
§ 2.Deltakere i norsk-kontrollerte aksjeselskaper mv. hjemmehørende i lavskatteland

Skattytere som skal beskattes i Norge for andel av overskudd i norsk-kontrollert aksjeselskap mv. hjemmehørende i lavskatteland etter skatteloven § 10-61, plikter å levere næringsoppgave. Næringsoppgaven skal omfatte hele selskapets virksomhet. For øvrig gjelder reglene i § 1 tredje og fjerde ledd tilsvarende.

Som vedlegg til næringsoppgaven skal norske deltakere i fellesskap levere selskapsoppgave og selskapets oppgave over deltakeres formue og inntekt. Den enkelte deltaker skal levere egen oppgave over formue og inntekt.

0Endret ved forskrifter 13 des 1994 nr. 1097, 12 sep 2003 nr. 1134 (fom inntektsåret 2003), 13 okt 2004 nr. 1346 (fom inntektsåret 2004).
§ 3.Hvor og når oppgaver skal leveres

Næringsoppgaven, selskapsoppgaven og selskapets oppgave over deltakers formue og inntekt mv. leveres til skattekontoret. Kopi av selskapets oppgave over deltakers formue og inntekt skal leveres til den enkelte deltaker.

Fristen for innlevering av oppgaver følger av ligningsloven § 4-7.

0Endret ved forskrifter 12 sep 2003 nr. 1134 (fom inntektsåret 2003), 13 okt 2004 nr. 1346 (fom inntektsåret 2004), 19 des 2007 nr. 1593 (i kraft 1 jan 2008).
§ 4.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder fra og med inntektsåret 1992.

0Endret ved forskrift 12 sep 2003 nr. 1134 (fom inntektsåret 2003, tidligere § 5).