Forskrift om samordning av pensjon fra tjenestepensjonsordning med redusert enkepensjon (enkemannspensjon) fra folketrygden.

DatoFOR-1993-03-19-215
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1993 294
Ikrafttredelse01.01.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§27
Kunngjort
KorttittelForskrift om samordning av enke/enkemannspensjon

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sosialdepartementet 19. mars 1993 med hjemmel i lov av 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 27.

I

Dersom enkepensjonen (enkemannspensjonen) fra folketrygden er redusert ved forventet arbeidsinntekt etter folketrygdlovens § 10-5 nr. 3, skal fradragsbeløpet i tjenestepensjonen etter bestemmelsen i samordningslovens § 22 nr. 2 første ledd avkortes forholdsmessig.

Ved redusert pensjon fra folketrygden etter folketrygdlovens § 7-10 skal samordningsfradraget også avkortes forholdsmessig, jf samordningslovens § 19 nr. 2.

Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder tilsvarende ved rett til pensjon etter lov av 12. desember 1958 nr. 10 om yrkesskadetrygd.

II

Forskriften trer i kraft straks og gis virkning fra 1. januar 1993.