Forskrift om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum.

DatoFOR-1993-04-30-316
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1993 367
IkrafttredelseInntektsårene 1992 og 1993
Sist endretFOR-2015-02-09-94 fra inntektsåret 2015
EndrerFOR-1976-03-11-1
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1975-06-13-35-§3, LOV-1975-06-13-35-§5, LOV-1975-06-13-35-§5a, LOV-1975-06-13-35-§8
Kunngjort
KorttittelForskrift om skatt av petroleumsvirksomhet

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 30. april 1993 med hjemmel i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. § 3, § 5, § 5a og § 8. Fremmet av Finans- og tolldepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 27 mars 1998 nr. 271, 11 april 2003 nr. 509, 19 des 2005 nr. 1623, 14 mars 2006 nr. 306, 29 juni 2007 nr. 836, 9 feb 2015 nr. 94.

I

Kapittel I. Om begrepet driftsmiddel og dets kostpris.

§ 1.(Opphevet 27 mars 1998 nr. 271 fom inntektsåret 1998.)
§ 2.Til kostprisen for driftsmidler som nevnt i petroleumsskatteloven § 3 bokstav b, regnes alle kostnader som påløper i forbindelse med utbygging av petroleumsfelt og rørledningsanlegg.

Rentekostnader vedrørende lån som er opptatt for å finansiere driftsmidler som nevnt i petroleumsskatteloven § 3 bokstav b, og som er påløpt før driftsmidlene er tatt i ordinær bruk, kan regnes med i kostprisen med de begrensninger som følger av petroleumsskatteloven § 3 bokstav h.

0Endret ved forskrifter 27 mars 1998 nr. 271 (fom inntektsåret 1998), 11 april 2003 nr. 509 (fom inntektsåret 2002), 29 juni 2007 nr. 836 (fom inntektsåret 2007).

Kapittel II. Om behandling av undersøkelsesutgifter.

§ 3.Utgifter til undersøkelse som kan foretas med tillatelse gitt av norsk myndighet, herunder utgifter til undersøkelsesboring, kreves ikke aktivert.

Kapittel III. Om beregning av friinntekt.

§ 4.Utgifter som nevnt i § 3 kan ikke tas med ved beregningen av friinntekt.
§ 5 - § 7.(Opphevet 27 mars 1998 nr. 271 fom inntektsåret 1998.)

Kapittel IV. Om avgrensing av begrepet rørledning.

§ 8.Som rørledning i forhold til petroleumsskatteloven regnes anlegg for transport av petroleum fra produksjonsanlegg på den norske kontinentalsokkel til land.

Rørledning omfatter også mottaksanlegg på land, samt utskipningsanlegg i tilknytning til mottaksanlegget. Anlegg for videre bearbeiding av petroleum, herunder raffinering, anses ikke som en del av rørledningen.

Rørledningens avgrensing mot annet anlegg på land er den målestasjon som petroleum passerer etter å ha gjennomgått rensing, stabilisering og midlertidig lagring.

§ 9.Rørsystem for å overføre petroleum mellom forskjellige produksjonsfelter på kontinentalsokkelen, regnes ikke med til det anlegg som omfattes av begrepet rørledning etter § 8.

Rørledningens avgrensing mot annet anlegg på produksjonsfeltet er målestasjon som petroleum passerer før transport til land.

Anlegg eller innretning for pumping eller kompresjon som er nødvendig for transporten, regnes å høre til rørledningen.

§ 10.Bestemmelsene i dette kapittel får ingen virkning for forståelsen av avtaler inngått med fremmede stater.
§ 11.Finansdepartementet kan i særlige tilfelle treffe vedtak om annen avgrensing enn nevnt i §§ 8 og 9. Slikt vedtak skal treffes etter at eierne har hatt anledning til å uttale seg.

Kapittel V. Om fordeling av inntekt og fradrag mellom virksomhet som nevnt i petroleumsskattelovens § 2 annet ledd, § 3 og § 5 og annen skattepliktig virksomhet.

§ 12.Når skattepliktige som driver utvinning av petroleum eller rørledningstransport av utvunnet petroleum i områder som nevnt i petroleumsskattelovens § 1, også driver annen virksomhet eller arbeid, skal inntekt og fradrag fordeles slik at inntekt av utvinning og rørledningstransport, ansettes som om denne virksomheten var drevet av frittstående foretak.
§ 13.Når et driftsmiddel benyttes dels i sokkelvirksomhet og dels i annen virksomhet, skal sokkeldistriktet ved anvendelsen av petroleumsskatteloven § 3 d annet ledd tilordnes en skattemessig nedskrevet verdi for driftsmidlet basert på en fordelingsnøkkel som er egnet til å reflektere driftsmidlets bruk i henholdsvis sokkelvirksomhet og annen virksomhet per 31. desember i inntektsåret.
0Endret ved forskrifter 11 april 2003 nr. 509 (fom inntektsåret 2002), 29 juni 2007 nr. 836 (fom inntektsåret 2007).

Kapittel VI. Om filial m.v. av selskap hjemmehørende i utlandet.

§ 14.(Opphevet ved forskrift 11 april 2003 nr. 509 fom inntektsåret 2002).
§ 15.Ved anvendelse av petroleumsskatteloven § 5 a tredje ledd, skal det legges til grunn en avkastningsrate på 10 prosent p.a.

Kapittel VII. Om fastsettelse av rentesats i medhold av petroleumsskatteloven § 3 bokstav c annet ledd og § 5 sjette ledd annet punktum

0Overskriften endret ved forskrift 11 april 2003 nr. 509 (fom inntektsåret 2002).
§ 16.Den normerte risikofrie renten skal for det enkelte inntektsår være gjennomsnittlig rente på statskasseveksler med 12 måneders løpetid, slik de publiseres av Norges Bank, beregnet på grunnlag av inntektsåret. Departementet beregner og kunngjør renten for det enkelte inntektsår i januar i året etter inntektsåret.

Rentesatsen etter petroleumsskatteloven § 3 bokstav c annet ledd første punktum og § 5 sjette ledd annet punktum settes til renten i det foregående ledd tillagt 0,5 prosentpoeng, nedjustert med skattesatsen for alminnelig inntekt for inntektsåret.

Renten skal avrundes til nærmeste tiendels prosentpoeng.

0Tilføyd ved forskrift 11 april 2003 nr. 509 (fom inntektsåret 2002), endret ved forskrifter 14 mars 2006 nr. 306 (fom inntektsåret 2006), 9 feb 2015 nr. 94 (fom inntektsåret 2015).

Kapittel VIII. Om overgangsbestemmelse ved første gangs realisasjon av driftsmidler omfattet av plan for utbygging og drift godkjent før 1. januar 1998

0Kapitlet tilføyd ved forskrift 11 april 2003 nr. 509 (fom inntektsåret 2002).
§ 17.For driftsmiddel som er omfattet av plan for utbygging og drift godkjent før 1. januar 1998 skal petroleumsskatteloven § 3 bokstav f annet ledd, § 3 bokstav f fjerde ledd og § 5 femte ledd ikke komme til anvendelse første gang driftsmidlet anses realisert etter nevnte bestemmelser etter 1. januar 1998.

Ved realisasjon av driftsmidler som nevnt i foregående ledd gjelder reglene slik de lød før lovendring av 27. mars 1998 nr. 18, herunder tidligere § 5 og § 6 i denne forskrift.

0Tilføyd ved forskrift 11 april 2003 nr. 509 (fom inntektsåret 2002).

Kapittel IX. Om rentebærende gjeld og omvurderingskontoer etter petroleumsskatteloven § 3 d

0Kapitlet tilføyd ved forskrift 19 des 2005 nr. 1623 (fom inntektsåret 2005). Overskriften endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 836 (fom inntektsåret 2007).
§ 18.Med rentebærende gjeld etter petroleumsskatteloven § 3 d annet ledd menes selskapets samlede gjeld som har gitt opphav til rentekostnader som inngår ved beregningen av netto finansposter etter nevnte bestemmelse. Som rentebærende gjeld regnes blant annet prosjektlån, selskapslån, kassekreditt mv. fra ekstern långiver og tilknyttet selskap. Som rentebærende gjeld regnes ikke leverandørgjeld, daglig kontantbalanse mellom operatør og rettighetshavere, skyldig vederlag og refusjoner ved overdragelse av utvinningstillatelser, utsatt og betalbar skatt, regnskapsmessige avsetninger til framtidige kostnader, erstatningskrav, bøter mv. Som rentebærende gjeld regnes heller ikke økonomiske forpliktelser som er blitt til gjeld, herunder misligholdte krav mv.

Gjennomsnittlig rentebærende gjeld gjennom inntektsåret fastsettes på grunnlag av daglige endringer i gjelden. Gjennomsnittlig rentebærende gjeld gjennom inntektsåret beregnes separat for gjeld i norske kroner og i de enkelte valutaer.

Gjennomsnittlig rentebærende gjeld i de enkelte valutaer regnes om til norske kroner etter en kurs som fastsettes til et veid gjennomsnitt av valutakursene som er benyttet ved omregning til norske kroner av årets rentekostnader og valutaposter knyttet til den rentebærende gjelden. Den veide gjennomsnittskursen fastsettes separat for de enkelte valutaer.

Summen av gjennomsnittlig rentebærende gjeld i norske kroner og gjennomsnittlig rentebærende gjeld i de enkelte valutaer omregnet til norske kroner, inngår som rentebærende gjeld etter petroleumsskatteloven § 3 d annet ledd.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2005 nr. 1623 (fom inntektsåret 2005). Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 836 (fom inntektsåret 2007).
§ 19.For langsiktig rentebærende gjeld som omfattes av petroleumsskatteloven § 3 d annet ledd skal det føres en separat omvurderingskonto etter reglene i skatteloven § 14-5 femte ledd, jf. skattelovforskriften § 14-5 C. Øvrige langsiktige poster i fremmed valuta føres på en alminnelig omvurderingskonto som henføres til landdistriktet etter petroleumsskatteloven § 3 d sjette ledd. Ved urealisert tap på begge omvurderingskontoene kan kontoene settes lik tapet. Ved urealisert gevinst på begge omvurderingskontoene kan hver konto settes til null. Urealisert tap på en av kontoene kan føres til fradrag bare i den utstrekning tapet overstiger urealisert gevinst på den andre kontoen.
0Tilføyd ved forskrift 29 juni 2007 nr. 836 (fom inntektsåret 2007).

Kapittel X. Forskriftskompetanse

0Overskriften endret ved forskrifter 11 april 2003 nr. 509 (fom inntektsåret 2002, tidligere kap. VII), 19 des 2005 nr. 1623 (fom inntektsåret 2005, tidligere kap. IX).
§ 20.Finansdepartementet kan gi nærmere regler til utfylling og gjennomføring av disse forskrifter.
0Endret ved forskrifter 11 april 2003 nr. 509 (fom inntektsåret 2002, tidligere § 16), 19 des 2005 nr. 1623 (fom inntektsåret 2005, tidligere § 18), 29 juni 2007 nr. 836 (fom inntektsåret 2007, tidligere § 19).

II. Ikrafttredelse

§ 26.Denne forskrift kapittel I - V og kapittel VII trer i kraft straks og gjelder første gang for inntektsåret 1993 eller avvikende regnskapsår som utløper i 1993.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 11. mars 1976 nr. 1 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum, og skattlegging av formue knyttet til slik virksomhet.

Kapittel VI trer i kraft straks og gjelder første gang for inntektsåret 1992 eller avvikende regnskapsår som utløper i 1992.