Forskrift om jernbanens trygghetstjeneste.

DatoFOR-1993-05-14-351
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1993 412
Ikrafttredelse01.06.1993
Sist endret
EndrerFOR-1954-12-23-3
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1953-07-17-9-§47, LOV-1953-07-17-9-§48 jf LOV-2010-06-25-45-§39
Kunngjort
KorttittelForskrift om jernbanens trygghetstjeneste

Fastsatt ved kgl.res. 14. mai 1993 med hjemmel i lov av 17. juli 1953 nr. 9 om sivilforsvaret (sivilforsvarsloven) § 47, jfr. § 48. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

§ 1.Forskriften gjelder for jernbanedriften ved Norges Statsbaner.
§ 2.Jernbanens trygghetstjeneste skal i fred og krig:
-sikre jernbanens drift ved forebyggende tiltak,
-rå bot på skader som følge av uhell, ulykker eller krigshandlinger på reisende, jernbanens personale, eiendom og gods til befordring.
§ 3.Sikring av jernbanens drift omfatter tiltak og bestemmelser for anlegg, materiell, drift og vedlikehold, bestemmelser om kontroll og godkjennelse av påbudte tiltak og nødvendig trygghetsopplæring.

Nærmere detaljer fastsettes i egne bestemmelser av NSB.

§ 4.Skadebøtende tiltak omfatter alle planlagte, forberedte og gjennomførte tiltak for å rå bot på skader, og bestemmelser som beskriver tiltak og regulerer prosedyrer for hurtig hjelp.

Nærmere detaljer fastsettes i egne bestemmelser av NSB.

§ 5.Ved NSBs verksteder organiseres industrivern i samsvar med bestemmelser og retningslinjer for industrivern jfr. kgl.res. av 12. januar 1990 nr. 12.
§ 6.NSB bygger og holder i stand tilfluktsrom etter gjeldende bestemmelser, jfr. sivilforsvarsloven § 41.
§ 7.I nødvendig utstrekning utarbeides planer for forebyggende og skadebøtende tiltak på banestrekninger og ved objekter hvor slike tiltak kan by på særlige problemer.
§ 8.Aktuelle personellgrupper ved jernbanen gis slik opplæring og øvelse at de kan iverksette varsling og effektive hjelpetiltak på skadested inntil politiet, lokal redningssentral (LRS) eller den de utpeker overtar ledelsen.
§ 9.Trygghetstjenestens oppgaver og eventuelle tilpasninger ved overgang til beredskap og krig, reguleres i Beredskapsplan for Norges Statsbaner.
§ 10.Forskriften trer i kraft fra 1. juni 1993.

Forskrift av 23. desember 1954 nr. 3 om jernbanens sivilforsvar oppheves fra 1. juni 1993.