Forskrift om kvalifikasjonskrav for losaspiranter.

DatoFOR-1993-06-08-553
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertAvd I 1993 757
Ikrafttredelse01.07.1993
Sist endretFOR-2014-12-17-1791 fra 01.01.2015
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2014-08-15-61-§12, LOV-2014-08-15-61-§22
Kunngjort
KorttittelForskr om kvalifikasjonskrav for losaspiranter

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridepartementet (nå Samferdselsdepartementet) 8. juni 1993 med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr. 59 om lostjenesten m.v. § 19 første ledd.
Tilføyd hjemmel: Lov 15. august 2014 nr. 61 om losordningen § 12.
Endringer: Endret ved forskrifter 3 feb 2000 nr. 179, 17 des 2014 nr. 1791.

§ 1.Som losaspirant kan antas den som oppfyller kravene i § 2 i forskriften her.
0Endret ved forskrift 17 des 2014 nr. 1791 (i kraft 1 jan 2015).
§ 2.Losaspirant skal ha følgende sertifikat, teoretisk utdannelse og fartstid:
1.Sertifikat som gir rett til å være overstyrmann på ethvert skip av hvilken som helst størrelse i uinnskrenket fart.
2.Bestått eksamen som kreves for å få rett til å være skipsfører på ethvert skip av hvilken som helst størrelse i uinnskrenket fart.
3.Minst 3 år fartstid som ansvarshavende vaktoffiser på bro eller overstyrmann på sjøgående skip over 200 tonn, eller minst 3 år sjømilitær fartstid i tilsvarende stillinger. Kystverket kan dispensere fra kravet til fartstid når tjenstlige hensyn tilsier det.

Kystverket kan kreve at den som søker om opptak som losaspirant, skal fremlegge politiattest.

0Endret ved forskrifter 3 feb 2000 nr. 179, 17 des 2014 nr. 1791 (i kraft 1 jan 2015).
§ 3.Med fartstid, sjøgående skip og tonn menes det samme som den til enhver tid gjeldende forskrift om sertifikater for skipsførere og styrmenn.
§ 4.Forskriften her trer i kraft fra 1. juli 1993.