Forskrift om fiskeravgift

DatoFOR-1993-06-15-532
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertAvd I 1993 713
Ikrafttredelse15.06.1993, 01.04.1994
Sist endretFOR-2016-06-13-641
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§30
Kunngjort
KorttittelForskrift om fiskeravgift

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) 15. juni 1993 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven) § 30.
Endringer: Endret ved forskrifter 20 mars 1996 nr. 1470 (forskriften gjengitt i sin helhet), 15 des 2010 nr. 1742, 13 juni 2016 nr. 641.

§ 1.Fiskeravgift

Den som etter å ha fylt 18 år vil fiske etter anadrome laksefisk skal betale avgift til fiskefondet.

For fiske etter anadrome laksefisk i sjøen, skal det bare betales avgift ved bruk av faststående redskap (lakseverp, kilenot og krokgarn).

Avgiften følger kalenderåret.

0Endret ved forskrifter 15 des 2010 nr. 1742 (i kraft 1 jan 2011), 13 juni 2016 nr. 641 (tidligere § 2).
§ 2.Dispensasjoner

Kommunen kan dispensere fra kravet om å betale fiskeravgift for skoler eller institusjoner som har fiske som en del av undervisning, behandling eller aktivitetstilbud.

Det kan settes vilkår og rammer for slik dispensasjon og den skal være tidsbegrenset. Dispensasjon må gis skriftlig.

Miljødirektoratet kan gi dispensasjon fra plikten til å betale fiskeravgift for deltagere i tidsavgrensede arrangementer med formål å øke rekrutteringen til fiske, og kan fastsette vilkår for slik dispensasjon.

0Endret ved forskrift 13 juni 2016 nr. 641 (tidligere § 3).
§ 3.Kontroll

Ingen må stille fiskerett til rådighet for andre uten at kvittering for betalt fiskeravgift som er gyldig pr. dato eller dispensasjon etter § 3 blir forevist. Slik kontroll kreves ikke ved salg av fiskekort fra automater eller andre selvbetjeningsinnretninger når kortet er påført opplysning om plikten til å betale fiskeravgift.

Kvittering for betalt fiskeravgift eller dispensasjon fra kommunen skal medbringes under fiske og fremvises på forlangende av politi eller oppsynspersonell.

0Endret ved forskrift 13 juni 2016 nr. 641 (tidligere § 4).
§ 4.Straff

Overtredelse av denne forskrift er straffbart, jf. § 49 i lov om laksefiske og innlandsfisk mv.

0Endret ved forskrift 13 juni 2016 nr. 641 (tidligere § 5).
§ 5.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks.

0Endret ved forskrift 13 juni 2016 nr. 641 (tidligere § 6).