Forskrift om framleie av fiskerett.

DatoFOR-1993-06-25-570
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertAvd I 1993 782
Ikrafttredelse01.10.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§27, FOR-1992-11-27-864
Kunngjort
KorttittelForskrift om framleie av fiskerett

Fastsatt av Miljøverndepartementet 25. juni 1993 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv § 27 jf kgl.res. av 27. november 1992 nr. 864.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift omfatter framleie, dvs. videre utleie av en leiet fiskerett.

Forskriften omfatter ikke samarbeidsavtaler mellom rettighetshavere, eller mellom rettighetshavere og lokale turistbedrifter. Den omfatter heller ikke tradisjonelle forvaltningsavtaler mellom rettighetshavere og ideelle organisasjoner.

§ 2.Forbud mot framleie

Uten tillatelse fra fylkesmannen er framleie av fiskerett forbudt.

Ved avgjørelse av søknad om tillatelse til framleie skal det legges vekt på hvordan allmennheten tilgodeses ved framleien og mulighetene for fiske i de omkringliggende områder. Det kan settes vilkår for tillatelsen. Fylkesmannen skal straks gis melding om vesentlige endringer i forutsetningene eller vilkårene for tillatelsen.

§ 3.Unntak

Tillatelse fra fylkesmannen er likevel ikke nødvendig hvor

1.leieren enten er
a)en ideell organisasjon tilknyttet en landsomfattende organisasjon med sportsfiske som en hovedaktivitet, eller
b)en ideell lokal organisasjon med sportsfiske som en hovedaktivitet og minst 100 medlemmer,

og

2.eventuelt overskudd av framleien etter at leiesummen og utgifter ved framleien er dekket, i sin helhet går til tiltak for fiskebestandene i området.

Fylkesmannen kan til enhver tid kreve de opplysninger denne finner nødvendig for å avgjøre om et framleieforhold faller inn under første ledd.

§ 4.Meldeplikt

Alle framleieforhold som ikke har grunnlag i gitt tillatelse skal skriftlig meldes til fylkesmannen innen utgangen av det kalenderår framleien starter. Meldingen skal inneholde en redegjørelse for de aktuelle bestemmelser i forhold til § 3.

§ 5.Straff

Overtredelse av denne forskrift er straffbart, jf § 49 i lov om laksefisk og innlandsfisk m.v.

§ 6.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. oktober 1993.