Forskrift om fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS)

DatoFOR-1993-07-09-596
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1993 801
Ikrafttredelse01.09.1993
Sist endretFOR-2015-10-08-1169 fra 01.01.2016
Endrer
Gjelder forNorge, Svalbard
HjemmelLOV-1987-06-12-48-§4, FOR-2015-03-27-310
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsområde, passasjerskip, NIS

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 9. juli 1993 med hjemmel i lov av 12. juni 1987 nr. 48 om norsk internasjonalt skipsregister § 4 annet ledd. Fremmet av Utenriksdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet).
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 27. mars 2015 nr. 310.
Endringer: Endret ved forskrifter 1 jan 2014 nr. 238, 27 mars 2015 nr. 309, 8 okt 2015 nr. 1169.

Kapittel I. Generelle bestemmelser

0Overskriften tilføyd ved forskrift 27 mars 2015 nr. 309.
§ 1.Anvendelse

Denne forskriften kommer til anvendelse på passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister.

0Tilføyd ved forskrift 27 mars 2015 nr. 309.
§ 2.Svalbard

Skip som omfattes av denne forskrift tillates å føre passasjerer mellom havner på Svalbard, mellom Svalbard og fastlandet, og i fast rute mellom Svalbard og utenlandsk havn, uavhengig av bestemmelsene i kapittel II.

0Tilføyd ved forskrift 8 okt 2015 nr. 1169 (i kraft 1 jan 2016).
§ 3.Forbud mot passasjerfart mellom visse stater

Skip registrert i norsk internasjonalt skipsregister tillates ikke å føre passasjerer i fast rute mellom nordiske land. Forbudet gjelder enhver form for slik passasjerfart, også sesongpreget fart, mellom Danmark, Finland, Island og Sverige.

0Endret ved forskrifter 27 mars 2015 nr. 309 (tidligere § 1), 8 okt 2015 nr. 1169 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 2).
§ 4.Endring i fartsområdebegrensningen

Nærings- og fiskeridepartementet kan ved forskrift endre fartsområdebegrensningen angitt i § 3 når det finnes å foreligge konkurransevridning i disfavør av skip registrert i norsk ordinært skipsregister og konkurransevridningen anses å være et resultat av andre staters tiltak eller konkurransevridende ordninger.

0Endret ved forskrifter 1 jan 2014 nr. 238, 27 mars 2015 nr. 309 (tidligere § 2), 8 okt 2015 nr. 1169 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 3).

Kapittel II. Særbestemmelser for cruiseskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister

0Overskriften tilføyd ved forskrift 27 mars 2015 nr. 309.
§ 5.Anvendelse

Dette kapittelet kommer til anvendelse på cruiseskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister.

0Tilføyd ved forskrift 27 mars 2015 nr. 309, endret ved forskrift 8 okt 2015 nr. 1169 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 4).
§ 6.Definisjon

Med cruiseskip menes i denne forskriften passasjerskip som har lugarkapasitet til samtlige passasjerer og seiler med et konkret tilbudt turprogram. Skipsruten må innebære minst en nattseilas og være av minimum 24 timers varighet.

0Tilføyd ved forskrift 27 mars 2015 nr. 309, endret ved forskrift 8 okt 2015 nr. 1169 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 5).
§ 7.Vilkår for å føre passasjerer mellom norske og utenlandske havner
a.Cruiseskip som omfattes av dette kapittelet tillates å føre passasjerer mellom norske havner dersom det anløper tilsammen minst to utenlandske havner før eller etter anløp av en eller flere norske havner,
b.Passasjerene har ikke anledning til å kjøpe billetter kun mellom norske havner,
c.Passasjerene kan gå om bord eller forlate cruiseskipet i norsk havn dersom billetten inkluderer anløp av minst to utenlandske havner.
0Tilføyd ved forskrift 27 mars 2015 nr. 309, endret ved forskrift 8 okt 2015 nr. 1169 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 6).

Kapittel III. Straff og ikrafttredelse

0Overskriften tilføyd ved forskrift 27 mars 2015 nr. 309.
§ 8.Straff

Forsettlig overtredelse av denne forskrift straffes med bøter i medhold av lov 12. juni 1987. nr. 48 § 11, såfremt strengere straff ikke kommer til anvendelse i medhold av annen lovbestemmelse. Er den straffbare handlingen foretatt av noen som handlet på vegne av selskap eller sammenslutning nevnt i lovens § 1, kan bøtestraff idømmes foretaket som sådant.

Ved overtredelse kan Nærings- og fiskeridepartementet bestemme at skipet skal slettes av registeret, jf. lov 12. juni 1987 nr. 48 § 12 annet ledd.

0Endret ved forskrifter 1 jan 2014 nr. 238, 27 mars 2015 nr. 309 (tidligere § 3), 8 okt 2015 nr. 1169 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 7).
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. september 1993.

0Endret ved forskrift 27 mars 2015 nr. 309 (tidligere § 4), 8 okt 2015 nr. 1169 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 8).