Forskrift om begrensning av støy og utslipp fra sivile luftfartøyer

DatoFOR-1993-07-19-4047
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertSummarisk
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2002-03-25-303 fra 05.05.2002
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§4-1, LOV-1993-06-11-101-§4-3, LOV-1993-06-11-101-§15-4, LOV-1993-06-11-101-§16-1, FOR-2000-09-15-905, FOR-2000-10-04-1052
Kunngjort
KorttittelForskrift om støy - sivile luftfartøyer

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartsverket 19. juli 1993 (nå Luftfartstilsynet), jf. forskrift av 10. desember 1999 nr. 1272 om hvem som er luftfartsmyndighet etter luftfartsloven, med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 4-1 tredje ledd og § 4-3, jf. § 15-4 og § 16-1 og delegeringsvedtak av 25. mars 1994 nr. 241, jf. kgl.res. av 15. september 2000 nr. 905 og delegeringsvedtak av 4. oktober 2000 nr. 1052.
EØS-henvisninger: EØS-avtalens vedlegg XX (direktiv 80/51/EØF, direktiv 83/206/EØF, direktiv 89/629/EØF, direktiv 92/14/EØF, direktiv 98/20/EF, direktiv 1999/28/EF og forordning (EF) nr. 991/2001).
Endringer: Endret ved forskrifter 6. desember 1994 nr. 1089, 26 aug 1999 nr. 979, 11 okt 2000 nr. 1057, 25 mars 2002 nr. 303. 

Forskriften kan fås i full tekst ved henvendelse til Luftfartstilsynet, Postboks 8050 Dep, 0031 Oslo, tlf. 23317800, faks 23317995. 

0Endret ved forskrift 25 mars 2002 nr. 303 (i kraft 5 mai 2002).