Forskrift om samordning av tjenestepensjon med sjømannspensjon som er utløst med kapitalverdien.

DatoFOR-1993-08-02-779
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1993 891
Ikrafttredelse01.05.1993
Sist endretFOR-2000-11-17-1159 fra 01.01.2001
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§27
Kunngjort
KorttittelForskrift om samordning av tjenestepensjon

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sosialdepartementet 2. august 1993 med hjemmel i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 27. Endret 17 nov 2000 nr. 1159.

I

Når løpende pensjon fra pensjonstrygden for sjømenn blir utløst med kapitalverdien etter lov om pensjonstrygd for sjømenn § 28 nr. 4, skal annen tjenestepensjonsordning foreta samordning med sjømannspensjon og folketrygdpensjon som om sjømannspensjonen ikke var utløst. Dette gjelder bare i tilfelle opphør av slik samordning etter kapitalutløsning vil føre til at utbetalt tjenestepensjon blir lavere enn tidligere.

0Endret ved forskrift 17 nov 2000 nr. 1159 (i kraft 1 jan 2001).

II

Forskriften trer i kraft straks og gis virkning fra 1. mai 1993.