Forskrift om planteforedlerrett

DatoFOR-1993-08-06-832
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertAvd I 1993 979
Ikrafttredelse15.09.1993
Sist endretFOR-2015-06-16-718 fra 01.07.2015
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-03-12-32, FOR-1993-05-14-345
Kunngjort
KorttittelForskrift om planteforedlerrett

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 6. august 1993 med hjemmel i lov 12. mars 1993 nr. 32 om planteforedlerrett (planteforedlerloven) og delegeringsvedtak av 14. mai 1993 nr. 345.
Endringer: Endret ved forskrifter 6 februar 1995 nr. 262, 16 juli 1997 nr. 899, 9 jan 2004 nr. 180, 17 april 2008 nr. 371, 25 juni 2010 nr. 937, 16 juni 2015 nr. 718.

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

Virkeområde

§ 1.Planteforedlerrett kan meddeles for sorter av alle botaniske slekter og arter, inklusiv hybrider mellom slekter og arter.
0Endret ved forskrift 6 feb 1995 nr. 262.
§ 2.Foruten til sortseiere som har bopel eller sete i eller er statsborger av et land som er tilsluttet UPOV, kan planteforedlerrett meddeles til sortseiere som har bopel eller sete i, eller er statsborger av, et land som er tilsluttet Verdens handelsorganisasjon.

Plantesortsnemnda kan, når det gjelder plantesorter av særdeles stor betydning for norsk planteproduksjon eller av andre årsaker, bestemme at planteforedlerrett skal meddeles til sortseiere fra land som ikke er tilsluttet UPOV eller Verdens handelsorganisasjon (jfr. lov om planteforedlerrett § 1, tredje ledd).

0Endret ved forskrift 16 juli 1997 nr. 899.

Prioritet

§ 3.For å kunne oppnå slik prioritet som nevnt i lov om planteforedlerrett § 2 tredje ledd, må sortseieren:
a.skriftlig begjære dette ved inngivelse av søknaden om planteforedlerrett i Norge.
b.innen 3 mnd. etter at begjæringen om prioritet er fremmet, sende Plantesortsnemnda kopier av den prioritetsbegrunnende søknaden. Disse dokumenter skal være bekreftet av den sortsmyndighet som mottok den første søknaden.

Krav om anmerkning av lisenser, overdragelser og pantsettelser m.m. i plantesortsregisteret og i journalen over innkomne søknader

0Tilføyd ved forskrift 16 juni 2015 nr. 718 (i kraft 1 juli 2015).
§ 3a.Krav om anmerkning i plantesortsregisteret og i journalen over innkomne søknader som nevnt i planteforedlerloven § 26 annet ledd fjerde punktum, jf. patentloven § 44, skal være skriftlig og sendes til Plantesortsnemnda per post. Med kravet skal følge dokumentasjon for det som kreves anmerket.

Plantesortsnemnda fører en egen journal over krav om anmerkninger i registeret og i journalen over innkomne søknader.

Krav om anmerkning som kommer inn til Plantesortsnemnda innen kl. 14.00 en virkedag, innføres i registeret eller i journalen over innkomne søknader under den datoen kravet er kommet inn. Når kontortiden er slutt før kl. 14.00, må kravet være innkommet innen kontortidens slutt for at det skal innføres under datoen kravet er kommet inn. Krav som innkommer senere enn nevnt i første eller annet punktum, innføres under neste virkedag.

0Tilføyd ved forskrift 16 juni 2015 nr. 718 (i kraft 1 juli 2015, se endringsforskriften for overgangsregel).

Kapittel 2. Søknad om planteforedlerrett

Søknaden

§ 4.Skriftlig søknad på norsk skal sendes til Plantesortsnemnda. Den skal være undertegnet av sortseieren eller av fullmektig dersom sortseieren er representert av en slik. Søknaden skal inneholde:
a.opplysning om foredlerens og sortseierens navn og adresse og dersom søkeren representeres av fullmektig, også dennes navn og adresse.
b.særskilt fullmakt dersom sortseieren representeres av en fullmektig.
c.grunnlaget for sortseierens rett til sorten, dersom sortseieren er en annen enn foredleren.
d.en beskrivelse av sorten med opplysninger om botanisk tilhørighet, opprinnelse og særskilte kjennetegn som skiller den fra andre sorter samt resultater av den prøving sorten har gjennomgått og en beskrivelse av materialets oppformering.
e.forslag til sortsnavn.
f.opplysninger om sorten er søkt beskyttet i andre land, under hvilke navn og hva sortsmyndighetene i disse landene har kommet fram til vedrørende behandlingen av søknadene.
g.dersom prioritet er begjært, navnet på det land som den påberopte tidligere søknad er inngitt i, samt denne søknads inngivelsesdag og søknadsnummer.
h.opplysninger om tidligere utnyttelse av sorten som etter lov om planteforedlerrett § 2 første ledd, bokstav d kan være til hinder for meddelelse av planteforedlerrett.

Samtidig med søknadens inngivelse skal det betales søknadsavgift som fastsatt i § 18.

0Endret ved forskrift 6 feb 1995 nr. 262.
§ 4a.Adresse for korrespondanse

Dersom ikke annet er angitt i søknaden, er adressen til sortseieren som oppgis etter § 4 bokstav a adresse for meddelelser og forkynnelser m.m. etter lov 12. mars 1993 nr. 32 om planteforedlerrett § 27. Har sortseieren oppnevnt fullmektig, er fullmektigens adresse slik adresse så langt som fullmakten rekker. Er det flere sortseiere eller fullmektiger, og ikke annet er angitt, er adressen til den som er nevnt først adresse for korrespondanse. Sortseier kan når som helst melde inn ny adresse for korrespondanse.

0Tilføyd ved forskrift 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).

Behandling av søknaden

§ 5.Plantesortsnemnda foretar først en foreløpig prøving av søknaden i medhold av lov om planteforedlerrett § 6. Informasjon om søknaden sendes til sortsmyndighetene i de andre medlemslandene for eventuelle anmerkninger (jfr. lov om planteforedlerrett § 5 tredje ledd).

Plantesortsnemnda inngår avtaler om nyhetsprøving av sorter med de institusjoner i inn- og utland som har dette til oppgave, og nemnda bestemmer for hver enkelt søknad om sorten skal prøves, omfanget av prøvinga og hvor sorten skal prøves (jfr. lov om planteforedlerrett § 9).

Når nyhetsprøvingen av sorten er avsluttet, avgjør Plantesortsnemnda om søknaden oppfyller vilkårene i lov om planteforedlerrett § 2 første ledd, bokstav a til c.

I de tilfelle hvor prioritet er begjært i samsvar med lov om planteforedlerrett § 2, kan ikke Plantesortsnemnda pålegge søkeren å framskaffe de opplysninger og det plantematerialet som trengs for behandling av saken tidligere enn 4 år etter prioritetsfristens utløp.

Dersom den prioritetsbegrunnende søknaden er avgjort uten at planteforedlerrett eller patent er meddelt, kan Plantesortsnemnda sette en ny frist for levering av opplysninger og plantemateriale.

Plantesortsnemnda kan innhente uttalelser fra sakkyndige.

Resultatene av nyhetsprøvingen skal forelegges sortseieren før Plantesortsnemnda tar søknaden opp til fortsatt behandling.

Journalføring

§ 6.Plantesortsnemnda fører journal over innkomne søknader om planteforedlerrett. Journalen skal være offentlig. I journalen føres for hver søknad:
a.søknadsnummer og dato for innkommet søknad.
b.foredlerens navn og adresse.
c.sortseierens navn og adresse.
d.fullmektigens navn og adresse, dersom sortseieren representeres av en fullmektig.
e.dersom prioritet er begjært, det land som den påberopte tidligere søknad er inngitt i, samt denne søknads inngivelsesdag og søknadsnummer.
f.sortens botaniske tilhørighet.
g.forslag til sortsnavn.
h.innkomne skrivelser og oppgaver over betalte av gifter.
i.utgåtte skrivelser og beslutninger som er fattet vedrørende søknaden.
j.utsettelser i behandlingen på grunn av kollisjon med tidligere inngitt søknad. Tilsvarende anmerkning gjøres også i den eldre søknads blad i journalen.
k.oppgaver over eventuelle overføringer av søknader (jfr. lov om planteforedlerrett § 8).
l.eventuell særskilt korrespondanseadresse, jf. § 4a.
m.opplysninger om pant.
0Endret ved forskrifter 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010), 16 juni 2015 nr. 718 (i kraft 1 juli 2015).

Offentlighet

§ 7.Fra og med den dag Plantesortsnemnda kunngjør en melding om søknaden i henhold til lov om planteforedlerrett § 7, skal samtlige dokumenter i saken holdes tilgjengelig for enhver.

Når søkeren begjærer det, skal dokumentene holdes tilgjengelig tidligere enn det som er fastsatt ovenfor.

Inneholder et dokument forretningshemmeligheter som ikke angår plantesorten det søkes planteforedlerrett for, kan Plantesortsnemnda når særlige grunner foreligger, etter søknad bestemme at dokumentet ikke skal være tilgjengelig. Er en slik søknad inngitt, blir dokumentet ikke tilgjengelig før søknaden er avslått.

Forslag, utkast, betenkninger og andre liknende arbeidsdokument som Plantesortsnemnda selv utarbeider for behandlingen av en sak, er ikke tilgjengelig med mindre Plantesortsnemnda bestemmer at de skal være det.

Kunngjøring

§ 8.Plantesortsnemnda kunngjør i periodisk utgitt publikasjon melding om søknaden (jfr. lov om planteforedler rett § 7).

Kunngjøringen skal inneholde:

a.søknadsnummer og dato for innkommet søknad.
b.foredlerens navn og adresse.
c.sortseierens navn og adresse.
d.fullmektigens navn og adresse dersom sortseieren representeres av en fullmektig.
e.dersom prioritet er begjært, navnet på det land som den påberopte tidligere søknad er inngitt i, samt denne søknadens inngivelsesdag og søknadsnummer.
f.sortens botaniske tilhørighet.
g.foreslått sortsnavn.
h.Frist for innsigelser.
i.eventuell særskilt korrespondanseadresse, jf. § 4a.
0Endret ved forskrifter 6 feb 1995 nr. 262, 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 9.Dersom sortsnavnet foreslås eller kreves endret etter at søknaden om planteforedlerrett er kunngjort i samsvar med lov om planteforedlerrett § 7, skal Plantesortsnemnda kunngjøre dette.

I tillegg til de opplysninger som er nevnt i § 8 bokstav b, c, d, f og i, skal kunngjøringen inneholde søknadsnummer, dato for forslaget, det navn som tidligere var kunngjort og det foreslåtte nye navn.

0Endret ved forskrifter 6 feb 1995 nr. 262, 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 10.Meddelt planteforedlerrett kunngjøres med de opplysningene som er angitt i § 8 bokstav b, c, d, f, h og i med tillegg av registreringsnummer, godkjent sortsnavn og dato for tildelt rettsbeskyttelse (jf. lov om planteforedlerrett § 10).
0Endret ved forskrifter 6 feb 1995 nr. 262, 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 11.Opplysninger om fornyet behandling etter innsigelser mot meddelelse av planteforedlerrett, samt utfallet av fornyet behandling, kunngjøres.

Kunngjøringen om fornyet behandling skal inneholde de opplysninger som er angitt i § 8 bokstav b, c, d, f og i med tillegg av søknadsnummer, sortsnavn og endringer ifølge innsigelsene (jf. lov om planteforedlerrett § 11).

Utfallet av den fornyede behandlingen kunngjøres med de opplysninger som angitt i § 8 bokstav b, c, d, f og i med tillegg av registreringsnummer, godkjent sortsnavn, og dato for tildelt rettsbeskyttelse, eller med tillegg av foreslått sortsnavn og dato for avslått søknad.

0Endret ved forskrifter 6 feb 1995 nr. 262, 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 11a.Melding om panterett som anmerkes i plantesortsregisteret, jf. § 15 bokstav k, eller i journalen over innkomne søknader, jf. § 6 bokstav m, skal kunngjøres. Kunngjøringen skal inneholde opplysninger om hvem som er panthaver, pantsatt beløp og datoen for anmerkning av panteretten.
0Tilføyd ved forskrift 16 juni 2015 nr. 718 (i kraft 1 juli 2015).
§ 12.Kunngjøring om opphør av planteforedlerrett skal i tillegg til de opplysninger som er nevnt i § 8 bokstav c, f og i inneholde sortens registreringsnummer, godkjent sortsnavn, dato for opphør av planteforedlerretten og grunnen for opphøret.
0Endret ved forskrifter 6 feb 1995 nr. 262, 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).

Innsigelser

§ 13.Dersom det fremsettes innsigelser mot den kunngjorte søknad eller mot sortsnavnet, skal innsigelsen begrunnes.

Dersom innsigelsen fremsettes av en fullmektig, skal denne vedlegge fullmaktsdokument.

Innsigelsen skal fremsettes på norsk.

Plantesortsnemnda skal gi søkeren melding om framsatt innsigelse.

§ 4a gjelder tilsvarende for korrespondanse med innsiger.

0Endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).

Oppføring i plantesortsregisteret

§ 14.Dersom planteforedlerrett blir meddelt etter lov om planteforedlerrett § 10, oppføres sorten i plantesortsregisteret. Plantesortsregisteret skal inneholde:
a.Registreringsnummer.
b.foredlerens navn og adresse.
c.sortseierens navn og adresse.
d.fullmektigens navn og adresse dersom sortseieren representeres av en fullmektig.
e.Sortens botaniske tilhørighet.
f.registrert sortsnavn.
g.dato for:
-mottatt søknad
-kunngjøring av søknad
-registrering og meddelelse av planteforedlerrett
-eventuelt endring av navn
h.opplysning om fornyet behandling etter innsigelse og det endelige utfall av fornyet behandling.
i.Dersom prioritet er innvilget i samsvar med lov om planteforedlerrett § 2, tredje ledd, navnet på det land som den påberopte tidligere søknad er inngitt i, samt denne søknads inngivelsesdag og søknadsnummer.
j.eventuell særskilt korrespondanseadresse, jf. § 4a.
0Endret ved forskrifter 6 feb 1995 nr. 262, 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).

Oppføring av merknader i plantesortsregisteret

§ 15.I plantesortsregisteret skal følgende merknader innføres:
a.årsavgift innbetalt eller om henstand med betaling av årsavgiften er innrømmet.
b.bortfall av planteforedlerrett på grunn av manglende betaling av årsavgift.
c.begjæring om oppreisning og betalt oppreisningsavgift.
d.søksmål om ugyldighetskjennelse, overføring av planteforedlerrett eller om tvangslisens.
e.anmerkning om rettskraftig dom. Sakens utfall skal i hovedtrekk fremgå av registeret.
f.erklært opphør av planteforedlerrett.
g.Overdragelse av planteforedlerrett eller meddelelse om tvangslisens, navnet til innehaveren av retten, dennes adresse samt tidspunkt for overdragelsen eller meddelelsen om tvangslisens.
h.Utlegg i planteforedlerretten jfr. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-20 åttende ledd.
i.endring i fullmektigforhold.
j.endringer av innehaverens eller fullmektigens navn, foretaksnavn eller adresse, samt særskilt korrespondanseadresse etter § 4a.
k.opplysninger om pant.
0Endret ved forskrifter 6 feb 1995 nr. 262, 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010), 16 juni 2015 nr. 718 (i kraft 1 juli 2015).

Oppreisning

§ 16.En sortseier som har oversittet en frist i henhold til lov om planteforedlerrett, skal på begjæring gis oppreisning såfremt det er utvist all den omtanke som med rimelighet kan kreves. Slik begjæring må fremsettes skriftlig til Plantesortsnemnda innen to måneder etter at den hindring som førte til fristoverskridelsen er opphørt, og senest ett år etter fristens utløp.

Innen samme tid skal den unnlatte handling være foretatt og fastsatt avgift innbetalt.

Plantesortsnemnda

§ 17.Plantesortsnemnda skal bestå av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer.

Plantesortsnemnda settes sammen av medlemmer med god kjennskap til de aktuelle planteslag og medlemmer som innehar varemerkekyndighet og/eller juridisk ekspertise.

Landbruksdepartementet oppnevner Plantesortsnemnda.

Sekretariatet for Plantesortsnemnda legges til Mattilsynet.

0Endret ved forskrifter 6 feb 1995 nr. 262, 9 jan 2004 nr. 180.

Avgifter og gebyrer

0Endret ved forskrift 16 juni 2015 nr. 718 (i kraft 1 juli 2015).
§ 18.For virksomhet utført i forbindelse med gjennomføring av lov om planteforedlerrett skal følgende avgifter og gebyrer betales:
Søknadsgebyrkr1 500,-
Årsavgift for beskyttet sortkr1 800,-
Tilleggsavgift for ny betalingsfrist for årsavgiftkr500,-
Klagegebyrkr1 300,-
Gjenopptakelsesgebyrkr500,-
Gebyr for begjæring om oppreisningkr1 000,-
Trykkingsavgift pr. sidekr200,-
Gebyr for merknader i registeret om overdragelse eller navneendringkr200,-
Gebyr for merknader i registeret om endring i fullmektig forholdkr200,-
Gebyr for merknader i registeret om pantsettelsekr500,-
Gebyr for utskrifter fra registeretkr200,-

Dersom et krav om anmerkning omfatter panteretter i flere planteforedlerretter m.m. som skal sikre samme pantekrav, betales et gebyr på kr 500 for den første anmerkningen med tillegg av kr 100 for hver ytterligere anmerkning i registeret.

I tillegg skal det betales gebyr for nyhetsprøving. Plantesortsnemnda fastsetter prøvegebyret etter en vurdering av hvert enkelt tilfelle med utgangspunkt i prøveinstitusjonens takster.

Det skal ikke betales årsavgift for det året da planteforedlerretten ble meddelt.

Plantesortsnemnda kan i særlige tilfelle gi tillatelse til utsatt frist for betaling av årsavgift.

0Endret ved forskrifter 6 feb 1995 nr. 262, 17 april 2008 nr. 371, 16 juni 2015 nr. 718 (i kraft 1 juli 2015).

Frister for betaling av avgift

§ 19.Dersom det i lov om planteforedlerrett eller i denne forskrift ikke er oppgitt særskilte frister for betaling av avgifter, forfaller disse til betaling senest en måned etter at Plantesortsnemnda har anmodet om betaling.

Avgift som betales ved brev, telegramanvisning, postanvisning, postgiro eller bankgiro, anses som betalt på den dag da vedkommende brev eller blankett er datostemplet ved innenriks postkontor eller bank.

Utløper en frist på en dag da Mattilsynet ikke har ekspedisjonstid, utskytes fristen til den påfølgende virkedag.

0Endret ved forskrifter 6 feb 1995 nr. 262, 9 jan 2004 nr. 180.

Tilbakebetaling av avgifter

§ 20.Avgifter som ikke er betalt i rett tid eller som ved fristens utløp er betalt med utilstrekkelige beløp med den følge at betalingen ikke kan godtas, tilbakebetales.

Ikrafttreden

§ 21.Denne forskrift trer i kraft 15. september 1993.