Forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen

DatoFOR-1993-09-17-855
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertAvd I 1993 1001
Ikrafttredelse01.01.1994
Sist endretFOR-2013-11-01-1283
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§31, LOV-1965-06-18-4-§31a, LOV-1965-06-18-4-§31b, LOV-1967-02-10-§28
Kunngjort
KorttittelForskrift om gebyrer etter vegtrafikkloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. september 1993 med hjemmel i vegtrafikkloven 18. juni 1965 nr. 4 § 31, § 31a og § 31b og lov av 10. februar 1967 om offentlighet i forvaltningen (forvaltningsloven) § 28 tredje ledd. Fremmet av Samferdselsdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 26 nov 1999 nr. 1188, 13 des 2002 nr. 1603, 28 feb 2003 nr. 238, 14 sep 2007 nr. 1057, 28 nov 2008 nr. 1269, 12 juni 2009 nr. 653, 20 mai 2011 nr. 509, 7 des 2012 nr. 1161, 24 mai 2013 nr. 520, 25 okt 2013 nr. 1265, 1 nov 2013 nr. 1283.

§ 1.Den som har fylt 15 år kan av politiet eller regionvegkontoret ilegges gebyr for følgende overtredelser:
a)unnlatt å ha med seg førerkort eller mopedførerbevis
b)unnlatt å ha med vognkort under kjøringen
c)kjørt uten hastighetsmåler eller med hastighetsmåler som ikke virker
d)unnlatt å ha med seg varseltrekant
e)kjørt ulovlig med piggdekk eller kjettinger, eller uten å medbringe kjettinger
f)kjørt med dekk med mønsterdybde under lovlig minimum, eller uten vinterdekk i perioden der vinterdekk særskilt er påbudt
g)kjørt med signalhorn som gir lyd med varierende tonehøyde eller styrke
h)unnlatt bruk av påbudt verneutstyr (hjelm, bilbelte), jf forskrift 21. september 1979 nr. 7 om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn
i)kjørt i strid med forbud mot bruk av motorvogn, fastsatt i midlertidig vedtak eller forskrift om trafikkregulerende tiltak gitt med hjemmel i vegtrafikkloven § 7 annet ledd som følge av overskridelse eller fare for overskridelse av grenseverdiene i forurensningsforskriften kapittel 7
j)unnlatt å ha med seg bevis for yrkessjåførkompetanse under kjøring.
0Endret ved forskrifter 28 feb 2003 nr. 238, 28 nov 2008 nr. 1269, 20 mai 2011 nr. 509 (i kraft 1 juli 2011), 7 des 2012 nr. 1161, 1 nov 2013 nr. 1283.
§ 2.Gebyret er kr 500,– for alle overtredelser med unntak av § 1 e) hvor gebyret er kr 1000,–, § 1 f) hvor gebyret er kr 750,– og § 1 h) og i) hvor gebyret er kr 1 500,–. Det ilegges ett gebyr for hver overtredelse.

Ulovlig kjøring med piggdekk eller kjettinger regnes som én overtredelse, jf. § 1 e). Motsatt gis det ett gebyr for hvert dekk med ulovlig mønsterdybde, eller manglende vinterdekk, jf. § 1 f).

0Endret ved forskrifter 26 nov 1999 nr. 1188 (i kraft 1 jan 2000), 12 juni 2009 nr. 653 (i kraft 1 juli 2009), 20 mai 2011 nr. 509 (i kraft 1 juli 2011), 7 des 2012 nr. 1161, 24 mai 2013 nr. 520 (i kraft 1 okt 2013), 25 okt 2013 nr. 1265.
§ 3.Gebyr ilegges den som har overtrådt bestemmelsen. Foreligger det flere overtredelser som alle kan avgjøres ved gebyr, kan flere gebyr føres på samme gebyrblankett.

Er gebyret ikke betalt innen tre uker etter ileggelsen, forhøyes det med femti prosent. Dette gjelder selv om gebyret er påklaget. Gebyret tilfaller staten.

Gebyr kan ilegges på stedet. Er overtrederen mindreårig, varsles dennes verge(r) om ileggelsen. Dersom verge ikke er tilstede ved gebyrileggelsen er det tilstrekkelig at politiet/regionvegkontoret leverer til den mindreårige en ileggelsesblankett påtrykt varsel til verge.

Er gebyret ikke betalt senest tre uker etter ileggelsen, kan gebyr og tilleggsgebyr inndrives fjorten dager etter at varsel om inndriving er kommet fram til den skyldige, jf. vegtrafikkloven § 38. Gebyret kan også inndrives hos eieren av kjøretøyet etter samme prinsipper.

0Endret ved forskrift 28 feb 2003 nr. 238.
§ 4.Gebyr etter § 1 ilegges likevel ikke dersom overtredelsen framstår som særlig graverende eller særlig trafikkfarlig, eller dersom forholdet av andre grunner bør følges opp ved vanlig straffeprosessuell forfølgning. Ved bruksforbud eller førerkortbeslag skal forholdet normalt anmeldes.
0Endret ved forskrift 20 mai 2011 nr. 509 (i kraft 1 juli 2011).
§ 5.Klage over ilagt gebyr må fremmes innen tre uker regnet fra det tidspunkt da gebyret er blitt ilagt. Ved beregning av fristen gjelder forvaltningsloven § 29 fjerde ledd og § 30. Mindreårige som ikke har fylt 16 år, kan klage over ileggelsen når verge samtykker.

Tingretten er klageinstans, men klagen skal framsettes for politiet/regionvegkontoret i det distrikt der gebyret er ilagt. Dersom det er hensiktsmessig kan klagen framsettes i et annet distrikt. I klagen skal oppgis de grunner klagen støtter seg til og eventuelle bevis. Forøvrig gjelder forvaltningsloven § 32. Klage over ilagt gebyr hindrer ikke forhøyelse av gebyret etter § 3 annet ledd. Inndriving av gebyret overstemmende med § 3 siste ledd kan skje selv om det er klaget, med mindre namsmyndighetene bestemmer noe annet.

0Endret ved forskrifter 13 des 2002 nr. 1603 (i kraft 1 jan 2003), 28 feb 2003 nr. 238.
§ 6.Klagebehandligen forberedes av politiet/regionvegkontoret i det distrikt der overtredelsen fant sted. Forberedelsen av klagebehandlingen kan overføres til et annet distrikt dersom dette anses påkrevd for å få saken tilstrekkelig opplyst eller det vil være forbundet med uforholdsmessig ulempe at forberedelsen skjer ved gjerningsstedets politikammer/regionvegkontor.
0Endret ved forskrift 28 feb 2003 nr. 238.
§ 7.Gebyr eller forhøyelse av gebyr kan frafalles av politiet/regionvegkontoret. Søknad om frafallelse kan framsettes sammen med, eller uavhengig av, klage til tingretten over ileggelse av gebyr. I forbindelse med klage til tingretten skal spørsmålet om frafall av gebyr vurderes.

For avgjørelse av en søknad som nevnt i første ledd gjelder forvaltningslovens regler. Avgjørelsen kan ikke påklages.

0Endret ved forskrifter 13 des 2002 nr. 1603 (i kraft 1 jan 2003), 28 feb 2003 nr. 238.
§ 8.Politiet/regionvegkontoret sender klagen til tingretten på det sted der den betalingspliktige bor eller oppholder seg, der overtredelsen fant sted eller der opplysninger i saken for øvrig lettest kan skaffes til veie.

Den tingrett som har fått saken oversendt behandler saken, med mindre dommeren av særlige grunner finner det nødvendig å henvise den til behandling ved annen tingrett hvor det er verneting for saken.

0Endret ved forskrifter 13 des 2002 nr. 1603 (i kraft 1 jan 2003), 28 feb 2003 nr. 238.
§ 9.Ved tingrettens behandling av klagen innkalles klageren til rettsmøte ved forkynning av stevning. Forkynnelse må foretas overfor verge hvis klageren er mindreårig. Klage kan likevel avgjøres uten at det holdes rettsmøte, så framt retten finner det ubetenkelig. Det er ikke nødvendig å innkalle klageren til rettsmøte hvor det bare avsies kjennelse. Dersom klageren eller vitner innkalles til rettsmøte, skal også politiet/regionvegkontoret varsles.

Retten kan innhente de bevis den anser hensiktsmessig. Den kan gi politiet/regionvegkontoret pålegg og begjære rettergangsskritt foretatt ved andre retter. Under rettsmøte til behandling av klagen plikter en hver å møte og forklare seg som vitne i tingretten og framlegge dokumenter etter de regler som gjelder for hovedforhandlingen i straffesaker ved tingrett. Protokollasjon foretas etter reglene for hovedforhandling.

Uteblir klageren uten at det er opplyst eller sannsynlig at han har gyldig fravær, kan klagen avgjøres på grunnlag av sakens øvrige opplysninger.

Er det begjært oppfriskning for oversitting av klagefristen, jf. vegtrafikkloven § 31a fjerde ledd annet punktum, kan tingretten ved behandling av begjæringen samtidig avgjøre selve saken.

For øvrige gjelder straffeprosesslovens regler, herunder reglene i kap. 30 om saksomkostninger så langt de passer, jf også vegtrafikkloven § 31 a fjerde ledd. Reglene i straffeprosessloven kap. 9 om offentlig forsvarer gjelder ikke. Forkynning i klagesaker kan foretas av en polititjenestemann.

0Endret ved forskrifter 13 des 2002 nr. 1603 (i kraft 1 jan 2003), 28 feb 2003 nr. 238, 14 sep 2007 nr. 1057 (i kraft 1 jan 2008).
§ 10.Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1994.