Forskrift om kjøre- og hviletid m.v. ved innenlandsk transport og transport innen EØS-området (Opphevet)

DatoFOR-1993-09-28-910
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertAvd I 1993 1022
Ikrafttredelse01.01.1994 (EØS-avtalen)
Sist endretFOR-2008-10-15-1116 fra 01.11.2008
EndrerFOR-1971-12-17-9349
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, LOV-1965-06-18-4-§14, LOV-1965-06-18-4-§20, LOV-1965-06-18-4-§21
Kunngjort
KorttittelForskrift om kjøre- og hviletid m.v. (Opphevet)

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 28. september 1993 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 13, § 14, § 20 og § 21.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 20 (forordning (EØF) nr. 3820/85), nr. 21 (forordning (EØF) nr. 3821/85 endret ved forordning (EØF) nr. 3314/90, forordning (EØF) nr. 3572/90, forordning (EØF) nr. 3688/92, forordning (EF) nr. 2479/95, forordning (EF) nr. 1056/97, forordning (EF) nr. 2135/98, forordning (EF) nr. 1360/2002, forordning (EF) nr. 432/2004, forordning (EF) nr. 561/2006), nr. 23 (direktiv 88/599/EØF endret ved forordning (EF) nr. 2135/98) og nr. 24e (forordning (EF) nr. 561/2006).
Endringer: Endret ved forskrifter 23 juni 1994 nr. 648, 6 mai 1996 nr. 416, 21 mars 1997 nr. 299, 8 april 1998 nr. 331, 7 sep 1998 nr. 862, 20 feb 2003 nr. 212, 1 juli 2003 nr. 917, 18 nov 2004 nr. 1486, 17 juni 2005 nr. 670 (forskriften kunngjort i sin helhet etter endringene), 9 des 2006 nr. 1378, 15 okt 2008 nr. 1116.
Opphevet 1 aug 2007 med unntak av § 2-1 nr. 1 for så vidt gjelder kjøretøy nevnt i artikkel 13 nr. 1 e) i forordning (EØF) 3820/85 av 20. desember 1985 om harmonisering av visse bestemmelser innen det sosiale området. Erstattet av forskrift 2 juli 2007 nr. 877.

Kap. I. (Opphevet)

0Kapitlet opphevet 1 aug 2007, jf. forskrift 2 juli 2007 nr. 877.

Kap. II. Nasjonale unntak fra forordningene

§ 2-1.Unntak fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene og fartskriverbestemmelsene
1.Kjøretøy nevnt i artikkel 13 nr. 1 [ a, c, d, ] e, [ f, g, h, j og k ] i forordning (EØF) nr. 3820/85, jf. artikkel 3 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 3821/85, unntas fra bestemmelsene om kjøre- og hviletid og fartskriver for så vidt gjelder innenlandsk transport. Unntaket i nr. 1 a begrenses til kjøretøyer med høyst 12 sitteplasser inkludert førersete. Unntaket i nr. 1 j gjelder ikke når kjøretøyet brukes til ordinær transport av personer eller gods.
2.- - -
0Kapitlet og bestemmelsen er opphevet ved forskrift 2 juli 2007 nr. 877 (i kraft 1 aug 2007), med unntak for ovenstående tekst for så vidt gjelder kjøretøyer nevnt i artikkel 13 nr. 1 e) i forordning (EØF) 3820/85 som lyder slik:

Art 13. 1. En medlemsstat kan innrømme unntak fra bestemmelsene i denne forordning på sitt eget territorium eller, med vedkommende medlemsstats samtykke, på territoriet til en annen medlemsstat, for transport med kjøretøyer som tilhører en eller flere av følgende kategorier:

---

e)kjøretøyer som brukes til transport av levende dyr fra gårder til lokale markeder og omvendt, eller fra markeder til lokale slakterier,

---

Kap. III - VII. (Opphevet)

0Kapitlene opphevet 1 aug 2007, jf. forskrift 2 juli 2007 nr. 877. For kap. V se forskrift 15 okt 2008 nr. 1116.