Forskrift om vegtrafikkloven med forskrifters gyldighet på Svalbard

DatoFOR-1993-11-10-1018
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1993 Nr. 18
Ikrafttredelse01.01.1994
Sist endretFOR-2012-09-14-886 fra 01.10.2012
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§1, FOR-1967-03-17-3462
Kunngjort
KorttittelForskrift om vegtrafikkloven på Svalbard

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 10. november 1993 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 1 fjerde ledd, jf kgl.res. 17. mars 1967 nr. 3462 om delegering av myndighet etter loven.
Endringer: Endret ved forskrifter 20 juli 1995 nr. 690, 22 mars 2001 nr. 304, 19 des 2001 nr. 1504, 20 feb 2003 nr. 217, 18 feb 2004 nr. 409, 11 jan 2007 nr. 20, 8 mars 2010 nr. 357, 26 mai 2011 nr. 553, 14 sep 2012 nr. 886.

I

For Svalbard fastsettes følgende endringer i vegtrafikkloven og i forskrifter gitt i medhold av loven: 

Til loven § 4:

Forskrift med hjemmel i første ledd om konkurransekjøring på veg åpen for alminnelig ferdsel gjelder ikke. Forskrift med hjemmel i første ledd om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel gjelder ikke.

Annet ledd gjelder ikke.

I tillegg gjelder:

Departementet eller sysselmannen kan gi særlige trafikkbestemmelser for Svalbard. 

Til loven § 5:

I tillegg til tredje ledd gjelder:

Utgift til offentlig trafikkskilt kan kreves dekket av den som er ansvarlig for vegstrekningen. 

Til loven § 6:

Forskrift med hjemmel i fjerde ledd om hastighetsgrenser ved prøving av bremser gjelder ikke. Forskrift med hjemmel i fjerde ledd om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel gjelder ikke.

I tillegg til fjerde ledd gjelder:

Sysselmannen kan for bestemte steder eller bestemte strekninger fastsette særskilt fartsgrense for kjøring med beltemotorsykkel. 

Til loven § 7 og § 8:

Gjelder ikke. 

Til loven § 11:

Forskrift med hjemmel i paragraf 11 om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel gjelder ikke. 

Til loven § 13:

Tredje ledd gjelder ikke. 

Til loven § 13, § 19, § 19a, § 26, § 27 og § 43:

Forskrift 6. august 2012 nr. 795 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikkloven område gjelder ikke. 

Til loven § 15:

I tillegg til forskrift med hjemmel i første ledd om bruk av kjøretøy § 2-5 nr. 2 bokstav a gjelder:

Kjøretøy som bare skal nyttes på Svalbard, registreres med kjennemerke med lysegule tegn på sort bunn. 

Til loven § 20:

Forskrift med hjemmel blant annet i denne paragraf om trekking av uregistrerte belgiske, britiske og nederlandske semitrailere i internasjonal trafikk i Norge med norsk trekkvogn gjelder ikke. 

Til loven § 21:

Annet ledd gjelder ikke. 

Til loven § 24 og § 29:

Forskrift 16. april 2008 nr. 362 om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften) gjelder ikke. 

Til loven § 24, § 26, § 27 og § 30:

Forskrift 12. juni 2009 nr. 637 om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring gjelder ikke.

I tillegg til loven § 24 sjuende ledd og til forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. gjelder:

Med «fylkeslegen» eller «fylkesmannen» forstås «fylkesmannen i Troms».

Kravet i forskrift om førerkort § 1-1, jf. § 3-16 om førerkort for å føre moped - klasse M - gjelder ikke. Førerett i klasse M forutsetter at føreren har fylt 16 år og har nødvendig ferdighet.

I tillegg til forskrift om førerkort § 1-1, jf. § 3-17 gjelder:

Dersom føreretten i klasse S etter 30. juni 2006 erverves gjennom bestått praktisk prøve, blir føreretten dokumentert gjennom en skriftlig bekreftelse fra Statens vegvesen på førerett i klasse S begrenset til Svalbard.

I forskrift om førerkort § 3-2, § 3-3, § 3-4, § 3-5 og § 3-18, jf. vedlegg 6 § 6, gjøres følgende endring:

Førerett i klassene A, A1, B og T gir førerett i klasse S uavhengig av når føreretten er ervervet.

I forskrift om førerkort § 3-1 og § 3-17 gjøres følgende endring:

Begrensningen til klasse 1 frem til fylte 18 år gjelder ikke.

I tillegg til forskrift om førerkort § 4-4 gjelder:

Førerkort med begrenset gyldighetstid på grunn av manglende kurs i mørkekjøring gjelder etter sin utløpsdato bare for kjøring på Svalbard. Nytt førerkort med to års gyldighet kan utstedes kun en gang. Kravet om obligatorisk kurs i mørkekjøring faller bort for innehaver som har kjøreerfaring under minst tre års opphold på Svalbard.

I stedet for forskrift om førerkort § 8-2, § 8-3, § 9-1, § 9-3, § 9-4 annet ledd, § 10-2, § 10-4 og § 10-5 gjelder:

Person med utenlandsk førerkort som er gyldig i hjemlandet kan nytte slikt førerkort for vedkommende motorvogngruppe under hele oppholdet på Svalbard. Førerkortet må være av modell som kreves etter Wien-konvensjonen av 1968 om vegtrafikk.

Kravet i forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve § 2-4 fjerde ledd om refleksvest ved øvingskjøring i klasse S, gjelder ikke for opplæring med sikte på praktisk prøve.

I tillegg til forskrift om trafikkopplæring og førerprøve § 4-1 gjelder for klasse S:

Opplæring med sikte på praktisk prøve kan kun gis av offentlig skole og trafikkskole.

Kravet i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve § 4-8 femte ledd om sikkerhetsutstyr for lærer ved øvingskjøring i klasse S, gjelder ikke for opplæring med sikte på praktisk prøve.

Kravet i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve § 6-7 om spesialutdanning for undervisningspersonell i klasse S, gjelder ikke for opplæring med sikte på praktisk prøve.

I tillegg til forskrift om trafikkopplæring og førerprøve § 14-1 gjelder følgende:

For opplæring med sikte på praktisk prøve i klasse S, skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre beltemotorsykkel på en ansvarlig måte.

Kravet i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve § 14-3, § 14-4 og § 14-5 gjelder ikke for opplæring med sikte på praktisk prøve i klasse S.

I stedet for forskrift om trafikkopplæring og førerprøve § 29-1 og § 30-13 gjelder for klasse S:

På Svalbard kan det bare avlegges førerprøve i klasse S. Det kan avlegges praktisk prøve i stedet for teoriprøve. Hvis praktisk prøve avlegges etter 30. juni 2006 gir den kun førerett på Svalbard. Praktisk prøve avvikles på den måten regionvegkontoret finner mest hensiktsmessig. 

Til loven § 31:

Femte ledd gjelder ikke. 

Til loven § 31a:

Annet ledd gjelder ikke. 

Til loven § 32:

Gjelder ikke. 

Til loven § 36a og § 36b:

Gjelder ikke. 

Til loven § 37:

Annet og tredje ledd gjelder ikke. 

Til loven § 40a og § 40b:

Gjelder ikke. 

Til loven § 42:

Gjelder ikke. 

0Endret ved forskrifter 20 juli 1995 nr. 690, 22 mars 2001 nr. 304 (i kraft 1 juli 2001), 19 des 2001 nr. 1504 (i kraft 1 juli 2002), 20 feb 2003 nr. 217, 18 feb 2004 nr. 409 (i kraft 1 mars 2004), 11 jan 2007 nr. 20, 8 mars 2010 nr. 357 (i kraft 15 mars 2010), 26 mai 2011 nr. 553 (i kraft 15 juni 2011), 14 sep 2012 nr. 886 (i kraft 1 okt 2012).

II

Statens vegvesen, Region nord utfører vegtrafikktilsyn for Svalbard. Vegdirektoratet kan godkjenne at dets gjøremål helt eller delvis utføres av stedfortreder som oppholder seg på Svalbard. Myndighet som etter vegtrafikkloven eller forskrift gitt i medhold av loven er tildelt annen myndighet enn Kongen, departementet, eller ved delegering - Vegdirektoratet, tilligger sysselmannen med mindre annet er bestemt ovenfor.

Sysselmannen kan fastsette generelle unntak eller unntak i enkelttilfeller fra det som er fastsatt i denne forskrift når det er ønskelig av hensyn til de stedlige forhold.

Generelle unntak innberettes til Vegdirektoratet.

0Endret ved forskrifter 22 mars 2001 nr. 304 (i kraft 1 juli 2001), 20 feb 2003 nr. 217.

III

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1994.

Samtidig oppheves bestemmelser av 14. april 1967 om vegtrafikklovgivningens gyldighet for Svalbard og Jan Mayen § 1 og § 2.