Forskrift om vegtrafikkloven med forskrifters gyldighet på Jan Mayen.

DatoFOR-1993-11-10-1019
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertAvd I 1993 Nr. 18
Ikrafttredelse01.01.1994
Sist endretFOR-2001-12-19-1505 fra 01.07.2002
EndrerFOR-1967-04-14-§3, FOR-1967-04-14-§4
Gjelder forJan Mayen
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§1, FOR-1967-03-17-3462
Kunngjort
KorttittelForskrift om vegtrafikkloven på Jan Mayen

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 10. november 1993 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 1 fjerde ledd, jf kgl.res. av 17. mars 1967 om delegering av myndighet etter loven. Endre 19 des 2001 nr. 1505.

I

For Jan Mayen fastsettes følgende endringer i vegtrafikkloven og i forskrifter gitt i medhold av loven: 

Til loven § 4:

Forskrift med hjemmel i første ledd om konkurransekjøring på veg åpen for alminnelig ferdsel gjelder ikke. Forskrift med hjemmel i første ledd om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel gjelder ikke.

I stedet for annet ledd gjelder:

Departementet, politimesteren i Bodø eller den han gir myndighet, kan gi særlige trafikkbestemmelser for Jan Mayen. 

Til loven § 5:

I tillegg til tredje ledd gjelder:

Utgift til offentlig trafikkskilt kan kreves dekket av den som er ansvarlig for vegstrekningen. 

Til loven § 6:

Tredje til sjette ledd gjelder ikke. 

Til loven §§ 7 og 8:

Gjelder ikke. 

Til loven § 11:

Forskrift med hjemmel i paragrafen om godkjenning og registrering av utrykningskjøretøy gjelder ikke. Forskrift med hjemmel i § 11 om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel gjelder ikke. 

Til loven § 13:

Annet til fjerde ledd gjelder ikke. 

Til loven §§ 14, 15 og 16:

Gjelder ikke. 

Til loven § 17:

Første ledd gjelder ikke. 

Til loven §§ 18, 19 og 20:

Gjelder ikke. 

Til loven § 21:

Annet ledd gjelder ikke. 

Til loven § 24:

Annet til niende ledd gjelder ikke. 

Til loven §§ 26, 27 og 28:

Gjelder ikke. 

Til loven § 31:

Femte ledd gjelder ikke. 

Til loven § 31a:

Annet ledd gjelder ikke. 

Til loven §§ 32, 36a, 36b, 37, 40, 40a, 40b og 41:

Gjelder ikke. 

0Endret ved forskrift 19 des 2001 nr. 1505 (i kraft 1 juli 2002).

II

Myndighet som i vegtrafikkloven eller forskrift gitt i medhold av loven, er tillagt annen myndighet enn Kongen, departementet, eller - ved delegering - Vegdirektoratet, tilligger politimesteren i Bodø eller den han gir myndighet.

Politimesteren i Bodø eller den han gir myndighet, kan fastsette generelle unntak eller unntak i enkelttilfeller fra det som er fastsatt i denne forskrift, når det er ønskelig av hensyn til de stedlige forhold.

Generelle unntak innberettes til Vegdirektoratet.

III

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1994.

Samtidig oppheves bestemmelser av 14. april 1967 om vegtrafikklovgivningens gyldighet for Svalbard og Jan Mayen §§ 3 og 4.