Forskrift om opphevelse av importøransvaret etter produktansvarsloven for import fra stater som har ratifisert EØS-avtalen og Luganokonvensjonen.

DatoFOR-1993-11-12-1028
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1993 1155
Ikrafttredelse01.01.1994 (EØS-avtalen)
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-12-23-104-§1-3
Kunngjort
KorttittelForskrift om opphevelse av importøransvar

Fastsatt ved kgl.res. 12. november 1993 med hjemmel i lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar § 1-3 annet ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet. Jfr. EØS-avtalen vedlegg III (Rdir 85/374/EØF).

§ 1.Import av produkt fra stater som har ratifisert EØS-avtalen og Luganokonvensjonen 1988 om domsmyndighet og fullbyrding av dommer i sivile og kommersielle saker, regnes ikke som import etter lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar § 1-3.

Dersom produktet er importert fra en tredjestat til en stat som er nevnt i første ledd, skal importøren av produktet fra tredjestaten ha samme ansvar som produsenten.

Forhandleren av produktet skal likevel være ansvarlig hvis produsentens eller importørens eller mellomliggende salgsledds navn og adresse i en stat som nevnt i første ledd, ikke oppgis innen rimelig tid.

§ 2.Denne forskriften trer i kraft fra den tid EØS-avtalen trer i kraft for Norge.