Forskrift om overgangsbestemmelser i anledning ikrafttredelse av lov 11. juni 1993 nr. 65 om konkurranse i ervervsvirksomhet (konkurranseloven) og lov 11. juni 1993 nr. 66 om pristiltak.

DatoFOR-1993-11-22-1039
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1993 1164
Ikrafttredelse01.01.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-65-§7-2, FOR-1993-11-12-1022 jf LOV-2004-03-05-12-§33
Kunngjort
KorttittelForskrift om overgangsregler, konkurranseloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Administrasjonsdepartementetet 22. november 1993 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 65 om konkurranse i ervervsvirksomhet (konkurranseloven) § 7-2 og kgl.res. av 12. november 1993 nr. 1022.

I

1.Avtaler eller bestemmelser om områdedeling, kundedeling, kvotefordeling, spesialisering eller kvantumsbegrensning som går inn under konkurransloven § 3-3 kan uhindret av nevnte forbudsbestemmelse opprettholdes inntil 1. juli 1994 dersom avtalen eller bestemmelsen er satt i verk før 1. januar 1994.
2.Konkurranseloven §§ 3-1 første og tredje ledd, 3-2, 3-3 og 3-4 skal ikke være til hinder for salg eller levering fra et felles salgsorgan når det felles salgsorgan er opprettet og godkjent før 1. januar 1994 i henhold til forskriftene av 1. juli 1960 om konkurransereguleringer av priser og avanser § 5 første ledd punkt c, jf. siste ledd. Denne bestemmelsen gjelder til 1. januar 1995.

II

1.Ved overtredelse av prisloven eller bestemmelser gitt med hjemmel i prisloven, skal prisloven § 56 benyttes ved inndragning.
2.Konkurranseloven §§ 6-1, 6-2 og 6-3 og pristiltaksloven § 3 kommer til anvendelse på saker som behandles etter prisloven når saksbehandlingen finner sted etter at prisloven er opphevet.

III

Disse bestemmelser trer i kraft 1. januar 1994.