Forskrift om unntak for mindre gjensidige skadeforsikringsselskaper

DatoFOR-1993-12-01-1074
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1993 1231
Ikrafttredelse01.01.1994 (EØS-avtalen)
Sist endretFOR-2009-12-18-1726 fra 21.12.2009
EndrerFOR-1989-09-08-934
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-39-§13-4 jf. LOV-2005-06-10-44-§17-2, FOR-1989-08-25-825 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om mindre skadeforsikringsselskaper

Hjemmel: Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 1. desember 1993 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr 39 om forsikringsvirksomhet § 13-4 jf kgl.res. 25. august 1989 nr. 825.
EØS-henvisninger: Rdir 73/239/EØF av 24. juli 1973 om samordning av lover og forskrifter om adgang til å starte og utøve virksomhet innen direkte forsikring med unntak av livsforsikring, artikkel 3.
Endringer: Endret ved forskrift 4 nov 1998 nr. 1057, 18 des 2009 nr. 1726.

§ 1.Generelt unntak for mindre gjensidige skadeforsikringsselskaper

Gjensidige skadeforsikringsselskaper der antall årsverk i selskapet er mindre enn 10, unntas fra følgende bestemmelser i loven:

a)§ 5-1 første ledd, om ansattes representasjon i styret,
b)§ 5-5 første ledd tredje punktum, om krav til et av medlemmene av kontrollkomiteen, likevel slik at et medlem av komiteen skal godkjennes av Finanstilsynet,
c)§ 6-2 første ledd, om at revisor skal være autorisert. Hvis det isteden velges registrert revisor skal denne godkjennes av Finanstilsynet.
0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 2.Unntak for husdyrforsikringsselskaper

Gjensidige husdyrforsikringsselskaper som omfattes av forsikringsvirksomhetsloven § 13-2, unntas fra lovens § 2-1 når følgende vilkår er oppfylt:

a)vedtektene inneholder bestemmelser om adgang til å innkreve tilleggsbidrag (etterutligning) eller å redusere ytelsene ved erstatningsutbetaling,
b)virksomheten ikke omfatter ansvarsforsikring, med mindre den er en tilleggsdekning i henhold til § 6 i forskrift 1. juni 1990 nr. 431 om inndeling i forsikringsklasser og hovedgrupper av forsikringsklasser (bransjer) som grunnlag for konsesjonstildeling, samt kreditt- og kausjonsforsikring,
c)det årlige premiebeløpet som innbetales i forbindelse med forsikringsvirksomheten ikke overstiger en million euro.
d)minst halvparten av premiebeløpet som innbetales i forbindelse med forsikringsvirksomheten kommer fra personer som er deltakere i det gjensidige selskapet.
0Endret ved forskrift 4 nov 1998 nr. 1057 (i kraft 1 jan 1999).
§ 3.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft samtidig med at Avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde trer i kraft. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 8. september 1989 nr. 934 om unntak for mindre gjensidige forsikringsselskaper.