Forskrift om sammenslutningen av forsikringsgivere benevnt Lloyd's

DatoFOR-1993-12-01-1075
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1993 1232
Ikrafttredelse01.01.1994 (EØS-avtalen)
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-39-§2-4 jf. LOV-2005-06-10-44-§17-2, FOR-1992-12-04-882 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om sammenslutningen Lloyd's

Hjemmel: Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 1. desember 1993 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 2-4 fjerde ledd, jf kgl.res. 4. desember 1992 nr. 882.
EØS-henvisninger:: Rdir 73/239/EØF av 24. juli 1973 om samordning av lover og forskrifter om adgang til å starte og utøve virksomhet innen direkte forsikring med unntak av livsforsikring og Rdir 88/357/EØF av 22. juni 1988 om samordning av lover og forskrifter om direkte forsikring med unntak av livsforsikring, om fastsettelse av bestemmelser for å lette den faktiske utøvelse av adgang til å yte tjenester, og om endring av direktiv 73/239/EØF.

§ 1.Definisjon

Denne forskrift gjelder sammenslutningen av forsikringsgivere benevnt Lloyd's

§ 2.Lovens anvendelse på Lloyd's

Bestemmelsene i lov av 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet og bestemmelser gitt i medhold av loven som gjelder for forsikringsselskaper som har sitt hovedsete i en annen stat som omfattes av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, får anvendelse på virksomheten til Lloyd's med mindre annet er bestemt i lov eller i medhold av lov.

§ 3.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft samtidig med at Avtale om det europeiske økonomiske samarbeidsområde trer i kraft.