Forskrift om gjennomføring av EØS-avtalen for jernbane.

DatoFOR-1993-12-06-1115
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertAvd I 1993 1280
Ikrafttredelse01.01.1994 (EØS-avtalen)
Sist endretFOR-2003-02-05-138 fra 15.03.2003
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§6, LOV-1993-06-11-100-§8, LOV-1993-06-11-100-§16, FOR-1996-11-22-1076, FOR-1997-04-04-275
Kunngjort
KorttittelForskrift om EØS-avtalen for jernbane

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 6. desember 1993 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 6, § 8 og § 16, jf. kgl.res. av 22. november 1996 nr. 1076 og kgl.res. av 4. april 1997 nr. 275. Jf. EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 39 (forordning (EØF) nr. 1192/69). Endret 18 april 1994 nr. 308, 8 aug 1995 nr. 716, 5 feb 2003 nr. 138 (bl.a hjemmel).

§ 1.De i § 2 nevnte EF-rettsakter som er tatt inn i EØS-avtalen, Vedlegg XIII Transport, med sektorvis tilpasning, gjelder som forskrift i norsk oversettelse.

Når en avgjørelse omhandlet i Vedlegg XIII Transport, fastsetter hvordan en tvist mellom EFs medlemsstater skal avgjøres, og det oppstår en tvist mellom EFTA-stater, skal tvisten bringes inn for vedkommende EFTA-organ, som skal anvende tilsvarende regler for saksbehandling. Dersom en tvist oppstår mellom en av EFs medlemsstater og en EFTA-stat, skal avtalepartene bringe tvisten inn for EØS-komiteen, som skal anvende tilsvarende regler for saksbehandling.

For øvrig gjelder de endringer og tillegg som følger av

-Protokoll 1 i EØS-avtalen om gjennomgående tilpasning
-Protokoll 1 til Avtale mellom EFTA-statene om Opprettelse av et Overvåkingsorgan og en domstol, og
-Protokoll 1 i Avtale om EFTA-statenes faste komité.
§ 2.
a)Rådsforordning (EØF) nr. 1192/69 av 26. juni 1969 om felles regler for standardisering av jernbaneforetaks regnskaper, med de endringer som fremgår av Særskilt vedlegg nr. 1 til St.prp. nr. 100 (1991-92).

Artikkel 3 i forordningen skal ha følgende tilføyelse:

-Österreichische Bundesbahnen
-Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna
-Norges Statsbaner
-Statens Järnvägar
b)- - -
c)- - -
d)- - -
e)- - -
f)- - -
g)- - -
h)- - -
0Endret ved forskrifter 18 april 1994 nr. 308, 11 aug 1995 nr. 716, 5 feb 2003 nr. 138 (i kraft 15 mars 2003).
§ 3.Forskriften trer i kraft fra EØS-avtalens ikrafttredelse.

Norsk tekst til rettsaktene kan fås ved henvendelse til Samferdselsdepartementet.