Forskrift om regnskapsføring av reindriftsfond og reinbeitedistriktenes regnskap.

DatoFOR-1993-12-14-1435
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertAvd I 1999 2091
Ikrafttredelse01.01.1994
Sist endret
EndrerFOR-1992-03-24
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1978-06-09-49-§32, LOV-1978-06-09-49-§33, LOV-1978-06-09-49-§8, jf LOV-2007-06-15-40-§82, FOR-2007-06-29-818
Kunngjort
KorttittelForskrift om regnskap for reindriftsfond mv.

Hjemmel: Fastsatt av Reindriftsstyret 14. desember 1993 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift § 32 og § 33, jf. § 8 fjerde ledd og Landbruksdepartementets delegeringsvedtak av 17. februar 1992.

§ 1.Forskriftens rekkevidde

Ethvert reinbeitedistrikt og reindriftsfond opprettet i medhold av lov om reindrift av 9. juni 1978 nr. 49 er regnskapspliktig etter denne forskrift.

§ 2.Regnskapspliktens innhold

Den regnskapspliktige skal føre regnskap i samsvar med god regnskapsskikk og bestemmelser i denne forskrift.

§ 3.Hva som skal føres i regnskapet

Regnskapsbøkene skal gi fullstendige og spesifiserte opplysninger om virksomhetens gang.

§ 4.Regnskapsmateriell

Det skal føres dagbok for alle forretningstilfeller. Om ønskelig, eller revisor finner det nødvendig, kan en i tillegg føre egne bøker for mellomværende med fordringshavere og skyldnere, og sammendrag av regnskapene (kontobok, hovedbok og årsregnskapsbok).

I stedet for regnskapsbøker kan det nyttes andre systemer, f.eks. løse kort, blad, data, etc., såfremt dette er godkjent av revisor.

§ 5.Regnskapsføringen

Regnskapsbøkene skal føres på en ordentlig og oversiktlig måte. Sidene skal være nøyaktig nummerert før bøkene tas i bruk. Det som er ført i bøkene må ikke fjernes eller gjøres uleselig ved overstrykning eller liknende.

Alle utgifter/inntekter skal bokføres og bekreftes ved bilag. Bilagene skal nummereres, og i dagboken skal det henvises til dette nummer.

Ved årets slutt skal det så snart som mulig foretas nøyaktig og fullstendig avslutning av regnskapet og utarbeides lister over fordringer og gjeld.

Regnskapsbøker med tilhørende bilag skal oppbevares ordnet her i landet i minst 10 år etter utløpet av vedkommende regnskapsår. Det samme gjelder mottatte brev og egne dokumenter som er med på å legitimere regnskapet.

§ 6.Regnskapsåret

Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

§ 7.Åpningsstatus

Når en regnskapspliktig virksomhet etableres skal det lages en oppstilling over eiendeler og gjeld.

§ 8.Årsregnskapets innhold

For hvert regnskapsår skal det utarbeides årsregnskap bestående av resultatregnskap, status og eventuelle redegjørelser etter § 12.

Resultatregnskapet skal omfatte inntekter og utgifter og stilles opp slik at det viser størrelsen av overskudd eller underskudd.

§ 9.Behandling av årsregnskap

Årsregnskapet skal være ferdig avsluttet og oversendt revisor innen 15. mars etter regnskapsåret.

Årsregnskap for distrikt og fond skal behandles av henholdsvis distriktsstyret og områdestyret etter revisjon. Har noen innvendinger, skal det gis nærmere redegjørelse i protokollen.

Distriktsregnskapet skal legges frem for årsmøtet for godkjenning. Fondsregnskapet skal legges frem for Reindriftssjefen.

§ 10.Spesifikasjon av resultatregnskapet

Resultatet skal settes opp slik at det gir et tilfredsstillende uttrykk for hvordan det økonomiske resultatet i regnskapsåret er fremkommet.

Resultatregnskapet skal inndeles i poster i samsvar med instruks fra Reindriftssjefen.

§ 11.Spesifikasjon av status (balanse)

Status (balanse) skal vise virksomhetens eiendeler, gjeld og egenkapital, og dessuten pantstillelser og garantiansvar ved utgangen av regnskapsåret.

Status skal inndeles i poster i samsvar med instruks fra Reindriftssjefen.

§ 12.Tilleggsopplysninger til resultatregnskapet og status

Ved regnskapsavslutning skal det gis følgende tilleggsopplysninger:

1.Fordringer og tilgodehavende, såvel som aksjer og andeler, skal spesifiseres i status (balanse) med navn og beløp.
2.For hver post i status (balanse) som omfatter reindriftsanlegg, bygninger, maskiner o.l. skal det gis opplysninger om av- og nedskrivninger i regnskapsåret.
§ 13.Avskrivningsregler for anleggsmidler

Anleggsmidler som forringes på grunn av alder og slitasje skal avskrives planmessig, med mindre det tidligere er tilstrekkelig avskrevet. Driftsmidler må ikke føres opp med høyere beløp enn verdien ved anskaffelse.

Reindriftssjefen gir veiledende avskrivningsregler.

§ 14.Revisjon

Ethvert regnskapspliktig reinbeitedistrikt og fond er revisjonspliktig. Revisjon skal foretas av registrert eller statsautorisert revisor.

§ 15.Utfyllende bestemmelser

Reindriftssjefen kan gi dispensasjon fra denne forskrift.

§ 16.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1994. Samtidig oppheves Reindriftsstyrets forskrift om regnskapsføring av reindriftsfond og reinbeitedistriktenes regnskap av 24. mars 1992.1

1Ikke tidligere kunngjort i Norsk Lovtidend.