Fullmakt til å gjøre unntak fra tvistemålslovens og straffeprosesslovens bestemmelser om taushetsplikt for lover under Konkurransetilsynet.

DatoFOR-1993-12-17-1315
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1993 1656
Ikrafttredelse01.01.1994
Sist endret
EndrerFOR-1993-03-01
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1915-08-13-6-§204, LOV-1981-05-22-25-§118
Kunngjort
KorttittelFullmakt til å unnta fra taushetsplikt

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Administrasjonsdepartementet 17. desember 1993 med hjemmel i lov av 13. august 1915 nr. 6 om rettergangsmåten for tvistemål (tvistemålsloven) § 204 nr. 2 og lov av 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) § 118.

I

Konkurransetilsynet gis fullmakt til å treffe avgjørelser om fritak for taushetsplikt etter tvistemålsloven av 13. august 1915 nr. 6 § 204 nr. 2 og straffeprosessloven av 22. mai 1981 nr. 25 § 118 i de tilfelle hvor et vitne er undergitt taushetsplikt etter lov 10. februar 1967 § 13 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) vedrørende opplysninger etter: 

-lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering for boliger m.v.
-lov 7. juni 1974 nr. 22 om prisregler for jern og stål
-lov 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m.
-lov 11. juni 1993 nr. 65 om konkurranse i ervervsvirksomhet (konkurranseloven)
-lov 11. juni 1993 nr. 66 om pristiltak.

II

Vedtaket trer i kraft 1. januar 1994.

Fra samme tidspunkt oppheves Administrasjonsdepartementets vedtak av 1. mars 1993 om fullmakt for Prisdirektoratet til å gjøre unntak fra tvistemålsloven og straffeprosesslovens bestemmelser om taushetsplikt.