Forskrift om kaseiner og kaseinater.

DatoFOR-1993-12-20-1375
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertAvd I 1993 1796
Ikrafttredelse01.01.1994
Sist endretFOR-2011-06-15-671
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1932-06-17-6-§2, LOV-1932-06-17-6-§3, LOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort
KorttittelForskrift om kaseiner og kaseinater

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 20. desember 1993 med hjemmel i lov av 17. juni 1932 nr. 6 om kvalitetskontroll med landbruksvarer m.v. § 2 og § 3 og lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XII nr. 32 (direktiv 83/417/EØF sist endret ved forordning (EF) nr. 1332/2008).
Endringer: Endret ved forskrifter 1 mars 1995 nr. 231, 9 jan 2004 nr. 134, 15 juni 2011 nr. 671.

Kapittel I. Omfang og produktbeskrivelser.

§ 1.Omfang

Denne forskrift omfatter kaseiner og kaseinater bestemt til konsum.

§ 2.Produktbeskrivelser
1.Kasein: det mengdemessig viktigste proteinstoffet i melk, uoppløselig i vann, vasket og tørket, og fremstilt ved utfelling av skummet melk. Utfelling skal skje ved syrning, syrning med bakteriekultur, ved hjelp av løpe eller andre melkekoagulerende enzymer. Forut for utfelling kan det være foretatt en behandling ved hjelp av ionebyttings- eller konsentrasjonsmetoder.
2.Kaseinater: produkter fremstilt ved tørking av kaseiner og behandlet med nøytraliserende stoffer.

Kapittel II. Varebetegnelser og krav til ferdig produkt.

§ 3.Syrekasein til konsum
1.Syrekasein til konsum skal fremstilles ved utfelling. Følgende tekniske hjelpestoffer og bakteriekulturer kan benyttes:
a)Melkesyre (E 270),
b)saltsyre,
c)svovelsyre,
d)sitronsyre (E 330),
e)eddiksyre (E 260),
f)ortofosforsyre,
g)myse og
h)melkesyreproduserende bakteriekulturer.
2.Krav til sammensetning av produktet:
a)Maksimum vanninnhold: 10,0 %.
b)Minimum proteininnhold i tørrstoffet (protein = nitrogen x 6,38): 90 %, hvorav minimum innhold av kasein er 95 %.
c)Maksimum melkefett i tørrstoffet: 2,25 %.
d)Maksimum titrerbar syre uttrykt i ml 0,1 N natriumhydroksidløsning pr g: 0,27.
e)Maksimum askeinnhold (inkl. P2 O5): 2,5 %.
f)Maksimum innhold av vannfri laktose: 1 %.
g)Maksimum innhold av sedimenter (brente partikler): 22,5 mg i 25 g.
§ 4.Løpekasein til konsum
1.Løpekasein til konsum skal fremstilles ved utfelling ved hjelp av følgende enzymer:
a)Pepsin (osteløpe), som oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1332/2008,
b)Chymosin (rennin), som oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1332/2008,
c)Mikrobielt løpeenzym fra Mucor miehii, som oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1332/2008,
d)Chymosin fra genmodifisert Aspergillus niger, som oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1332/2008 eller
e)Chymosin fra genmodifisert Klyveromyces lactis, som oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1332/2008.
2.Krav til sammensetning av produktet:
a)Maksimum vanninnhold: 10 %.
b)Minimum proteininnhold i tørrstoffet (protein= nitrogen x 6,38): 84 %, hvorav minimum innhold av kaseiner er 95 %.
c)Maksimum melkefett i tørrstoffet: 2 %.
d)Minimum askeinnhold (inkl. P2 O5): 7,50 %.
e)Maksimum innhold av vannfri laktose: 2 %.
f)Maksimum innhold av sedimenter (brente partikler): 22,5 mg i 25 g.
0Endret ved forskrift 15 juni 2011 nr. 671.
§ 5.Kaseinater til konsum
1.Kaseinater til konsum skal fremstilles av kaseiner og behandles med følgende nøytraliseringsmidler og eventuelle buffere av næringsmiddelkvalitet: 
Natrium Hydroksider
Kalium Karbonater
Kalsium Fosfater
Ammonium Sitrater

Magnesium 

2.Krav til sammensetning av produktet:
a)Maksimum vanninnhold: 8 %.
b)Minimum proteininnhold i tørrstoffet (protein = nitrogen x 6.38): 88 %.
c)Maksimum melkefett i tørrstoff et: 2,0 %.
d)Maksimum innhold av vannfri laktose: 1,0 %.
e)pH-verdi: 6,0 til 8,0.
f)Maksimum innhold av sedimenter (brente partikler): 22,5 mg i 25 g.
g)Oppløselighet: kaseinater, unntatt kalsiumkaseinat, skal være nesten fullstendig oppløselig i destillert vann.
§ 6.Generelle krav

Syrekasein, løpekasein og kaseinater til konsum skal ikke gjennomgå andre behandlinger eller tilsettes andre stoffer enn det som følger av denne forskrift.

Produktene skal oppfylle følgende generelle krav:

1.Maksimum blyinnhold: 1 mg/kg.
2.Fremmedlegemer (f.eks. tre- eller metallpartikler, hår eller insektfragmenter): ingen i 25 g.
3.Sensoriske egenskaper:
a)Kaseiner: ingen fremmed lukt,

kaseinater: meget svak fremmed lukt og smak.

b)Produktene skal ha farge fra hvit til kremfarget og ikke inneholde klumper som ikke gir etter for lett trykk.
4.Produktene skal gjennomgå en varmebehandling som medfører inaktivering av fosfatasen.
§ 7.Analyser

Ved vurdering av om krav fastsatt i denne forskrift er overholdt, benyttes prøvetakings- og analysemetoder i samsvar med EØS-avtalens vedlegg II del XII nr. 35 (Kdir 85/503/EØF) og nr. 40 (Kdir 86/424/EØF).

Kapittel III. Merkekrav.

§ 8.Merking

Kaseiner og kaseinater skal ved omsetning merkes i henhold til gjeldende forskrifter om merking av næringsmidler, med de tillegg og unntak som følger av denne forskrift.

Produktene skal ha den varebetegnelse som følger av §§ 3, 4 og 5. For kaseinater skal varebetegnelsen i tillegg angi det/de kation(er) som inngår i anvendt nøytraliseringsmiddel (f eks Natriumkaseinat til konsum).

Produktets nettovekt skal angis i kg eller g.

For produkter importert fra land utenfor EØS, skal opprinnelseslandet angis.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 134.
§ 9.Blandinger
1.Produkter som omsettes i blandinger skal ha angivelsen «blanding av...», etterfulgt av betegnelsen for de forskjellige kaseiner/kaseinater som blandingen består av, etter inngående vekt.
2.For blandinger av kaseinater, skal kationets/kationenes art angis.
3.For blandinger som inneholder kaseinater, skal proteininnholdet angis
0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 134.
§ 10.Unntak

Det er tilstrekkelig at merking i henhold til § 8 tredje og fjerde ledd og § 9 nr. 3, samt navn eller firmanavn, og adresse til enten produsent, pakkevirksomhet eller en forhandler etablert innen EØS, gis i et dokument som følger varen.

I forbindelse med bulktransport, skal unntakene i første ledd også gjelde merking i henhold til § 8 nr. 2, samt produksjonsdato eller en angivelse som gjør det mulig å identifisere varepartiet.

Kapittel IV. Administrative bestemmelser.

§ 11.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 134.
§ 12.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrifter 1 mars 1995 nr. 231, 9 jan 2004 nr. 134.
§ 13.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 134.
§ 14.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft samtidig med at EØS-avtalen trer i kraft i Norge.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 134 (tidligere § 15).