Forskrift om ekstraksjonsmidler til fremstilling av næringsmidler

DatoFOR-1993-12-21-1380
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertAvd I 1993 1820
Ikrafttredelse01.01.1994
Sist endretFOR-2017-02-06-121
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§16, LOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort
KorttittelEkstraksjonsmiddelforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 21. desember 1993 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9 første ledd, § 16 andre ledd, § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XII nr. 54zzzzi (direktiv 2009/32/EF endret ved direktiv 2010/59/EU og direktiv (EU) 2016/1855).
Endringer: Endret ved forskrifter 30 juni 1994 nr. 830, 4 april 1995 nr. 341, 4 des 1995 nr. 1186, 18 feb 1996 nr. 189, 8 mars 1999 nr. 295, 15 jan 2004 nr. 231, 25 mai 2010 nr. 723, 2 mai 2011 nr. 434, 6 feb 2017 nr. 121.

§ 1.Omfang

Denne forskrift omfatter ekstraksjonsmidler bestemt til bruk ved fremstilling av næringsmidler eller næringsmiddelingredienser.

Forskriften omfatter ikke ekstraksjonsmidler bestemt til bruk ved fremstilling av tilsetningsstoffer eller vitaminer og andre næringsstoffer, som skal tilsettes næringsmidler, med mindre disse er oppført i vedlegg I–III til denne forskrift.

Forskriften innskrenker ikke mer detaljerte eller omfattende bestemmelser om farlige stoffer og preparater.

0Endret ved forskrift 2 mai 2011 nr. 434.
§ 2.Definisjoner

I denne forskrift forstås ved

1.oppløsningsmiddel: ethvert stoff som kan løse opp næringsmidler eller enhver bestanddel som inngår i et næringsmiddel, herunder ethvert forurensende stoff som finnes i eller på det aktuelle næringsmiddel.
2.ekstraksjonsmiddel: et oppløsningsmiddel som brukes i en ekstraksjonsprosess under bearbeiding av råstoffer, næringsmidler eller bestanddeler og ingredienser av slike, og som fjernes, men som kan resultere i utilsiktede, men teknisk uungåelige rester av stoffene eller deres derivater i næringsmiddelet eller næringsmiddelingrediensen.
0Endret ved forskrift 2 mai 2011 nr. 434.
§ 3.Bruk av ekstraksjonsmidler

Kun stoffer angitt i vedlegg I-III kan brukes som ekstraksjonsmidler, og kun på de vilkår som er angitt.

Næringsmidler skal ikke inneholde stoffene i vedlegg II og III i større mengder enn angitt.

Uansett første ledd, kan vann, eventuelt tilsatt surhetsregulerende midler, og andre næringsmidler eller næringsmiddelingredienser som har oppløsende egenskaper, brukes som ekstraksjonsmidler.

§ 4.Renhetskriterier m v

Ekstraksjonsmidler skal ikke inneholde helsefarlige mengder av noe stoff.

Ekstraksjonsmidler skal ikke inneholde mer enn 1 mg arsen eller 1 mg bly pr kg.

Ekstraksjonsmidler skal oppfylle identitetskrav angitt i vedlegg I-III.

§ 5.Merking

Ved omsetning av ekstraksjonsmidler skal emballasjen være merket med følgende opplysninger på en lett synlig, lett leselig og uutslettelig måte:

1.Varebetegnelse i samsvar med vedlegg I-III, og en klar opplysning om at produktet er av en slik kvalitet at det er egnet som ekstraksjonsmiddel ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser.
2.Nettovolum.
3.Spesielle vilkår for oppbevaring og bruk, om nødvendig.
4.Navn eller firmanavn, og adresse til enten produsent, pakkevirksomhet eller en forhandler som er etablert innen EØS.
5.Angivelse som gjør det mulig å identifisere varepartiet.

Det er tilstrekkelig at opplysningene i første ledd nr. 2, 3, 4 og 5 gis i handelsdokumentene dersom disse er kjøper i hende senest samtidig med vareleveransen.

0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 231.
§ 6.Språk

Merking i henhold til denne forskrift skal være på norsk, eller et språk som i stavemåten ligner norsk. Kravet til språk kan fravikes dersom brukeren på andre måter er sikret den informasjon som kreves.

Bestemmelsene i første ledd er ikke til hinder for at det merkes på flere språk.

§ 7.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 4 april 1995 nr. 341, 18 feb 1996 nr. 189, 15 jan 2004 nr. 231.
§ 8.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrifter 4 april 1995 nr. 341, 15 jan 2004 nr. 231.
§ 9.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 231.
§ 10.Overgangsbestemmelser

Inntil ett år etter ikrafttredelsen av denne forskrift tillates produksjon og merking av produkter i samsvar med norske bestemmelser før ikrafttredelsen. Disse kan omsettes i inntil to år etter ikrafttredelsen.

0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 231.
§ 11.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft samtidig med at EØS-avtalen trer i kraft i Norge.

Vedlegg I. Ekstraksjonsmidler som kan brukes til alle formål i samsvar med god produksjonspraksis1 

Ekstraksjonsmiddel: 

Propan

Butan

Etylacetat

Etanol

Karbondioksid

Aceton2

Dinitrogenoksid 

0Endret ved forskrift 8 mars 1999 nr. 295.
1Et ekstraksjonsmiddel blir vurdert å være i samsvar med god produksjonspraksis så lenge bruken bare medfører tilstedeværelse/innhold av teknisk uungåelige restmengder eller omdannelsesprodukter som ikke vil representere noen helsefare.
2Bruken av aceton ved raffinering av olje fra pressrester av oliven er forbudt.

Vedlegg II. Ekstraksjonsmidler med spesifiserte bruksområder. 

NavnBruksområde (kortfattet beskrivelse av ekstraksjonen)Maksimale grenseverdier for restmengder i næringsmiddel eller næringsmiddelingrediens
Heksan1Fremstilling eller fraksjonering av fett og oljer, samt fremstilling av kakaosmør1 mg/kg i fett, oljer eller kakaosmør
Bearbeiding av proteinprodukter og fettfritt mel10 mg/kg i næringsmidler som inneholder proteinprodukter og fettfritt mel
Bearbeiding av fettfri kornkim5 mg/kg i fettfri kornkim
Fettfrie soyaprodukter30 mg/kg i det soyaprodukt som frambys den endelige forbruker
MetylacetatFjerning av koffein, irriterende stoffer og bitterstoffer fra kaffe og te20 mg/kg kaffe eller te
Fremstilling av sukker fra melasse1 mg/kg sukker
Metyletyl-keton2Fraksjonering av fett og oljer5 mg/kg i fett eller oljer
Fjerning av koffein, irriterende stoffer og bitterstoffer fra kaffe og te20 mg/kg kaffe eller te
DiklormetanFjerning av koffein, irriterende stoffer og bitterstoffer fra kaffe og te2 mg/kg i brent kaffe og 5 mg/kg i brent kaffe og te
MetanolAlle bruksområder10 mg/kg
2-propanolAlle bruksområder10 mg/kg
DimetyletherTilberedning av avfettede animalske proteinprodukter, herunder gelatin30,009 mg/kg i avfettede animalske proteinprodukter, herunder gelatin
DimetyletherTilberedning av kollagen4 og kollagenderivater, unntatt gelatin3 mg/kg i kollagen og kollagenderivater, unntatt gelatin
1Heksan er en handelsvare som hovedsakelig inneholder asykliske mettede hydrokarboner med 6 karbonatomer og som destillerer mellom 64 °C og 70 °C.
2Innholdet av n-heksan i dette ekstraksjonsmidlet må ikke overskride 50 mg/kg. Det er forbudt å bruke ekstraksjonsmidlet i kombinasjon med heksan.
3Med «gelatin» menes naturlig, løselig protein, geldannende eller ikke geldannende, som er framkommet ved delvis hydrolyse av kollagen framstilt av bein, huder og skinn samt sener fra dyr, i samsvar med de relevante kravene i forordning (EF) nr. 852/2004.
4Med «kollagen» menes et proteinbasert produkt som kommer fra dyrebein, -huder og -skinn samt dyresener som er framstilt i samsvar med de relevante kravene i denne forordning.
0Endret ved forskrifter 30 juni 1994 nr. 830, 8 mars 1999 nr. 295, 2 mai 2011 nr. 434, 6 feb 2017 nr. 121.

Vedlegg III. Ekstraksjonsmidler med spesifiserte bruksområder 

NavnMaksimale grenseverdier for restmengder i næringsmiddel ved bruk av ekstraksjonsmidler i fremstillingen av aromatstoffer fra naturlig aromagivende produkter
Dietyleter2 mg/kg
Heksan1 mg/kg
Cykloheksan1 mg/kg
Metylacetat1 mg/kg
1-butanol1 mg/kg
2-butanol1 mg/kg
Metyletylketon1 mg/kg1
Diklormetan0,02 mg/kg1
1-propanol1 mg/kg
1,1,1,2- tetrafluoretan20,02 mg/kg
Metanol1,5 mg/kg
2-Propanol1 mg/kg
1Kombinert anvendelse av disse to ekstraksjonsmidler er forbudt.
2Dette ekstraksjonsmidlet skal resirkuleres fullstendig ved bruk, slik at det ikke påvirker den globale oppvarmingen av atmosfæren.
0Endret ved forskrifter 30 juni 1994 nr 830, 4 des 1995 nr. 1186, 8 mars 1999 nr. 295, 2 mai 2011 nr. 434.