Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (matkontaktforskriften)

DatoFOR-1993-12-21-1381
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 1993 1824
Ikrafttredelse01.01.1994
Sist endretFOR-2017-02-06-140
EndrerFOR-1983-07-08-1252, FOR-1976-03-11-9654
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§5, LOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§10, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§16, LOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort
Rettet15.02.2017 (oppdatert versjon av pdf til forordning (EU) nr. 10/2011 vedlegg I, tabell 1)
KorttittelMatkontaktforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Statens næringsmiddeltilsyn 21. desember 1993 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9, § 10, § 16, § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XII nr. 30 (direktiv 82/711/EØF som endret ved direktiv 93/8/EØF og direktiv 97/48/EF), nr. 34 (direktiv 84/500/EØF som endret ved direktiv 2005/31/EF), nr. 36 (direktiv 85/572/EØF som endret ved direktiv 2007/19/EF og forordning (EU) nr. 10/2011), nr. 54i (direktiv 93/11/EØF), nr. 54zt (direktiv 2002/16/EF som endret ved direktiv 2004/13/EF), nr. 54zzt (forordning (EF) nr. 1935/2004), nr. 54zzw (forordning (EF) nr. 1895/2005), nr. 54zzzb (forordning (EF) nr. 2023/2006 som endret ved forordning (EF) nr. 282/2008), nr. 54zzzs (direktiv 2007/42/EF), nr. 54zzzzk (forordning (EF) nr. 450/2009), nr. 55 (forordning (EU) nr. 10/2011 som endret ved forordning (EU) nr. 321/2011, forordning (EU) nr. 1282/2011, forordning (EU) nr. 1183/2012, forordning (EU) nr. 202/2014, forordning (EU) 2015/174 og forordning (EU) 2016/1416), nr. 56 (forordning (EF) nr. 282/2008 som endret ved forordning (EU) 2015/1906).
Endringer: Endret ved forskrifter 30 juni 1994 nr. 831, 4 april 1995 nr. 342, 12 mai 1995 nr. 473, 22 mai 1995 nr. 504, 18 feb 1996 nr. 190, 1 april 1996 nr. 366, 30 sep 1997 nr. 1069, 15 sep 1998 nr. 889, 15 juni 2001 nr. 680, 7 aug 2002 nr. 939, 6 mars 2003 nr. 297, 15 jan 2004 nr. 232 (bl.a tittel og hjemmel), 11 okt 2004 nr. 1362, 10 mai 2005 nr. 444, 20 juli 2005 nr. 837, 9 nov 2005 nr. 1277, 8 feb 2006 nr. 128, 16 juni 2006 nr. 661, 14 feb 2008 nr. 188 (bl.a. tittel), 19 mars 2009 nr. 328, 3 april 2009 nr. 415, 4 mai 2010 nr. 643, 4 mai 2010 nr. 649, 5 juli 2011 nr. 738, 6 des 2011 nr. 1341, 30 mars 2012 nr. 299, 18 juni 2012 nr. 646, 28 jan 2013 nr. 131, 3 mai 2013 nr. 461, 27 okt 2014 nr. 1360, 4 mai 2015 nr. 452, 9 feb 2016 nr. 131, 6 feb 2017 nr. 140.
Rettelser: 18.12.2002 (overskrifter), 01.04.2008 (tekst til note (c) i tabeller), 13.11.2014 (overskrift til forordning 10/2011), 15.02.2017 (oppdatert versjon av pdf til forordning (EU) nr. 10/2011 vedlegg I, tabell 1).