Forskrift om øvre grense for innhold av erukasyre i olje og fett m.v.

DatoFOR-1993-12-21-1383
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertAvd I 1993 1863
Ikrafttredelse01.01.1994
Sist endretFOR-2004-01-15-234
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort
KorttittelErukasyreforskriften

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 21. desember 1993 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790. Jf. EØS-avtalen vedlegg II kap. XII nr. 12 (direktiv 76/621/EØF). Endret 4 april 1995 nr. 344, 18 feb 1996 nr. 191, 15 jan 2004 nr. 234 (bl.a hjemmel).

§ 1.Olje, fett og blandinger av dette bestemt til direkte konsum, samt sammensatte næringsmidler tilsatt olje, fett eller blandinger av disse med et samlet fettinnhold på over 5%, skal ikke innholde mer enn 5% erukasyre, beregnet ut i fra det totale fettsyreinnholdet i fettstoffene.
§ 2.Ved vurdering av om krav fastsatt i denne forskrift er overholdt, benyttes analysemetoder i samsvar med EØS-avtalens vedlegg II del XII nr. 27 (Kdir 80/891/EØF).
§ 3.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 4 april 1995 nr. 344, 18 feb 1996 nr. 191, 15 jan 2004 nr. 234.
§ 4.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrifter 4 april 1995 nr. 344, 15 jan 2004 nr. 234.
§ 5.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 234.
§ 6.Denne forskrift trer i kraft samtidig med at EØS-avtalen trer i kraft i Norge.