Forskrift om identifikasjonsmerking av næringsmiddelpartier.

DatoFOR-1993-12-21-1384
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertAvd I 1993 1864
Ikrafttredelse01.01.1994
Sist endretFOR-2004-01-15-235
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort
Rettet23.06.2012 (EØS-henvisning)
KorttittelLotmerkingsforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 21. desember 1993 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XII nr. 63 (direktiv 2011/91/EU).
Endringer: Endret ved forskrifter 4 april 1995 nr. 331, 18 feb 1996 nr. 204, 15 jan 1997 nr. 75, 15 jan 2004 nr. 235.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å gjøre det mulig å identifisere hvilket parti et næringsmiddel kommer fra i tilfeller hvor næringsmidlet kan utgjøre en helsefare eller der hvor næringsmidlet er gjenstand for en tvist.

§ 2.Krav om identifikasjonsmerking

Næringsmidler som omsettes skal være merket slik at det er mulig å identifisere næringsmiddelpartiet. Med næringsmiddelparti forstås den gruppe salgsenheter av et næringsmiddel som er produsert, fremstilt eller emballert under så å si identiske forhold.

0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 235.
§ 3.Ansvarlig for avgrensing av næringsmiddelparti

Et næringsmiddelparti skal avgrenses av den virksomhet som har produsert, fremstilt eller emballert det aktuelle næringsmidlet, eller av den forhandler innen EØS som først omsetter det.

0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 235.
§ 4.Identifikasjonsmerkingen

Identifikasjonsmerkingen skal være lett synlig, lett leselig og uutslettelig, og skal innledes med bokstaven «L», med mindre den klart skiller seg fra de øvrige opplysninger.

På ferdigpakkede næringsmidler skal identifikasjonsmerkingen være påført ferdigemballasjen eller en etikett festet til denne.

På ikke ferdigpakkede næringsmidler skal identifikasjonsmerkingen være påført emballasje eller beholdere, eller i mangel av slike, i handelsdokumentene.

Holdbarhetsmerking i henhold til generell forskrift om merking av næringsmidler er tilstrekkelig som identifikasjonsmerking av et næringsmiddelparti, forutsatt at denne angir minst dag og måned i nevnte rekkefølge. Bokstaven «L» settes ikke foran slik identifikasjonsmerking.

§ 5.Unntak fra krav om identifikasjonsmerking

Følgende næringsmidler er unntatt fra krav om identifikasjonsmerking:

1.Landbruksprodukter som når de forlater produksjonsområdet blir:
a)solgt eller levert til et sted for midlertidig lagring, bearbeidelse eller emballering,
b)transportert til en produsentorganisasjon, eller
c)hentet for umiddelbart å inngå i en tilberednings- eller bearbeidelsesprosess.
2.Næringsmidler som ikke er ferdigpakket når de omsettes til forbruker, som blir innpakket på kjøpers anmodning eller umiddelbart før omsetning.
3.Næringsmidler i emballasje eller beholdere med største overflate mindre enn 10 cm².
4.Inntil den 31. desember 1996: næringsmidler i glassflasker som er beregnet på gjenbruk, påført holdbarhetsmerking og som derfor verken har etikett, halsetikett eller lignende.
5.Spiseis i individuelle pakninger, forutsatt at opplysningene gis på samleemballasjen.
0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 235.
§ 6.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 4 april 1995 nr. 331, 18 feb 1996 nr. 204, 15 jan 2004 nr. 235.
§ 7.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrifter 4 april 1995 nr. 331, 15 jan 1997 nr. 75, 15 jan 2004 nr. 235.
§ 8.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 235.
§ 9.(Opphevet ved forskrift 15 jan 2004 nr. 235.)
§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft samtidig med at EØS-avtalen trer i kraft.