Forskrift om gebyr ved mislighold av bidrag m.v.

DatoFOR-1993-12-23-1252
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1993 1626
Ikrafttredelse01.01.1994
Sist endretFOR-2013-05-10-467
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-29-20-§36
Kunngjort
KorttittelForskrift om misligholdsgebyr, bidrag

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Arbeidsdepartementet) den 23. desember 1993 med hjemmel i lov av 9. desember 1955 nr. 5 om innkreving av underholdsbidrag § 7 tredje ledd og lov 29. april 2005 nr. 20 § 36 om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven).
Endringer: Endret ved forskrifter 16 des 2005 nr. 1563, 30 juni 2006 nr. 790, 10 mai 2013 nr. 467.

§ 1.Forskriften her gjelder ileggelse av gebyr ved mislighold av:
a)løpende underholdsbidrag for ektefelle eller barn,
b)nedbetalingsordninger for bidragsgjeld, og
c)plikt til å foreta trekk i lønn e.l. og til å viderebefordre det inntrukne beløp

når bidraget eller bidragsgjelden innkreves etter reglene i bidragsinnkrevingsloven.

Med mislighold menes i forskriften her at den enkelte termin av løpende underholdsbidrag eller av den enkelte termin i henhold nedbetalingsordning av bidragsgjeld helt eller delvis ikke er betalt ved forfall. Med mislighold av trekkplikt menes unnlatelse av å foreta trekk i lønn e.l. og unnlatelse av å viderebefordre inntrukne beløp, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 7-22.

Gebyret tilfaller i sin helhet staten.

0Endret ved forskrift 10 mai 2013 nr. 467.
§ 2.Dersom den enkelte innbetalingstermin misligholdes, jfr § 1 annet ledd, kan det ilegges et gebyr tilsvarende 1/3 av rettsgebyret, jf. lov av 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr § 1.

Dersom terminbeløpet etter purring ikke er innbetalt innen fastsatt ny betalingsfrist, kan det i tillegg ilegges et gebyr tilsvarende 1/2 av rettsgebyret.

§ 3.Gebyr ilegges
a)bidragspliktige når det ikke er besluttet trekk i lønn e.l. for den termin som misligholdes
b)arbeidsgivere eller andre trekkpliktige når det er besluttet trekk i lønn e.l. for den termin som misligholdes.

Gebyr i tilfelle som nevnt i første ledd bokstav b påløper for hver bidragspliktig som vedkommende har fått trekkpålegg for.

Gebyr skal ikke ilegges når det godtgjøres at misligholdet ikke skyldes forsømmelighet eller mangel på tilbørlig aktsomhet fra den bidragspliktige eller fra den trekkpliktige eller noen i dennes tjeneste.

§ 4.Gebyr etter forskriften her innkreves etter bidragsinnkrevingslovens bestemmelser.
§ 5.Ved delinnbetaling fra bidragspliktige/trekkpliktige dekkes løpende bidrag og bidragsgjeld før ilagt gebyr.
§ 6.Ileggelse av gebyr kan påklages til Arbeids- og velferdsetaten.
0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 7.Forskriften her trer i kraft 1. januar 1994, og gjelder nedbetaling av bidragsgjeld som forfaller etter 1. januar 1994 og ved betaling av løpende bidrag for tidsrom etter 31. januar 1994.