Forskrift om tilsyn med finansforetak og forvaltningsselskap som har hovedsete i annen EØS-stat og som driver virksomhet i Norge mv.

DatoFOR-1993-12-28-1257
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1993 1633
Ikrafttredelse01.01.1994
Sist endretFOR-2016-12-09-1528 fra 01.01.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1956-12-07-1-§1, LOV-1956-12-07-1-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om finanstilsyn i EØS

Hjemmel: Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 28. desember 1993 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) § 2, jf. § 1.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IX nr. 2 (direktiv 73/239/EØF endret ved direktiv 88/357/EØF), nr. 7b (direktiv 2005/68/EF), nr. 11 (direktiv 2002/83/EF endret ved direktiv 2002/87/EF, direktiv 2004/66/EF, direktiv 2005/1/EF og direktiv 2005/68/EF), nr. 14 (direktiv 2000/12/EF endret ved direktiv 2000/28/EF, direktiv 2002/87/EF, direktiv 2004/39/EF, 2004/69/EF og direktiv 2005/1/EF), nr. 30 (direktiv 85/611/EØF) og nr. 30cb (direktiv 2003/41/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 19 des 1996 nr. 1321 (bl.a. tittel), 30 juni 2006 nr. 864, 3 mai 2007 nr. 467, 8 mai 2007 nr. 498, 27 juni 2008 nr. 768, 18 des 2009 nr. 1726, 9 des 2016 nr. 1528.

§ 1.Tilsyn fra Finanstilsynet

Finanstilsynet fører tilsyn med livsforsikringsforetak, skadeforsikringsforetak, gjenforsikringsforetak, pensjonsforetak, kredittinstitusjoner, forvaltningsselskap og e-pengeforetak som har hovedsete i annen EØS-stat og driver virksomhet i Norge. Tilsynet føres i overensstemmelse med de direktiver som omfattes av EØS-avtalen vedlegg IX og lovgivningen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 19 des 1996 nr. 1321, 30 juni 2006 nr. 864, 3 mai 2007 nr. 467, 27 juni 2008 nr. 768, 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 9 des 2016 nr. 1528 (i kraft 1 jan 2017).
§ 2.Tilsyn fra vedkommende myndigheter i hjemlandet

Vedkommende myndigheter i hjemlandet har det tilsyn med (den) virksomhet som drives i Norge av utenlandske kredittinstitusjoner, forsikringsforetak, forvaltningsselskap og e-pengeforetak som følger av de direktiver som omfattes av EØS-avtalen vedlegg IX.

Hjemlandets myndigheter kan, etter forutgående melding til Finanstilsynet, foreta stedlig tilsyn i filialer eller datterselskaper omfattet av denne forskriften.

Med hjemland menes i denne paragraf den stat, som er omfattet av EØS-avtalen, der en kredittinstitusjon, et forsikringsforetak, pensjonsforetak, forvaltningsselskap eller e-pengeforetak har fått tillatelse til å utøve sin virksomhet som sådan.

0Endret ved forskrifter 19 des 1996 nr. 1321, 30 juni 2006 nr. 864, 3 mai 2007 nr. 467, 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 9 des 2016 nr. 1528 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3.Samarbeid mellom tilsynsmyndighetene

Finanstilsynet skal utføre tilsynet i samarbeid med tilsynsmyndighetene i andre stater som er omfattet av EØS-avtalen, samt utveksle opplysninger som er nødvendige for dette samarbeidet, i den grad dette følger av EØS-avtalen vedlegg IX. I den grad det følger av EØS-avtalen vedlegg IX, kan Finanstilsynet etter avtale med vedkommende myndighet i et annet land som er omfattet av EØS-avtalen, overføre eller overta tilsynsoppgaver.

0Endret ved forskrifter 19 des 1996 nr. 1321, 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 4.Finanstilsynets meldeplikt

Dersom en kredittinstitusjon, et forsikringsforetak, pensjonsforetak, forvaltningsselskap eller e-pengeforetak med hovedsete i Norge mister retten til å drive virksomhet, skal Finanstilsynet umiddelbart gi melding om dette til tilsynsmyndighetene i andre EØS-stater hvor institusjonen driver virksomhet.

Tilsvarende gjelder også i andre tilfeller der Finanstilsynet har meldeplikt overfor tilsynsmyndigheter i andre EØS-stater i samsvar med de direktiver som omfattes av EØS-avtalens vedlegg IX.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 1996 nr. 1321, endret ved forskrifter 30 juni 2006 nr. 864, 3 mai 2007 nr. 467, 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 9 des 2016 nr. 1528 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5.Pålegg om opphør av virksomhet

Finanstilsynet kan pålegge et finansforetak å opphøre med virksomhet her i riket, dersom foretaket har gjort seg skyldig i grov eller vedvarende overtredelse av sine plikter etter andre lover og forskrifter som gjelder her i riket.

0Tilføyd ved forskrift 9 des 2016 nr. 1528 (i kraft 1 jan 2017).
§ 6.Forbud mot å råde over eiendeler i riket

Finanstilsynet kan etter anmodning fra tilsynsmyndigheten i foretakets hjemland forby foretak som driver virksomhet her i riket i henhold til denne forskrift, å råde over dets eiendeler her i riket, eller begrense dets rådighet over disse.

0Tilføyd ved forskrift 9 des 2016 nr. 1528 (i kraft 1 jan 2017).
§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft samtidig med at Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde trer i kraft.

0Endret ved forskrifter 19 des 1996 nr. 1321 (tidligere § 4), 9 des 2016 nr. 1528 (i kraft 1 jan 2017, tidligere § 5).