Forskrift om krav til den ansvarlige kapitalen for etablerte kredittinstitusjoner.

DatoFOR-1994-04-13-252
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1994 480
Ikrafttredelse13.04.1994
Sist endretFOR-1998-11-04-1056 (fra 01.01.1999)
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-40-§2-9, FOR-1990-06-15-453 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort
KorttittelForskr. om ansvarskapital, kredittinstitusjon

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 13. april 1994 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-9 første ledd, jf. kgl.res. 15. juni 1990 nr. 453. Jfr. EØS-avtalen vedlegg IX pkt. 15 og 16 (Rdir. 77/780/EØF og Rdir. 89/646/EØF) Endret ved forskrift 4 nov 1998 nr. 1056.

§ 1.Kredittinstitusjoner etablert før 1. januar 1994 og som har en ansvarlig kapital lavere enn det krav som følger av lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker § 2 første ledd, lov av 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker § 5 første ledd eller lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 3-5 første ledd, skal til enhver tid ha en ansvarlig kapital som minst svarer til det høyeste beløp som er oppnådd etter 2. mai 1992 inntil det krav som følger av eller i medhold av ovennevnte lovbestemmelser er oppfylt.
§ 2.Finansdepartementet kan i særlige tilfeller samtykke i at en kredittinstitusjons ansvarlige kapital skal svare til et lavere beløp enn et beløp i norske kroner som svarer til 5 millioner euro.
0Endret ved forskrift 4 nov 1998 nr. 1056 (i kraft 1 jan 1999).
§ 3.Forskriften trer i kraft straks.