Forskrift om registrering av andre flytende innretninger.

DatoFOR-1994-04-26-321
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1994 546
Ikrafttredelse01.07.1994
Sist endretFOR-2005-02-04-100
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1994-06-24-39-§33
Kunngjort
Rettet18.05.2017 (hjemmel)
KorttittelForskrift om andre flytende innretninger

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 26. april 1994 med hjemmel i lov av 20. juli 1893 nr. 1 om Sjøfarten § 33 første ledd nr. 2, jfr. delegeringsvedtak av 26. juli 1979 fra Handelsdepartementet.
Tilføyd hjemmel: Lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) § 33 første ledd nr. 2.
Endringer: Endret ved forskrift 4 feb 2005 nr. 100.
Rettelser: 18.05.2017 (hjemmel).

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder andre flytende innretninger, jfr. § 33 første ledd nr. 2 i lov av 20. juli 1893 nr. 1 om Sjøfarten.

Forskriften gjelder ikke innretninger som før forskriftens ikrafttredelse er innført i skipsregisteret.

§ 2.Definisjoner

Med andre flytende innretninger menes innretninger som:

1.er eller har til formål å være permanent flytende, og
2.ikke er å anse som skip, og
3.utelukkende eller hovedsakelig brukes i næringsvirksomhet, og
4.ikke kan pantsettes i medhold av panteloven eller annen lovgivning.

Flytebrygger og anlegg til oppdrett av fisk, skalldyr m.v. samt tilbehør til slike anlegg er ikke å anse som andre flytende innretninger.

§ 3.Registrering

Andre flytende innretninger kan etter tillatelse fra Sjøfartsdirektoratet på begjæring av eieren innføres i skipsregisteret.

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 1994.

0Endret ved forskrift 4 feb 2005 nr. 100.