Forskrift om filial av banker og andre kredittinstitusjoner med hovedsete i annen stat innen Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, m.m.

DatoFOR-1994-05-02-326
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1994 557
Ikrafttredelse02.05.1994
Sist endretFOR-2015-06-15-634 fra 01.07.2015
EndrerFOR-1989-06-02-360, FOR-1990-01-24-61
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-40-§1-4 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om filial av banker mv innen EØS

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 2. mai 1994 med hjemmel i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 1-4 første ledd nr. 4.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IX kap. II nr. 14 (direktiv 2006/48/EF), nr. 15 (direktiv 77/780/EØF), nr. 16 (direktiv 89/646/EØF) og nr. 22 (direktiv 89/117/EØF).
Endringer: Endret ved forskrifter 19 des 1996 nr. 1323, 17 jan 1997 nr. 29, 6 mai 1997 nr. 430, 17 aug 1998 nr. 814, 25 mai 2005 nr. 465, 29 juni 2007 nr. 748, 29 juni 2007 nr. 876, 18 des 2009 nr. 1726, 7 des 2011 nr. 1205, 15 juni 2015 nr. 634.

§ 1.Definisjoner

Kredittinstitusjon: Foretak hvis virksomhet består i å motta innskudd og/eller andre tilbakebetalingspliktige midler fra allmennheten og å yte lån for egen regning, jfr. finansieringsvirksomhetsloven § 1-5 nr. 3.

Annet foretak: Foretak som ikke er kredittinstitusjon, men som eies av en kredittinstitusjon eller av flere kredittinstitusjoner i fellesskap, og som etter vedtektene har som hovedvirksomhet å erverve eierinteresser i andre selskaper, eller å drive en eller flere av de typer av virksomhet som er nevnt i nr. 2 til 12 i vedlegget til denne forskriften, eller datterforetak av slikt foretak.

Filial: Forretningssted her i riket som etableres av kredittinstitusjon eller annet foretak med hovedsete i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, og som helt eller delvis utfører forretninger som inngår i kredittinstitusjonens eller foretakets virksomhet. Flere forretningssteder her i riket anses som en filial.

Hjemland: Den stat der kredittinstitusjonen er gitt tillatelse til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon.

0Endret ved forskrift 19 des 1996 nr. 1323.
§ 2.Anvendelsesområde

Forskriften gjelder den adgang kredittinstitusjon eller annet foretak med hovedsete i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde har til å etablere filial her i riket og den virksomhet som drives gjennom filialen. Forskriften gjelder ikke for virksomhet som drives i medhold av lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 9-24.

Forskriften gjelder bare virksomhet som nevnt i vedlegget til forskriften. Vedlegget anses som del av forskriften.

Forskriften gjelder ikke foretak som ikke er kredittinstitusjon og som etter sine vedtekter bare kan drive virksomhet som her i riket ikke vil være undergitt myndighetstilsyn.

0Endret ved forskrifter 19 des 1996 nr. 1323, 17 aug 1998 nr. 814, 29 juni 2007 nr. 876 (i kraft 1 nov 2007).
§ 3.Etablering av filial her i riket

Kredittinstitusjon og annet foretak med hovedsete i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde kan etablere filial og drive virksomhet gjennom filialen her i riket dersom kredittinstitusjonen eller foretaket har tillatelse til å drive virksomheten i hjemlandet og er undergitt myndighetstilsyn der.

Filial av annet foretak kan likevel bare etableres og drive virksomhet dersom følgende vilkår er oppfylt til enhver tid:

1)foretaket må være eiet av en eller flere kredittinstitusjoner,
2)kredittinstitusjonen(e) må til sammen eie 90 prosent eller mer av stemmerettighetene som er knyttet til aksjene eller andelene i foretaket,
3)kredittinstitusjonen(e) må ha erklært at de hefter solidarisk for foretakets forpliktelser. Tilsynsmyndigheten(e) i kredittinstitusjonen(e)s hjemland skal samtykke i at slik erklæring avgis,
4)foretaket skal være omfattet av konsolidert tilsyn med kredittinstitusjonen, eller med hver enkelt av kredittinstitusjonene, i samsvar med det som gjelder for stater som er omfattet av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Spesielt gjelder dette beregningen av kapitaldekningen, kontrollen av store engasjement med enkeltkunder, og bestemmelser om eierandeler i andre foretak,
5)kredittinstitusjonen(e) må tilfredsstille de krav som stilles av hjemlandet til forsvarlig ledelse av foretaket,
6)kredittinstitusjonen(e) skal ha fått tillatelse som kredittinstitusjon i den medlemsstat hvis lovgivning foretaket er underlagt,
7)foretaket må ha vedtekter som tillater at slik virksomhet utøves,
8)de aktuelle virksomheter som utøves av filialen må også utøves på kredittinstitusjonens territorium.

For filial av datterforetak av foretak som ikke er kredittinstitusjon skal «kredittinstitusjon» forstås som datterforetak av kredittinstitusjon som oppfyller vilkårene i 1) - 8).

0Endret ved forskrift 19 des 1996 nr. 1323.
§ 4.Etableringsmelding

Filialen kan utøve virksomhet her i riket to måneder etter at Finanstilsynet har mottatt følgende opplysninger fra tilsynsmyndighetene i kredittinstitusjonens hjemland:

a)en virksomhetsplan som blant annet skal angi hvilke typer forretningsvirksomhet som er planlagt, herunder hvilke virksomheter nevnt i vedlegget til denne forskrift som skal utøves, samt opplysninger om filialens oppbygning,
b)en erklæring om at de planlagte aktiviteter er omfattet av kredittinstitusjonens tillatelse i hjemlandet,
c)filialens adresse,
d)navn på de ansvarlige personer i filialens ledelse, samt opplysninger om de kvalifikasjoner faglig leder av fondsmeglervirksomheten innehar, herunder vedkommendes kunnskap om norsk regelverk vedrørende verdipapirhandel.
e)størrelsen på kredittinstitusjonens ansvarlige kapital og kapitaldekning,
f)Opplysninger om den garantiordning i institusjonens hjemland som gjelder for filialens virksomhet i Norge.

Endringer i forhold som nevnt i a), c), d) eller f) skal meldes til tilsynsmyndighetene i hjemlandet, og til Finanstilsynet. Endringene kan ikke settes i verk før en måned etter slik melding er sendt.

For filial av annet foretak enn kredittinstitusjoner skal Finanstilsynet, i tillegg til det som følger av a) til f) ha mottatt følgende:

-Under punkt e) skal det gis opplysninger både om størrelsen på den ansvarlige kapital i foretaket som har filial her i riket, og den konsoliderte ansvarlige kapitalandelen i kredittinstitusjonen(e).
-Kopi av erklæring fra tilsynsmyndigheten(e) i kredittinstitusjonens hjemland utstedt til foretaket der det bekreftes at forutsetningen som nevnt i § 3 annet ledd 1) til 8) er oppfylt.

Dersom et foretak ikke lenger oppfyller vilkår som nevnt i § 3 annet ledd, kan Finanstilsynet kreve at den virksomhet som utøves av foretaket her i landet underlegges norsk hjemlandstilsyn, lovgivning og hjemlandstilsyn.

0Endret ved forskrifter 6 mai 1997 nr. 430, 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 5.Registrering i foretaksregisteret

Filialen skal meldes til foretaksregisteret etter reglene som gjelder for registrering av utenlandske foretak.

§ 6.Nærmere regler for virksomheten 

Forretningsbankloven (lov av 24. mai 1961 nr. 2)

§ 1 om virkeområde,

§ 2 om bruk av betegnelsen bank,

§ 10 om adgangen for bestyrer av filial til å drive handel, industri m.m.,

§ 17 om filialbestyrers habilitet m.m.,

§ 18 om taushetsplikt,

§ 19 om virksomhet,

§ 20 om innskudd og innskuddsbevis m.m.,

§ 42 om straff

med tilhørende forskrifter gjelder for filial av kredittinstitusjon som har tillatelse til å drive tilsvarende virksomhet i hjemlandet. 

Finansinstitusjonsloven (lov av 10. juni 1988 nr. 40)

§ 2-7 om samarbeidsavtaler,

§ 2-8 om verv i styrende organer,

§ 2-9 fjerde ledd om krav til virksomheten,

§ 2-11 om opplysningsplikt om priser og produktpakker,

§ 2-12 om opplysningsplikt overfor låntakere,

§ 2-12a om låneavtale med forbrukere,

§ 2-13 om prisfastsetting,

§ 2-14 om produktpakker,

§ 2-15 om sikkerhet ved lån til ledende ansatte,

§ 3-1 om anvendelsesområdet,

§ 3-12 om inhabilitet,

§ 3-14 om taushetsplikt,

§ 4-2 om omsorg og opplysningsplikt ved låneformidling,

§ 5-1 om straff,

§ 5-2 om pålegg og tvangstiltak

med tilhørende forskrifter gjelder for filialens virksomhet. 

Lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner kapittel 1, 2 og 5 med tilhørende forskrifter gjelder for filialens virksomhet i Norge. 

Departementet kan gjøre unntak fra bestemmelsene i foregående ledd dersom filialen er underlagt tilsvarende bestemmelser i henhold til hjemlandets lovgivning.

Norsk lovgivning for øvrig gjelder tilsvarende for filialens virksomhet så langt den passer.

Finanstilsynet avgjør i det enkelte tilfelle om den virksomhet en kredittinstitusjon eller annet foretak er gitt tillatelse til å drive i hjemlandet, er å anse som virksomhet som i Norge utøves av sparebank, forretningsbank, finansieringsforetak eller verdipapirforetak.

0Endret ved forskrifter 17 jan 1997 nr. 29, 6 mai 1997 nr. 430, 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 15 juni 2015 nr. 634 (i kraft 1 juli 2015).
§ 7.Tiltak mot hvitvasking av penger

Med mindre annet følger av avtale mellom norske tilsynsmyndigheter og tilsynsmyndigheten(e) i hjemlandet skal filialen være underlagt lov 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsloven).

0Endret ved forskrifter 6 mai 1997 nr. 430, 25 mai 2005 nr. 465.
§ 8.Krav til likviditet

Finanstilsynet fører tilsyn med likviditeten i filialen og kan fastsette nærmere regler om slikt tilsyn.

Finanstilsynet kan inngå avtale med kompetent myndighet i filialens hjemland om samarbeid om tilsyn med likviditeten i filialen.

0Endret ved forskrifter 6 mai 1997 nr. 430, 29 juni 2007 nr. 748 (i kraft 1 juli 2007), 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 9.Offentliggjøring av informasjon og opplysninger til statistisk bruk

Filialen skal offentliggjøre følgende informasjon:

1.Om kredittinstitusjonen eller det foretak filialen er en del av,
-årsregnskap,
-konsolidert regnskap,
-årsberetning,
-årsberetning for konsernet,
-beretning fra den person som har ansvaret for å revidere årsregnskapet og det konsoliderte regnskapet.
2.Tilleggsopplysninger om filialen:
a)inntekter og utgifter under postene 1, 3, 4, 6, 7, 8, og 15 i artikkel 27 eller postene A4, A9, B1 til B4 og B7 i artikkel 28 i Rådsdirektiv 86/635/EØF, om bankers og andre kredittinstitusjoners årsregnskaper og konsoliderte regnskaper.
b)gjennomsnittlig antall ansatte i filialen,
c)alle fordringer og all gjeld som tilskrives filialen fordelt på fordringer og gjeld i forhold til henholdsvis kredittinstitusjoner og kunder, samt det samlede beløp for fordringer og gjeld i valutaen til den medlemsstat der filialen er etablert,
d)de samlede aktiva og beløp som svarer til post 2, 3, 4, 5 og 6 for eiendeler og post 1, 2, og 3 for gjeld og post 1 og 2 utenfor balansen som definert i artikkel 4 og tilsvarende artikler i direktiv 86/635/EØF samt for post 2, 5 og 6 for aktiva en fordeling av verdipapirer avhengig av om de i henhold til artikkel 35 i direktiv 86/635/EØF er blitt ansett som finansielle anleggsmidler eller ikke.

Riktigheten av den informasjon som offentliggjøres i samsvar med første ledd nr. 2 skal være bekreftet av revisor som oppfyller de krav som stilles for å kunne revidere årsregnskapet i henhold til norsk lovgivning.

Informasjonen skal offentliggjøres på norsk. Finanstilsynet kan gi nærmere regler om hvordan offentliggjøring skal skje.

Senest samtidig med offentliggjørelsen skal informasjonen sendes til Finanstilsynet.

Norske myndigheter kan pålegge filialen å avgi rapporter skriftlig eller i maskinlesbar form som inneholder opplysninger til statistisk bruk om virksomheten i Norge.

0Endret ved forskrifter 19 des 1996 nr. 1323, 6 mai 1997 nr. 430, 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 10.Lovvalg m.m.

Avtaler mellom kredittinstitusjonen, eller annet foretak og forbruker med bopel her i riket er undergitt norsk rett. Bestemmelser om dette skal være inntatt i avtalen. Partene kan likevel avtale at avtalen skal stå under lovgivningen i det land der forbrukeren er statsborger.

Avtalen skal også inneholde en vernetingsklausul om at tvister som gjelder avtalen skal være underlagt norsk domsmyndighet med mindre forbrukeren selv anlegger sak for en domstol i en annen stat i det Europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Med forbruker forstås her en fysisk person når avtalens formål ikke hovedsakelig er knyttet til dennes næringsvirksomhet.

0Endret ved forskrifter 19 des 1996 nr. 1323, 6 mai 1997 nr.430.
§ 11.Tilsyn

Finanstilsynet fører tilsyn med filialens virksomhet i henhold til finanstilsynsloven og forskrifter gitt i medhold av denne, jfr. forskrift om fordeling av tilsyn med finansinstitusjoner som har hovedsete i annen EØS-stat og som driver virksomhet i Norge, mellom Finanstilsynet og utenlandsk myndighet.

Finanstilsynet kan fastsette nærmere regler om hvordan en filials fondsmegling skal holdes adskilt fra filialens øvrige virksomhet.

0Endret ved forskrifter 6 mai 1997 nr. 430, 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 7 des 2011 nr. 1205.
§ 12.Pålegg og tvangstiltak m.m.

Finanstilsynet kan pålegge kredittinstitusjon eller annet foretak å bringe virksomheten her i riket til opphør dersom virksomheten drives i strid med denne forskriften eller med andre lover og forskrifter.

Finanstilsynet kan dessuten treffe tiltak for å hindre nye overtredelser, og i tilfelle oversende saker vedrørende straffbare overtredelser til påtalemyndigheten.

Før Finanstilsynet treffer vedtak om iverksettelse av sanksjoner etter første ledd, skal tilsynsmyndigheten(e) i kredittinstitusjonens hjemland varsles, og gis anledning til å treffe tiltak for å bringe det lovstridige forhold til opphør.

Hvis det er nødvendig for å verne interessene til innskytere, investorer eller andre som ytes tjenester kan Finansdepartementet treffe nødvendige tiltak uten slikt forutgående varsel.

0Endret ved forskrifter 6 mai 1997 nr. 430, 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 13.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 2. juni 1989 nr. 360 om utskilling av bankers fondsmeglervirksomhet og forskrift 24. januar 1990 nr. 61 om bankers fondsmeglervirksomhet.

Vedlegg. Liste over virksomhet som omfattes av gjensidig anerkjennelse

1.Mottak av innskudd og andre midler som skal tilbakebetales
2.Utlånsvirksomhet1
3.Finansiell leasing
4.Betalingsformidling
5.Utstedelse og forvaltning av betalingsmidler (kredittkort, reisesjekker, bankremisser)
6.Garantier og sikkerhetsstillelse
7.Transaksjoner for institusjonens egen regning eller for kundens regning i:
a)pengemarkedsinstrumenter (sjekker, veksler, innskuddsbevis osv)
b)valuta
c)finansielle omsettelige terminkontrakter og opsjoner
d)valuta- og renteinstrumenter
e)omsettelige verdipapirer
8.Deltakelse i aksjeemisjoner og tjenesteytelser i forbindelse med disse
9.Rådgivning til foretak angående kapitalstruktur og foretaksstrategi og beslektede spørsmål, rådgivning og tjenester angående fusjoner og oppkjøp av foretak
10.Pengemekling
11.Porteføljeforvaltning og -rådgivning
12.Depotvirksomhet
13.Kreditopplysningsvirksomhet
14.Utleie av bankbokser.
1Omfatter blant annet:
- forbrukslån,
- pantelån,
- factoring med eller uten ansvar,
- finansiering av forretningstransaksjoner (herunder forfeitering).
0Endret ved forskrift 6 mai 1997 nr. 430.