Forskrift om Lovdatas lov- og forskriftsdatabaser.

DatoFOR-1994-06-21-644
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1994 997
Ikrafttredelse21.06.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1969-06-19-53-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om Lovdatas lovdatabaser mv

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 21. juni 1994 med hjemmel i lov om Norsk Lovtidend av 19. juni 1969 nr. 53 § 4, jfr kgl.res. av 20. mars 1992 nr. 176.

I

§ 1.Justisdepartementet gis adgang til å inngå avtale med stiftelsen Lovdata om utnyttelse av Lovdatas databaser for lover og forskrifter.
§ 2.Databaser som omhandles i en slik avtale, er unntatt fra kreditorbeslag når ikke annet er fastsatt i avtalen. En database som på dette grunnlag er unntatt fra kreditorbeslag, kan ikke overdras eller pantsettes uten departementets samtykke.
§ 3.Dersom stiftelsen Lovdata blir oppløst, eller slutter å tilby rettslige informasjonstjenester, skal staten ha rett til å overta de databaser der lov- og forskriftsmateriale inngår som en vesentlig del.

II

Denne forskrift trer ikraft straks.