Forskrift om enkle trykkbeholdere

DatoFOR-1994-07-07-735
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1994 1268
Ikrafttredelse07.07.1994
Sist endretFOR-2016-04-19-396 fra 20.04.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1971-05-21-47-§1, LOV-2002-06-14-20-§26, LOV-2002-06-14-20-§43, LOV-2002-06-14-20-§44, FOR-2002-05-23-770, FOR-2002-06-26-728, FOR-2003-09-01-1161
Kunngjort
KorttittelForskrift om enkle trykkbeholdere

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 7. juli 1994 i medhold av lov av 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 1 femte ledd, jfr. delegeringsvedtak av 1. juli 1994.
Tilføyd hjemmel: Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 26, § 43, jf. § 44, delegeringsvedtak av 23. mai 2002 nr. 770 og delegeringsvedtak av 26. juni 2002 nr. 728.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 1. september 2003 nr. 1161.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. VIII (direktiv 2009/105/EF som endret ved direktiv 2014/29/EU), jf. EØS-komiteens vedtak nr. 85 av 30. april 2015. EØS-avtalens særskilt vedlegg nr. 2, bind 2, Kap. VIII, og Rdir. 93/68/EØF, EØS-avtalens tilleggsavtale, særskilt vedlegg nr. 2, bind 2A/3A, Kap. VIII (trykt i bind 6 A, Kap. XIX, Nr. 3 c).
Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 1995 nr. 1111, 10 juli 2002 nr. 814, 6 nov 2003 nr. 1317, 19 april 2016 nr. 396.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for enkle trykkbeholdere produsert i serie som brukes eller er bestemt for bruk i Norge.

Forskriften gjelder ikke for:

-beholdere som er særskilt konstruert for nukleær bruk, og som ved funksjonssvikt kan forårsake radioaktive utslipp
-beholdere som er særskilt beregnet på installasjon i, eller for fremdrift av skip eller luftfartøy
-brannslokkingsapparater.
§ 2.Definisjoner

Med enkel trykkbeholder menes enhver sveiset beholder som utsettes for et indre overtrykk på over 0,05 MPa (0,5 bar), og som skal inneholde luft eller nitrogen og ikke skal utsettes for fyring.

Beholderen skal bestå av

-enten en sylindrisk del som har sirkelformet tverrsnitt og lukkes av utadkuvede og/eller plane endebunner som dreier om samme akse som den sylindriske del,
-eller to kuvede endebunner som dreier om samme akse.

Det høyeste driftstrykk for beholderen skal ikke overstige 3,0 MPa (30 bar), og produktet av dette trykk og beholderens volum (pV) skal ikke overstige 1,0 MPa·m³ (10.000 bar·l).

Den laveste driftstemperatur skal ikke underskride -50°C, og den høyeste driftstemperaturen skal ikke overstige +300°C for beholder av stål og +100°C for beholder av aluminium og aluminiumslegeringer.

Med harmonisert standard menes en europeisk standard som er vedtatt av CEN eller CENELEC i overenstemmelse med et mandat fra EF-kommisjonen og EFTA-landene og som er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Med nasjonal standard menes en standard som er offentliggjort i et EØS-land og som derved gjennomfører en harmonisert standard.

Med teknisk kontrollorgan menes et uavhengig tredjepartsorgan som har til oppgave å gjennomføre samsvarsvurderinger i henhold til EØS-avtalen, jfr. vedlegg III.

Med samsvarsvurdering menes en vurdering som utføres av tekniske kontrollorgan og som viser om et produkt oppfyller de tekniske kravene som fremgår av forskriften.

Med samsvarserklæring menes en erklæring fra produsent eller importør om at produktet er i samsvar med kravene i forskriften.

Med produsentens autoriserte representant menes en person etablert innenfor EØS-området som etter skriftlig delegering er utpekt av produsenten til på dennes vegne å ivareta bestemte oppgaver for oppfyllelse av forskriftens krav.

0Endret ved forskrift 18 des 1995 nr. 1111 (fra 1 jan 1996).

Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser

§ 3.Pliktsubjekt

Enhver som konstruerer, produserer, importerer eller omsetter beholder som omfattes av forskriften plikter å følge denne.

Befinner produsenten seg utenfor EØS-området gjelder de krav som stilles til ham tilsvarende for produsentens autoriserte representant.

Forskriftens krav gjelder også for teknisk kontrollorgan når det utfører samsvars- og sertifiseringsprosedyrer i henhold til forskriften.

0Endret ved forskrift 18 des 1995 nr. 1111 (fra 1 jan 1996).
§ 4.Tilsynsmyndighet

Sentral tilsynsmyndighet fører tilsyn med etterlevelsen av denne forskrift, og kan fatte nødvendige vedtak og sette vilkår for å gjennomføre forskriften. I forbindelse med tilsynsvirksomheten gjelder bestemmelsene i lov om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 39 tilsvarende.

0Endret ved forskrifter 10 juli 2002 nr. 814, 6 nov 2003 nr. 1317.
§ 5.Klage

Vedtak truffet av sentral tilsynsmyndighet kan påklages til departementet.

0Endret ved forskrifter 10 juli 2002 nr. 814, 6 nov 2003 nr. 1317.
§ 6.Straff, forelegg, tvangsfullbyrdelse

Ved overtredelse av forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne, kommer bestemmelsene om straff, forelegg og tvangsfullbyrdelse i kap. 7 i lov om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk, tilsvarende til anvendelse.

§ 7.Ikrafttredelse og overgangsbestemmelse

Forskriften trer i kraft 7. juli 1994. I en overgangsperiode frem til 1. januar 1997 tillates markedsføring av EF-merkede enkle trykkbeholdere, som omfattes av denne forskrift.

Kapittel 3. Samsvar for beholdere som har et produkt av PS × V som overstiger 50 bar.l

0Kapitlet endret i sin helhet ved forskrift 19 april 2016 nr. 396 (i kraft 20 april 2016).
§ 8.Formodning om samsvar for beholdere som har et produkt av PS × V som overstiger 50 bar.l

Beholdere som har et produkt av PS x V som overstiger 50 bar.l, og som er i samsvar med harmoniserte standarder eller deler av slike som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, skal formodes å oppfylle de grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I som omfattes av disse standardene eller deler av dem.

0Endret ved forskrifter 18 des 1995 nr. 1111 (fra 1 jan 1996), 19 april 2016 nr. 396 (i kraft 20 april 2016).
§ 9.Prosedyrer for samsvarsvurdering

Før beholdere som har et produkt av PS × V som overstiger 50 bar.l produseres, skal de gjennomgå EU-typeprøvingen (modul B) som fastsatt i vedlegg III nr. 1 som følger:

1)for beholdere som produseres i samsvar med de harmoniserte standardene nevnt i § 8, skal produsenten velge en av følgende to måter:
a.en vurdering av egnetheten til beholderens tekniske konstruksjon ved undersøkelse av den tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen uten en undersøkelse av eksemplaret (modul B - konstruksjonstype), eller
b.en vurdering av egnetheten til beholderens tekniske konstruksjon ved undersøkelse av den tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen, samt en undersøkelse av en prototyp som er representativ for den planlagte produksjonen, av den komplette beholder (modul B - produksjonstype).
2)for beholdere som ikke eller bare delvis produseres i samsvar med de harmoniserte standardene nevnt i § 8, skal produsenten legge fram en prototyp som er representativ for den planlagte produksjonen av den komplette beholderen og den tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen for undersøkelse og vurdering av egnetheten ved beholderes tekniske konstruksjon (modul B - produksjonstype).

Før beholderne bringes i omsetning skal de være underlagt følgende prosedyrer:

1)dersom produktet av PS × V overstiger 3 000 bar.l, typesamsvar basert på intern produksjonskontroll samt overvåket prøving av beholdere (modul C1) som fastsatt i vedlegg III nr. 2,
2)dersom produktet av PS × V ikke overstiger 3 000 bar.l, men overstiger 50 bar.l, etter produsentens valg være underlagt enten
a.typesamsvar basert på intern produksjonskontroll samt overvåket prøving av beholdere (modul C1) som fastsatt i vedlegg III nr. 2,
b.typesamsvar basert på intern produksjonskontroll samt overvåket kontroll av beholdere med ujevne mellomrom (modul C2) som fastsatt i vedlegg III nr. 3,
3)dersom produktet av PS × V ikke overstiger 200 bar.l, men overstiger 50 bar.l, etter produsentens valg være underlagt enten:
a.typesamsvar basert på intern produksjonskontroll samt overvåket prøving av beholdere (modul C1) som fastsatt i vedlegg III nr. 2,
b.typesamsvar basert på intern produksjonskontroll (modul C) som fastsatt i vedlegg III nr. 4.
0Endret ved forskrifter 18 des 1995 nr. 1111 (fra 1 jan 1996), 19 april 2016 nr. 396 (i kraft 20 april 2016).
§ 10.EU-samsvarserklæring

EU-samsvarserklæringen skal fastslå at det er påvist at de grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I er oppfylt.

EU-samsvarserklæringen skal være i henhold til malen fastsatt i vedlegg IV, skal inneholde elementene angitt i de relevante modulene fastsatt i vedlegg III og skal oppdateres jevnlig. Den skal oversettes til det eller de språkene som kreves av den medlemsstat der beholderen bringes i omsetning eller gjøres tilgjengelig på markedet.

Dersom en beholder omfattes av mer enn én EØS-rettsakt som krever en EU-samsvarserklæring, skal det utarbeides en enkelt EU-samsvarserklæring med hensyn til alle slike EØS-rettsakter. Erklæringen skal angi hvilke EØS-rettsakter den gjelder, herunder henvisninger til hvor de er kunngjort.

Ved å utarbeide EU-samsvarserklæringen påtar produsenten seg ansvar for at beholderen er i samsvar med kravene i forskriften.

0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 396 (i kraft 20 april 2016).
§ 11.Regler og vilkår for påføring av CE-merking og påskrifter

CE-merkingen skal påføres bare av produsenten eller dennes representant.

Ved å påføre eller få påført CE-merkingen viser produsenten at vedkommende påtar seg ansvaret for at beholderen er i samsvar med alle gjeldende krav fastsatt i EØS gjeldende harmoniseringsregelverk for slik merking.

CE-merkingen skal være den eneste merkingen som bekrefter at beholderen er i samsvar med gjeldende krav fastsatt i EØS gjeldende harmoniseringsregelverk for slik merking.

CE-merkingen og påskriftene nevnt i vedlegg II nr. 1 skal påføres beholderen eller beholderens merkeplate slik at de er synlige, lett leselige og ikke kan fjernes.

CE-merkingen skal påføres før beholderen bringes i omsetning.

CE-merkingen skal ledsages av identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet som er involvert i produksjonskontrollen. Det tekniske kontrollorganets identifikasjonsnummer skal påføres av organet selv eller av produsenten eller dennes representant etter organets anvisning.

CE-merkingen og det tekniske kontrollorganets identifikasjonsnummer kan etterfølges av et annet merke som angir en særlig risiko eller bruk.

Det er forbudt å påføre en beholder merking, tegn eller inskripsjoner som kan villede tredjemann med hensyn til CE-merkingens betydning eller grafiske utforming. Annen merking kan påføres beholderen, forutsatt at den ikke gjør CE-merkingen mindre synlig eller lesbar eller endrer dens betydning.

CE-merking skal være utformet som vist i Vedlegg V.

0Endret ved forskrifter 18 des 1995 nr. 1111 (fra 1 jan 1996), 19 april 2016 nr. 396 (i kraft 20 april 2016).
§ 12.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 18 des 1995 nr. 1111 (fra 1 jan 1996), opphevet ved forskrift 19 april 2016 nr. 396 (i kraft 20 april 2016).
§ 13.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 19 april 2016 nr. 396 (i kraft 20 april 2016).
§ 14.(Opphevet)
0Endret ved forskrifter 10 juli 2002 nr. 814, 6 nov 2003 nr. 1317, opphevet ved forskrift 19 april 2016 nr. 396 (i kraft 20 april 2016).
§ 15.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 18 des 1995 nr. 1111 (fra 1 jan 1996), opphevet ved forskrift 19 april 2016 nr. 396 (i kraft 20 april 2016).

Kapittel 4. Materielle bestemmelser

§ 16.Generelle krav til konstruksjon og produksjon

Beholder skal konstrueres, produseres og fagmessig utføres i overenstemmelse med anerkjente normer og standarder m.v. slik at det oppnås tilstrekkelig sikkerhet ved alle aktuelle bruksforhold.

Beholdere som har et produkt pV som overstiger 0,005MPa·m³ (50 bar·l) skal produseres i samsvar med de krav som fremkommer i Vedlegg I og II.

Beholdere som har et produkt pV som ikke overstiger 0,005 MPa·m³ (50 bar·l) skal produseres i samsvar med god konstrukssjonspraksis og skal være merket i samsvar med reglene i § 16 med unntak av CE-merkingen.

§ 17.Materialer

Beholder skal produseres av materialer som har egnede styrke- og seighetsegenskaper, og som er tilstrekkelig motstandsdyktig mot både det mediet beholderen er beregnet for og miljøet rundt beholderen.

Deler og sammenføyde deler som bidrar til beholderens styrke under trykk skal være produsert av enten ulegert kvalitetsstål, ulegert aluminium eller ikke-aldringsherdende aluminiumslegeringer.

Kapittel 5. Utpeking av samsvarsvurderingsorganer

0Kapitlet tilføyd ved forskrift 19 april 2016 nr. 396 (i kraft 20 april 2016).
§ 18.Søknad om utpeking

Samsvarsvurderingsorgan skal søke Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Samsvarsvurderingsorganet skal ved utpekingen, oppfylle kravene i § 19.

Søknaden skal ledsages av en beskrivelse av den samsvarsvurderingsvirksomhet, den eller de samsvarsvurderingsmoduler og det eller de produkter som organet hevder å være kompetent for, samt et akkrediteringsbevis utstedt av Norsk akkreditering som bekrefter at samsvarsvurderingsorganet oppfyller kravene fastsatt i § 19.

Dersom samsvarsvurderingsorganet ikke kan legge frem et akkrediteringsbevis, skal det gi tilsynsmyndigheten den dokumentasjonen som er nødvendig for å verifisere, anerkjenne og føre regelmessig tilsyn med at organet oppfyller kravene i § 19.

0Tilføyd ved forskrift 19 april 2016 nr. 396 (i kraft 20 april 2016).
§ 19.Krav til tekniske kontrollorganer

Et teknisk kontrollorgan må oppfylle alle kravene fastsatt i denne paragraf for å kunne bli utpekt etter bestemmelsene i forskriften.

Et samsvarsvurderingsorgan skal opprettes i henhold til gjeldende norsk lovgivning og være en juridisk person.

Et samsvarsvurderingsorgan skal være en tredjepart som er uavhengig av organisasjonen eller beholderen det vurderer.

Et organ som tilhører en næringslivs- eller yrkesorganisasjon som representerer foretak som deltar i konstruksjon, produksjon, levering, montering, bruk eller vedlikehold av beholdere som organet vurderer, kan anses å være et slikt organ, forutsatt at det påvises at organet er uavhengig og at det ikke foreligger interessekonflikter.

Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og personell som har ansvar for å utføre samsvarsvurderingene, skal ikke være konstruktør, produsent, leverandør, installatør, kjøper, eier eller vedlikeholder av beholdere som de vurderer, og heller ikke være representant for noen av disse partene. Dette skal ikke utelukke bruk av vurderte beholdere som er nødvendige for samsvarsvurderingsorganets virksomhet, eller bruk av slike beholdere for personlige formål.

Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og personell som har ansvar for å utføre samsvarsvurderingene, skal ikke være direkte involvert i utforming, produksjon eller konstruksjon, markedsføring, installasjon, bruk eller vedlikehold av beholdere, og heller ikke representere parter som deltar i slik virksomhet. De skal ikke delta i noen form for virksomhet som kan påvirke deres uavhengige vurdering eller integritet i forbindelse med samsvarsvurderingsvirksomhet de er utpekt for. Dette skal særlig gjelde rådgivningstjenester.

Samsvarsvurderingsorganene skal sikre at deres datterforetaks eller underleverandørers virksomhet ikke påvirker fortroligheten, objektiviteten eller upartiskheten i organenes samsvarsvurderingsvirksomhet.

Samsvarsvurderingsorganene og deres personell skal utføre samsvarsvurderingsvirksomheten med den største faglige integritet og ha de nødvendige tekniske kvalifikasjoner på det aktuelle området, og de skal ikke være utsatt for noen form for press eller påvirkning, særlig av økonomisk art, som kan påvirke deres skjønn eller resultatene av deres samsvarsvurderingsvirksomhet, særlig ikke fra personer eller grupper av personer som berøres av resultatene av denne virksomheten.

Et samsvarsvurderingsorgan skal kunne utføre alle samsvarsvurderingsoppgaver som det er tillagt i henhold til vedlegg I nr. 3.2 og vedlegg II, og som det er utpekt for, uansett om disse oppgaver utføres av samsvarsvurderingsorganet selv eller på dets vegne og ansvar.

Et samsvarsvurderingsorgan skal til enhver tid og for hver prosedyre for samsvarsvurdering og hver type av beholdere som det er utpekt for, ha til rådighet:

1)nødvendig personell med teknisk kunnskap og tilstrekkelig og relevant erfaring til å utføre samsvarsvurderingen,
2)nødvendige beskrivelser av prosedyrer for samsvarsvurdering som sikrer åpenhet og mulighet til å gjenta disse prosedyrene. Organet skal ha egnede retningslinjer og prosedyrer for å skille mellom oppgaver det utfører som utpekt organ, og annen virksomhet og
3)nødvendige prosedyrer for utførelse av virksomheten, som tar behørig hensyn til foretakets størrelse, i hvilken sektor det driver sin virksomhet, dets struktur, kompleksiteten ved det aktuelle produktets teknologi samt produksjonsprosessens masse- eller seriepreg.

Et samsvarsvurderingsorgan skal ha de nødvendige midler til på en egnet måte å kunne utføre de tekniske og administrative oppgaver som er forbundet med samsvarsvurderingsvirksomheten, og skal ha tilgang til alt nødvendig utstyr og alle nødvendige anlegg.

Personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger skal ha:

1)solid teknisk og yrkesrettet opplæring som omfatter all samsvarsvurderingsvirksomhet som samsvarsvurderingsorganet er utpekt for,
2)tilfredsstillende kunnskap om de krav som gjelder for vurderingene de utfører, og nødvendige fullmakter til å utføre slike vurderinger,
3)tilfredsstillende kunnskap om og forståelse av de grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I, gjeldende harmoniserte standarder og relevante bestemmelser i EØS' harmoniseringsregelverk og i nasjonal lovgivning og
4)kompetanse til å utarbeide sertifikater, dokumenter og rapporter som viser at vurderingene er utført.

Det skal sikres at samsvarsvurderingsorganene, deres øverste ledelse og personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger, er upartiske.

Godtgjøringen til et samsvarsvurderingsorgans øverste ledelse og til personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderingene skal ikke være avhengig av antallet utførte vurderinger eller av resultatet av slike vurderinger.

Samsvarsvurderingsorganene skal tegne ansvarsforsikring med mindre staten påtar seg ansvar i henhold til nasjonal lovgivning, eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for samsvarsvurderingen.

Samsvarsvurderingsorganets personell skal være underlagt taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger de innhenter når de utfører sine oppgaver i henhold til vedlegg I nr. 3.2 og vedlegg II eller enhver internrettslig bestemmelse som gir det virkning, unntatt overfor vedkommende myndigheter i den medlemsstat der det utøver sin virksomhet. Eiendomsretten skal vernes.

Samsvarsvurderingsorganene skal delta i eller sikre at deres personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderingene blir underrettet om relevant standardiseringsvirksomhet og virksomheten til samordningsgruppen for tekniske kontrollorganer opprettet i henhold til relevante deler av EØS' harmoniseringsregelverk, og skal anvende de forvaltningsvedtak og dokumenter som denne gruppens arbeid munner ut i, som generelle retningslinjer.

Det berørte organ kan utøve virksomhet som teknisk kontrollorgan bare dersom Kommisjonen eller de andre medlemsstatene ikke har reist innvendinger mot dette innen to uker etter en utpeking basert på et akkrediteringsbevis. Det er bare et slikt organ som skal anses som et teknisk kontrollorgan i henhold til forskriften.

0Tilføyd ved forskrift 19 april 2016 nr. 396 (i kraft 20 april 2016).
§ 20.Antakelse om tekniske kontrollorganers samsvar

Dersom et samsvarsvurderingsorgan dokumenterer at det oppfyller kriteriene fastsatt i de relevante harmoniserte standarder eller deler av disse som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, skal det antas å oppfylle kravene i § 19 i den utstrekning de gjeldende harmoniserte standarder omfatter disse kravene.

0Tilføyd ved forskrift 19 april 2016 nr. 396 (i kraft 20 april 2016).
§ 21.Tekniske kontrollorganers datterforetak og underleverandører

Dersom et teknisk kontrollorgan overdrar bestemte oppgaver i forbindelse med samsvarsvurderingen til en underleverandør eller et datterforetak, skal det sikre at underleverandøren eller datterforetaket oppfyller kravene i § 19 og underrette Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om dette.

Tekniske kontrollorganer skal påta seg det fulle ansvar for de oppgaver som blir utført av underleverandører eller datterforetak, uansett hvor disse er etablert.

Oppgaver kan overdras til en underleverandør eller et datterforetak bare dersom kunden har gitt sitt samtykke.

Tekniske kontrollorganer skal kunne stille til rådighet for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap de relevante dokumenter om vurderingen av underleverandørens eller datterforetakets kvalifikasjoner og de oppgaver de har utført i henhold til nr. 3.2 i vedlegg I og vedlegg II.

0Tilføyd ved forskrift 19 april 2016 nr. 396 (i kraft 20 april 2016).
§ 22.Tekniske kontrollorganers driftsmessige forpliktelser

Tekniske kontrollorganer skal utføre samsvarsvurderinger etter prosedyren for samsvarsvurdering fastsatt i vedlegg II.

Samsvarsvurderingene skal utføres på en måte som står i forhold til målet, slik at markedsdeltakere ikke pålegges unødvendige byrder.

Samsvarsvurderingsorganene skal utøve sin virksomhet slik at det tas behørig hensyn til foretakets størrelse, i hvilken sektor det driver sin virksomhet, dets struktur, kompleksiteten ved den aktuelle beholderens teknologi samt produksjonsprosessens masse- eller seriepreg. I den forbindelse skal de likevel overholde den grad av nøyaktighet og det vernenivå som kreves for at beholderen skal være i samsvar med forskriften.

Dersom et teknisk kontrollorgan finner at en produsent ikke har oppfylt de grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I eller tilsvarende harmoniserte standarder eller andre tekniske spesifikasjoner, skal det kreve at produsenten treffer egnede korrigerende tiltak, og ikke utstede et samsvarssertifikat.

Dersom et teknisk kontrollorgan i forbindelse med kontroll av samsvar etter utstedelsen av et sertifikat finner at en beholder ikke lenger er i samsvar med kravene, skal det kreve at produsenten treffer hensiktsmessige korrigerende tiltak, og om nødvendig midlertidig oppheve eller trekke tilbake sertifikatet.

Dersom det ikke treffes korrigerende tiltak, eller dersom de ikke har den ønskede virkning, skal det tekniske kontrollorganet begrense, midlertidig oppheve eller trekke eventuelle sertifikater tilbake, alt etter hva som er hensiktsmessig.

0Tilføyd ved forskrift 19 april 2016 nr. 396 (i kraft 20 april 2016).
§ 23.Tekniske kontrollorganers rapporteringsplikt overfor tilsynsmyndigheten

Tekniske kontrollorganer skal underrette Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om:

1)alle tilfeller av avslag, begrensning, midlertidig oppheving eller tilbaketrekking av et sertifikat,
2)alle omstendigheter som påvirker omfanget av eller vilkårene for utpeking,
3)alle anmodninger de har mottatt fra markedstilsynsmyndighetene vedrørende opplysninger om samsvarsvurderingsvirksomhet og

på anmodning, samsvarsvurderingsvirksomhet som er utført innenfor det området som omfattes av organets utpeking, samt all annen virksomhet som er utøvd, herunder virksomhet og underleveranser over landegrensene.

0Tilføyd ved forskrift 19 april 2016 nr. 396 (i kraft 20 april 2016).
§ 24.Tekniske kontrollorganers informasjonsplikt overfor andre tekniske kontrollorganer

Tekniske kontrollorganer skal gi de andre organene som er utpekt i henhold til forskriften og som utfører tilsvarende former for samsvarsvurderingsvirksomhet som omfatter de samme beholderne, alle relevante opplysninger om spørsmål knyttet til negative og, på anmodning, positive resultater av samsvarsvurderinger.

0Tilføyd ved forskrift 19 april 2016 nr. 396 (i kraft 20 april 2016).

Vedlegg I

Vesentlige sikkerhetskrav til beholderne er som følger:

1. Materialer

Materialer skal velges ut på grunnlag av hva beholderne skal brukes til og i samsvar med nedenstående punkter 1.1 - 1.4.

1.1 Trykkpåkjente deler:

De materialer som skal benyttes til framstilling av de trykkpåkjente delene, jfr. § 18, 2. avsnitt skal være

-sveisbare,
-duktile og seige slik at brudd ved den laveste driftstemperatur ikke forårsaker fragmentering eller sprøbrudd,
-aldringsbestandige.

Når det gjelder beholdere av stål skal materialene i tillegg oppfylle kravene i pkt. 1.1.1, og for beholdere av aluminium eller aluminiumslegeringer, kravene i pkt. 1.1.2.

Disse materialene skal følges av en kontrollseddel som skal være utarbeidet av materialprodusenten, jfr. vedlegg II.

1.1.1 Beholdere av stål

Ulegerte kvalitetsstål skal oppfylle følgende krav:

a)være tettet og leveres normalisert eller i tilsvarende tilstand.
b)ha et karboninnhold (per produkt) på mindre enn 0,25 % og et svovel- og fosforinnhold som hver for seg er mindre enn 0,05 %.
c)ha følgende egenskaper (per produkt):
-største strekkfasthet Rm'maks skal være mindre enn 580 N/mm²
-bruddforlengelsen skal være:
-dersom prøvelegemet tas parallelt med valseretningen:

A ≥ 22 % ved en tykkelse på ≥ 3 mm

A80 mm ≥ 17 % ved en tykkelse på < 3 mm

-dersom prøvelegemet tas vinkelrett på valseretningen:

A ≥ 20 % ved en tykkelse på ≥ 3 mm

A80 mm ≥ 15 % ved en tykkelse på < 3 mm,

-den gjennomsnittlige bruddenergien (KCV) for tre prøvelegemer tatt i lengderetningen skal ved laveste driftstemperatur ikke være mindre enn 35 J/cm². Bare én av de tre verdiene kan være mindre enn 35 J/cm², men ikke mindre enn 25 J/cm².

Denne egenskapen skal kontrolleres når det gjelder ståltyper som brukes ved produksjon av beholdere med en laveste driftstemperatur på under -10°C, og en veggtykkelse som overstiger 5 mm.

1.1.2 Aluminiumsbeholdere

Ulegert aluminium skal ha et aluminiumsinnhold på minst 99,5 %, og legeringene, jfr. § 18 skal være tilstrekkelig bestandige overfor interkrystallinsk korrosjon ved høyeste driftstemperatur.

Dessuten skal disse materialene oppfylle følgende krav:

a)de skal leveres i utglødet tilstand og
b)de skal ha følgende mekaniske egenskaper (per produkt):
-største strekkfasthet Rm'maks må ikke overstige 350 N/mm²
-bruddforlengelsen skal være:
-A ≥ 16 % dersom prøvelegemet tas parallelt med valseretningen
-A ≥ 14 % dersom prøvelegemet tas vinkelrett på valseretningen.
1.2 Sveisematerialer

Sveisematerialene som brukes på eller av beholdere, skal være egnede og forenlige med materialene som skal sveises.

1.3 Tilbehør som bidrar til beholdernes styrke

Slikt tilbehør, f.eks. bolter og muttere skal lages av et materiale som er spesifisert i pkt. 1.1 eller av andre typer av stål, aluminium eller aluminiumslegering som passer til og er forenlig med materialene brukt i produksjon av trykkpåkjente deler.

De sistnevnte materialene skal ha tilfredsstillende bruddforlengelse og seighet ved laveste driftstemperatur.

1.4. Deler som ikke er trykkpåkjent

Alle beholderdeler som ikke er trykkpåkjent og som monteres ved sveising skal lages av materialer som er forenlige med materialet i de delene de blir sveiset sammen med.

2. Beholdernes konstruksjon

Når beholderne konstrueres, skal produsenten avgrense deres bruksområde ved å fastsette:

-laveste driftstemperatur tmin
-høyeste driftstemperatur tmaks
-høyeste driftstrykk ps

Fastsettes det en laveste driftstemperatur på over -10°C, skal kravene til materialkvalitet likevel oppfylles ved -10°C.

Produsenten skal også ta hensyn til følgende bestemmelser:

-beholderne skal kunne kontrolleres innvendig
-beholderne skal kunne tømmes
-beholdernes mekaniske egenskaper skal opprettholdes i det tidsrom beholderne anvendes for sitt tiltenkte formål
-beholderne skal være tilstrekkelig beskyttet mot korrosjon ut fra hensynet til den bruk de er beregnet på,

og til at under de planlagte bruksforhold:

-skal ikke beholderne utsettes for belastninger som kan svekke deres sikkerhet under bruk,
-skal ikke det indre trykket permanent overstige det høyeste driftstrykket ps, et øyeblikks overtrykk på inntil 10 % kan imidlertid tillates.

Rund- og langsveiser må utføres med full gjennomsveising eller ved sveising som gir tilsvarende virkning. Utadkuvede endebunner som ikke er halvkuleformede, skal ha en sylindrisk kant.

2.1 Veggtykkelse

Dersom produktet pV ikke overstiger 0,3 MPa·m³ (3000 bar·l) velger produsenten selv en av metodene som er beskrevet i pkt. 2.1.1 og 2.1.2 for å fastsette beholdernes veggtykkelse. Dersom produktet pV overstiger 0,3 MPa·m³ (3000 bar·l), eller dersom høyeste driftstemperatur overstiger +100 °C, fastsettes veggtykkelsen etter metoden beskrevet i pkt. 2.1.1.

Den faktiske veggtykkelsen i mantelringen og endebunnene skal imidlertid ikke være mindre enn 2 mm for beholdere av stål, og ikke mindre enn 3 mm for beholdere av aluminium eller aluminiumslegeringer.

2.1.1. Beregningsmetode

Når minste tykkelse for trykkpåkjente deler skal beregnes, skal det tas hensyn til spenningsnivået og til følgende bestemmelser:

-trykket som utgjør beregningsgrunnlaget, skal ikke være mindre enn det høyeste driftstrykk som er valgt.
-den tillatte generelle membranspenning skal ikke overstige den minste av verdiene 0,6 Ret eller 0,3 Rm. Produsenten skal benytte de minsteverdiene for Ret og Rm som er garantert av materialprodusenten, når den tillatte spenning skal fastsettes.

Har den sylindriske delen av beholderen en eller flere langsveiser som er utført ved en ikke-automatisk sveisemetode, skal likevel en tykkelse beregnet som nevnt overfor ganges med koeffisienten 1,15.

2.1.2 Forsøksmetode

Veggtykkelsen skal fastsettes på en slik måte at beholderne ved romtemperatur kan tåle et trykk på minst 5 ganger det høyeste driftstrykk, med en konstant deformasjonsfaktor for omkretsen som ikke overstiger 1 %.

3. Produksjon av beholdere

Beholdere skal framstilles og underkastes produksjonskontroll i samsvar med de tekniske produksjonsdata som fremgår av pkt. 3 i vedlegg II.

3.1 Forarbeid på deler

Forarbeid på delene (f.eks. forming og fugetildanning) skal ikke føre til overflatefeil, sprekker eller endringer i de mekaniske egenskaper som kan være til skade for beholderens sikkerhet.

3.2. Sveiser på trykkpåkjente deler

Sveiser og overgangssoner skal ha de samme egenskaper som de sveisede materialene og skal være uten overflatefeil eller indre feil som kan være til skade for beholderens sikkerhet.

Sveiser skal utføres av sveisere eller operatører med de nødvendige kvalifikasjoner i henhold til anerkjente sveisemetoder. Vurdering av sveisemetoder og prøving av kvalifikasjoner skal utføres av anerkjente inspeksjonsorganer.

Produsenten skal i løpet av framstillingen også sørge for en jevn sveisekvalitet ved å foreta relevante prøver etter passende prosedyrer. Det skal utarbeides en rapport om disse prøvene.

4. Når beholdere tas i bruk

Beholdere skal leveres med en bruksanvisning som er utarbeidet av produsenten, jfr. vedlegg II, pkt. 2.

Vedlegg II

1. CE-merking og opplysninger

1.a) CE-samsvarsmerking;
-CE-samsvarsmerking består av bokstavene «CE» i følgende utforming:
-Hvis CE-merkingen forminskes eller forstørres skal modellens størrelsesforhold som vist ovenfor, overholdes.
-De forskjellige deler som inngår i CE-merkingen skal såvidt mulig ha samme høyde, og denne skal minst være 4 mm.
1.b) Opplysninger;

Beholderen eller merkeplaten skal minst være forsynt med følgende opplysninger:

-høyeste driftstrykk ps i MPa (eller i bar)
-høyeste driftstemperatur tmaks i °C
-laveste driftstemperatur tmin i °C
-beholderens volum V i m³ (eller i liter)
-produsentens navn eller merke
-beholderens typebetegnelse og serie- eller partinummer
-de to siste sifre i årstallet for det år CE-merkingen er påsatt.

Dersom det brukes merkeplate, skal den være utformet slik at den ikke kan brukes på nytt, og den skal ha et ledig felt der andre opplysninger kan påføres.

2. Bruksanvisning

Bruksanvisningen, som skal være skrevet på norsk, skal inneholde følgende:

-opplysningene i pkt. 1 ovenfor, med unntak av beholderens serienummer
-opplysninger om beholderens planlagte bruksområde
-de krav til vedlikehold og installasjon som er nødvendig for beholderens sikkerhet.

3. Tekniske konstruksjonsdata

De tekniske konstruksjonsdata skal inneholde en beskrivelse av de teknikker og arbeidsoperasjoner som er benyttet for å oppfylle kravene nevnt i vedlegg I eller de harmoniserte standarder og særlig:

a)en detaljert produksjonstegning for beholdertypen
b)bruksanvisningen
c)et dokument som beskriver hvilke materialer, sveisemetoder og kontrolltiltak som er valgt og alle viktige opplysninger i forbindelse med beholderens utforming.

Dersom prosedyrene fastsatt i §§ 12, 13 og 14 blir brukt, skal de tekniske konstruksjonsdata dessuten omfatte:

-sertifikatene som bekrefter at sveisemetodene er passende, og at sveiserne eller operatørene er kvalifiserte
-kontrollseddelen for materialene brukt i produksjonen av deler og sammenføyde deler som bidrar til trykkbeholderens styrke
-en rapport om utførte undersøkelser og prøver eller en beskrivelse av planlagte kontroller.

4. Definisjoner og symboler

4.1. Definisjoner
a)Beregningstrykket «p er det overtrykk som velges av produsenten, og som brukes til å fastsette tykkelsen av trykkpåkjente deler.
b)Høyeste driftstrykk «p er det største overtrykk som kan benyttes under normale bruksbetingelser.
c)Laveste driftstemperatur «tmin» er den laveste stabiliserte temperatur i beholderveggen under normale bruksbetingelser.
d)Høyeste driftstemperatur «tmaks» er den høyeste stabiliserte temperatur i beholderveggen under normale bruksbetingelser.
e)Flytegrensen «Ret» er verdien ved høyeste driftstemperatur «tmaks» av:
-enten den øvre flytegrensen «ReH» for et materiale som har både en nedre og en øvre flytegrense, eller
-0,2-flytegrensen «Rp0,2» eller
-1,0-flytegrensen «Rp1,0» for ulegert aluminium.
f)Beholderfamilier:

Beholdere inngår i samme familie dersom de skiller seg fra prototypen bare i diameter, forutsatt at bestemmelsene i pkt. 2.1.1 og 2.1.2 i vedlegg I overholdes, og/eller i lengden av den sylindriske delen innenfor følgende grenser:

-dersom prototypen består av en eller flere mantelringer i tillegg til endebunnene, skal familievariantene ha minst en mantelring,
-dersom prototypen bare består av utadkuvede endebunner, skal familievariantene ikke ha noen mantelring.

Variasjoner i lengden som fører til endringer av åpninger og/eller hull, skal vises på tegningen for hver enkelt variant.

g)Et parti beholdere består av høyst 3000 beholdere av samme type.
h)Etter denne forskrift forstås det som serieproduksjon dersom mer enn en beholder av samme type i løpet av en gitt periode blir produsert i en uavbrutt produksjonsprosess, med felles utforming og etter samme fremgangsmåte.
i)Kontrollseddel: et dokument der produsenten bekrefter at de leverte produktene er i samsvar med spesifikasjonene i ordren, og der han påfører resultater, særlig kjemisk sammensetning og mekaniske egenskaper, fra rutinemessig kontroll foretatt på produksjonsstedet av produkter framstilt i samme produksjonsprosess som de leverte produktene, men ikke nødvendigvis av disse.
Symboler:
Abruddforlengelsen (L° = 5,65√S°)%
A80 mmbruddforlengelsen (L° = 80 mm)%
KCVbruddenergiJ/cm²
pdberegningstrykkMPa (eller bar)
podriftstrykkMPa (eller bar)
pstillatt trykkMPa (eller bar)
phtrykk ved hydraulisk eller pneumatisk trykkprøveMPa (eller bar)
Rp0,20,2-grenseN/mm²
Retflytegrense ved høyeste driftstemperaturN/mm²
ReHøvre flytegrenseN/mm²
Rmstrekkfasthet ved romtemperaturN/mm²
tmakshøyeste driftstemperatur°C
tminlaveste driftstemperatur°C
Vbeholderens voluml
Rm'maksstørste strekkfasthetN/mm²
Rp1,01,0 grenseN/mm²

Vedlegg III
Prosedyrer for samsvarsvurdering

1. Prosedyrer for EU-typeprøving (modul B)

1.1 EU-typeprøving er den del av prosedyren for samsvarsvurdering der et teknisk kontrollorgan undersøker en beholders tekniske konstruksjon og kontrollerer og bekrefter at beholderens tekniske utforming oppfyller gjeldende krav i forskriften.
1.2 EU-typeprøvingen kan gjennomføres på en av følgende måter i samsvar med § 9:
-en vurdering av egnetheten til beholderens tekniske konstruksjon gjennom en undersøkelse av den tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen nevnt i nr. 1.3, samt en undersøkelse av en prototyp som er representativ for den planlagte produksjonen, av den komplette beholder (produksjonstype),
-en vurdering av egnetheten til beholderens tekniske konstruksjon gjennom en undersøkelse av den tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen nevnt i nr. 1.3, uten undersøkelse av en prototyp for beholderen (konstruksjonstype).
1.3 Produsenten skal inngi en søknad om EU-typeprøving til ett enkelt teknisk kontrollorgan etter eget valg.

Søknaden skal inneholde

a)produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av representanten,
b)en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet teknisk kontrollorgan,
c)den tekniske dokumentasjonen. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om beholderen er i samsvar med gjeldende krav i forskriften, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av risiko.

Den tekniske dokumentasjonen skal angi gjeldende krav og skal i den grad det er relevant for vurderingen, dekke beholderens konstruksjon, produksjon og virkemåte. Dersom det er relevant, skal den tekniske dokumentasjonen minst inneholde følgende elementer:

i)en generell beskrivelse av beholderen,
ii)konstruksjons- og produksjonstegninger, delelister osv.,
iii)nødvendige beskrivelser og forklaringer for å forstå tegningene og listene og beholderens virkemåte,
iv)en fortegnelse over de harmoniserte standarder som helt eller delvis er anvendt, som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og dersom de harmoniserte standardene ikke er anvendt, beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende sikkerhetskravene i forskriften, herunder en fortegnelse over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. Dersom harmoniserte standarder delvis er anvendt, skal den tekniske dokumentasjonen angi hvilke deler som er anvendt,
v)resultater av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv.,
vi)prøvingsrapporter,
vii)instruksene og sikkerhetsinformasjonen nevnt i vedlegg II nr. 2,
viii)et dokument som beskriver
-valgte materialer,
-valgte sveisemetoder,
-valgte kontrolltiltak,
-alle viktige opplysninger om beholderens konstruksjon,
d)dersom det er relevant, prototyp som er representativ for den planlagte produksjonen. Det tekniske kontrollorganet kan anmode om flere prototyper for beholdere dersom det er nødvendig for å gjennomføre prøvingsprogrammet,
e)underlagsdokumentasjon som viser at den tekniske løsningen er tilfredsstillende. Underlagsdokumentasjonen skal angi alle dokumenter som er anvendt, særlig der relevante harmoniserte standarder ikke er anvendt full ut. Underlagsdokumentasjonen skal om nødvendig omfatte resultater av prøvinger utført i samsvar med andre relevante tekniske spesifikasjoner av egnet laboratorium hos produsenten eller av et annet prøvingslaboratorium på produsentens vegne og ansvar.

Når en prototyp for beholderen er undersøkt, skal den tekniske dokumentasjonen også inneholde

-sertifikater som bekrefter at sveisemetodene er egnet, og at sveiserne eller sveiseoperatørene er kvalifisert,
-kontrollseddel for materialene som er benyttet i produksjonen av deler og komponenter som bidrar til beholderens styrke,
-en rapport om undersøkelser og prøvinger som er utført, eller en beskrivelse av foreslåtte kontrolltiltak.
1.4 Det tekniske kontrollorganet skal

når det gjelder beholderen,

1.4.1 undersøke den tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen for å vurdere om beholderens tekniske konstruksjon er tilfredsstillende.

når det gjelder prototypen for beholderen/beholderne,

1.4.2 verifisere at prototypen for beholderen/beholderne er produsert i samsvar med den tekniske dokumentasjonen, at den trygt kan brukes under de planlagte driftsforholdene, og identifisere elementer som er konstruert i samsvar med gjeldende bestemmelser i relevante harmoniserte standarder, og elementer som er konstruert i henhold til øvrige relevante tekniske spesifikasjoner,
1.4.3 utføre eller besørge utført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om relevante harmoniserte standarder er anvendt på riktig måte, der produsenten har valgt å anvende dem,
1.4.4 gjennomføre eller besørge gjennomført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om løsninger produsenten har valgt fra andre relevante tekniske spesifikasjoner, oppfyller de grunnleggende sikkerhetskrav i forskriften, i tilfeller der løsningene i de relevante harmoniserte standardene ikke er anvendt,
1.4.5 avtale med produsenten hvor undersøkelsene og prøvingene skal gjennomføres.
1.5 Det tekniske kontrollorganet skal utarbeide en vurderingsrapport som beskriver tiltakene som er gjennomført i henhold til nr. 1.4, og resultatene av dem. Uten at det berører dets forpliktelser overfor de utpekende myndighetene, skal det tekniske kontrollorganet ikke offentliggjøre hele eller deler av innholdet i rapporten uten produsentens samtykke.
1.6 Når typen oppfyller kravene i forskriften, skal det tekniske kontrollorganet utstede et EU-typeprøvingssertifikat til produsenten. Sertifikatet skal inneholde navn og adresse til produsenten, konklusjonene av undersøkelsen, eventuelle gyldighetsvilkår for det, og opplysningene som kreves for å identifisere den godkjente typen. EU-typeprøvingssertifikatet kan ha et eller flere vedlegg.

EU-typeprøvingssertifikatet og dets vedlegg skal inneholde alle opplysninger som er relevante for å kunne vurdere om beholderne som produseres, er i samsvar med den undersøkte typen, og for å kontrollere beholderne i bruk. Det skal også angi eventuelle vilkår som må være oppfylt før sertifikatet kan utstedes, og ledsages av de beskrivelser og tegninger som er nødvendige for å identifisere den godkjente typen.

Dersom typen ikke oppfyller gjeldende krav i forskriften, skal det tekniske kontrollorganet avslå å utstede et EF-typeprøvingssertifikat og underrette søkeren om dette, samt gi søkeren en detaljert begrunnelse for avslaget.

1.7 Det tekniske kontrollorganet skal holde seg underrettet om alle endringer i det allment anerkjente nåværende utviklingstrinn i teknikken som tyder på at den godkjente typen ikke lenger oppfyller gjeldende krav i forskriften, og avgjøre om slike endringer krever ytterligere undersøkelse. I så tilfelle skal det tekniske kontrollorganet underrette produsenten om dette.

Produsenten skal underrette det tekniske kontrollorganet som har den tekniske dokumentasjonen for EU-typeprøvingssertifikatet, om alle endringer av den godkjente typen som kan ha betydning for om beholderen er i samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene i forskriften eller gyldighetsvilkårene for sertifikatet. Slike endringer krever tilleggsgodkjenning i form av et tillegg til det opprinnelige EU-typeprøvingssertifikatet.

1.8 Hvert teknisk kontrollorgan skal underrette sin utpekende myndighet om EU-typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle tillegg til dem som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for den utpekende myndigheten fortegnelser over slike sertifikater og/eller tillegg til dem som er avslått, midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset.

Hvert teknisk kontrollorgan skal underrette de andre tekniske kontrollorganene om EU-typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle tillegg til dem som det har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset, og på anmodning underrette om slike sertifikater og/eller tillegg til dem det har utstedt.

Kommisjonen, medlemsstatene og de andre tekniske kontrollorganene kan på anmodning få en kopi av EU-typeprøvingssertifikatene og/eller tillegg til dem. På anmodning kan Kommisjonen og medlemsstatene få en kopi av den tekniske dokumentasjonen og resultatene av de undersøkelsene som er gjennomført av det tekniske kontrollorganet. Det tekniske kontrollorganet skal oppbevare en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg og de tekniske dataene, herunder dokumentasjonen innsendt av produsenten, fram til utløpet av sertifikatets gyldighetsperiode.

1.9 Produsenten skal kunne framlegge en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg samt den tekniske dokumentasjonen for de nasjonale myndigheter i ti år etter at beholderen er brakt i omsetning.
1.10 Produsentens representant kan inngi søknaden nevnt i nr. 1.3 og oppfylle forpliktelsene angitt i nr. 1.7 og 1.9, forutsatt at de er angitt i fullmakten.

2. Typesamsvar basert på intern produksjonskontroll samt overvåket prøving av beholdere (modul C1)

2.1 Typesamsvar basert på intern produksjonskontroll samt overvåket prøving av beholdere er den del av prosedyren for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2.2, 2.3 og 2.4, og sikrer og erklærer på eget ansvar at de berørte beholderne er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller gjeldende krav i forskriften.
2.2 Produksjon

Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og overvåkingen med den sikrer at beholderne som produseres, er i samsvar med typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og med gjeldende krav i forskriften.

Før produksjonen settes i gang, skal produsenten gi et teknisk kontrollorgan etter eget valg alle nødvendige opplysninger, særlig

a)den tekniske dokumentasjonen, som også skal inneholde
-sertifikater som bekrefter at sveisemetodene er egnet, og at sveiserne eller sveiseoperatørene er kvalifisert,
-kontrollseddel for materialene som er benyttet i produksjonen av deler og komponenter som bidrar til beholderens styrke,
-en rapport om undersøkelser og prøvinger som er utført,
b)inspeksjonsdokumentet som beskriver hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger som skal foretas under produksjonen, samt hvordan og hvor ofte disse skal gjennomføres,
c)EU-typeprøvingssertifikatet.
2.3 Kontroll av beholdere
2.3.1 For hver beholder som produseres, skal et teknisk kontrollorgan utføre hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere at beholderen er i samsvar med den godkjente typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og med de tilsvarende krav i forskriften i samsvar med følgende punkter:
a)Produsenten skal presentere beholderne i ensartede partier og treffe alle nødvendige tiltak for å påse at produksjonsprosessen sikrer ensartethet for hvert parti som produseres.
b)Når det tekniske kontrollorganet undersøker et parti, skal det påse at beholderne er produsert og kontrollert i samsvar med den tekniske dokumentasjonen, og foreta en hydrostatisk trykkprøving, eller en pneumatisk trykkprøving med samme virkning, av alle beholderne i partiet der disse utsettes for et trykk Ph på 1,5 ganger beholderens beregningstrykk for å kontrollere deres styrke. Pneumatisk trykkprøving forutsetter at sikkerhetsbestemmelsene for prøven er godkjent av medlemsstaten der slik prøving foretas.
c)For å undersøke sveisekvaliteten skal det tekniske kontrollorganet dessuten utføre prøvinger på prøvelegemer som etter produsentens valg er tatt fra et prøveemne som er representativt for produksjonen eller fra en beholder. Prøvingene foretas på langsveiser. Prøvingene skal imidlertid gjentas på rundsveiser når det benyttes ulike sveisemetoder ved rund- og langsveising.
d)Når det gjelder beholdere nevnt i vedlegg I nr. 2.1.2, skal prøvingene på prøvelegemer erstattes av hydrostatisk prøving av fem tilfeldig valgte beholdere fra hvert parti for å kontrollere at de oppfyller de grunnleggende sikkerhetskravene i vedlegg I nr. 2.1.2.
e)Når det gjelder godkjente partier, skal det tekniske kontrollorganet påføre sitt identifikasjonsnummer, eller sørge for at dette nummeret blir påført, på hver beholder og utarbeide et skriftlig samsvarssertifikat for de prøvingene som er utført. Alle beholdere i et parti kan bringes i omsetning, unntatt de som ikke har gått gjennom en hydrostatisk trykkprøving eller en pneumatisk trykkprøving med positivt resultat.
f)Dersom et parti blir avvist, skal det tekniske kontrollorganet treffe hensiktsmessige tiltak for å hindre at partiet bringes i omsetning. Dersom partier forkastes ofte, kan det tekniske kontrollorganet midlertidig oppheve ordningen med statistisk verifisering.
g)Produsenten skal på anmodning fra de relevante myndigheter legge fram det tekniske kontrollorganets samsvarssertfikater som nevnt i bokstav e).
2.3.2 Det tekniske kontrollorganet skal levere en kopi av inspeksjonsrapporten til medlemsstaten som har utpekt organet, og på forespørsel til de andre tekniske kontrollorganene, de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen.
2.3.3 Produsenten skal, under det tekniske kontrollorganets ansvar, påføre det tekniske kontrollorganets identifikasjonsnummer i produksjonsprosessen.
2.4 CE-merking og EU-samsvarserklæring
2.4.1 Produsenten skal påføre CE-merkingen på hver enkelt beholder som er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller gjeldende krav i forskriften.
2.4.2 Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver beholdermodell og kunne stille den til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at beholderen er brakt i omsetning. EU-samsvarserklæringen skal angi hvilken beholder den er utarbeidet for.
2.4.3 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.
2.5 Representant

Produsentens forpliktelser angitt i nr. 2.4 kan oppfylles av vedkommendes representant, på produsentens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten.

3. Typesamsvar basert på intern produksjonskontroll samt overvåket kontroll av beholdere med ujevne mellomrom (modul C2)

3.1 Typesamsvar basert på intern produksjonskontroll samt overvåket kontroll av beholdere med ujevne mellomrom er den del av prosedyren for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 3.2, 3.3 og 3.4, og sikrer og erklærer på eget ansvar at de berørte beholderne er i samsvar med typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller gjeldende krav i forskriften.
3.2 Produksjon
3.2.1 Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og overvåkingen med den sikrer at beholderne som produseres, er i samsvar med typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og med gjeldende krav i forskriften.
3.2.2 Før produksjonen settes i gang, skal produsenten gi et teknisk kontrollorgan etter eget valg alle nødvendige opplysninger, særlig
a)den tekniske dokumentasjonen, som også skal inneholde
-sertifikater som bekrefter at sveisemetodene er egnet, og at sveiserne eller sveiseoperatørene er kvalifisert,
-kontrollseddel for materialene som er benyttet i produksjonen av deler og komponenter som bidrar til beholderens styrke,
-en rapport undersøkelser og prøvinger som er utført,
b)EU-typeprøvingssertifikatetet,
c)et dokument som beskriver produksjonsprosessen og alle systematiske tiltak som er fastlagt på forhånd for å sikre at beholderne er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet.

Det tekniske kontrollorganet skal før den dato produksjonen skal begynne, undersøke nevnte dokumenter for å bekrefte at de er i samsvar med EU-typeprøvingssertifikatet.

3.2.3 Dokumentet nevnt i nr. 3.2.2 bokstav c) skal inneholde
a)en beskrivelse av produksjonsmidler og kontrollutstyr som er egnet for produksjon av beholderne,
b)et inspeksjonsdokument som beskriver hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger som skal foretas i løpet av produksjonsprosessen, samt hvordan og hvor ofte disse skal gjennomføres,
c)en forpliktelse til å foreta undersøkelsene og prøvingene i samsvar med inspeksjonsdokumentet, samt til å foreta en hydraulisk trykkprøving, eller en pneumatisk trykkprøving dersom medlemsstaten samtykker til dette, med et prøvetrykk på 1,5 ganger beregningstrykket på hver enkelt beholder som produseres; kvalifisert personale som er tilstrekkelig uavhengig av produksjonsansatte, skal ha ansvaret for å utføre disse undersøkelsene og prøvingene, som skal behandles i en rapport,
d)adressene til produksjonssteder og lagre, og dato for når produksjonen skal begynne.
3.3 Kontroll av beholdere

Det tekniske kontrollorganet skal utføre eller besørge utført stikkprøvekontroll av beholderne med ujevne mellomrom fastsatt av organet, for å kontrollere kvaliteten på den interne kontrollen av beholderen, idet det tas hensyn til blant annet hvor teknologisk kompleks beholderne er, og produksjonsmengden. Et passende prøveutvalg av de ferdige beholderne, som tas på stedet av det tekniske kontrollorganet før beholderne bringes i omsetning, skal undersøkes, og hensiktsmessige prøvinger som definert i de relevante delene av de harmoniserte standardene og/eller tilsvarende prøvinger fastsatt i øvrige relevante tekniske spesifikasjoner, skal gjennomføres for å kontrollere om beholderen er i samsvar med typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og med de relevante krav i forskriften.

Det tekniske kontrollorganet skal også sikre at produsenten faktisk kontrollerer serieproduserte beholdere i samsvar med nr. 3.2.3 bokstav c).

Dersom en prøve ikke holder et akseptabelt kvalitetsnivå, skal det tekniske kontrollorganet treffe hensiktsmessige tiltak.

Formålet med prosedyren for prøvetaking som skal anvendes, er å fastslå om produksjonsprosessen for beholderen er innenfor akseptable grenser, med henblikk på å sikre at beholderen er i samsvar med kravene.

Det tekniske kontrollorganet skal levere en kopi av inspeksjonsrapporten til medlemsstaten som har utpekt organet, og på forespørsel til de andre tekniske kontrollorganene, de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen.

Produsenten skal, under det tekniske kontrollorganets ansvar, påføre det tekniske kontrollorganets identifikasjonsnummer under produksjonsprosessen.

3.4 CE-merking og EU-samsvarserklæring
3.4.1 Produsenten skal påføre CE-merkingen på hver enkelt beholder som er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller gjeldende krav i forskriften.
3.4.2 Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver beholdermodell og kunne stille den til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at beholderen er brakt i omsetning. EU-samsvarserklæringen skal angi hvilken beholder den er utarbeidet for.
3.4.3 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.
3.5 Representant

Produsentens forpliktelser angitt i nr. 3.4 kan oppfylles av vedkommendes representant, på produsentens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten.

4. Typesamsvar basert på intern produksjonskontroll (modul C)

4.1 Typesamsvar basert på intern produksjonskontroll er den del av prosedyren for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 4.2 og 4.3, og sikrer og erklærer at de berørte beholderne er i samsvar med typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller gjeldende krav i forskriften.
4.2 Produksjon

Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og overvåkingen med den, sikrer at beholderne som produseres, er i samsvar med den godkjente typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og med gjeldende krav i forskriften.

Før produksjonen settes i gang, skal produsenten gi til det tekniske kontrollorganet som har utstedt EU-typeprøvingssertifikatet, alle nødvendige opplysninger, særlig

a)sertifikater som bekrefter at sveisemetodene er egnet, og at sveiserne eller sveiseoperatørene er kvalifisert,
b)kontrollseddel for materialene som er benyttet i produksjonen av deler og komponenter som bidrar til beholderens styrke,
c)en rapport om undersøkelser og prøvinger som er utført,
d)et dokument som beskriver produksjonsprosessen og alle systematiske tiltak som er fastlagt på forhånd for å sikre at beholderne er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet.

Nevnte dokument skal inneholde

i)en beskrivelse av produksjonsmidler og kontrollutstyr som er egnet for produksjon av beholderne,
ii)et inspeksjonsdokument som beskriver hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger som skal foretas i løpet av produksjonsprosessen, samt hvordan og hvor ofte disse skal gjennomføres,
iii)en forpliktelse til å foreta undersøkelsene og prøvingene i samsvar med inspeksjonsdokumentet, samt til å foreta en hydraulisk trykkprøving, eller en pneumatisk trykkprøving dersom medlemsstaten samtykker til dette, med et prøvetrykk på 1,5 ganger beregningstrykket på hver enkelt beholder som produseres; kvalifisert personale som er tilstrekkelig uavhengig av produksjonsansatte, skal ha ansvaret for å utføre disse undersøkelsene og prøvingene, som skal behandles i en rapport,
iv)adressene til produksjonssteder og lagre, og dato for når produksjonen skal begynne.

Det tekniske kontrollorganet skal før den dato produksjonen skal begynne, undersøke nevnte dokumenter for å bekrefte at de er i samsvar med EU-typeprøvingssertifikatet.

4.3 CE-merking og EU-samsvarserklæring
4.3.1 Produsenten skal påføre CE-merkingen på hver enkelt beholder som er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller gjeldende krav i forskriften.
4.3.2 Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver beholdermodell og kunne stille den til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at beholderen er brakt i omsetning. EU-samsvarserklæringen skal angi hvilken beholder den er utarbeidet for.
4.3.3 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.
4.4 Representant

Produsentens forpliktelser angitt i nr. 4.3 kan oppfylles av vedkommendes representant, på produsentens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten.

0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 396 (i kraft 20 april 2016).

Vedlegg IV
EU-samsvarserklæring (nr. xxxx)1

1.Beholder/beholdermodell (produkt-, type-, parti- eller serienummer):
2.Navn og adresse til produsenten og eventuelt dennes representant:
3.Denne samsvarserklæringen er utstedt på produsentens ansvar alene.
4.Erklæringens gjenstand (identifikasjon av beholderen som gjør det mulig å spore den; kan ved behov omfatte et bilde for å identifisere beholderen):
5.Erklæringens gjenstand beskrevet over er i samsvar med relevante deler av EØS-områdets harmoniseringsregelverk:
6.Henvisninger til de relevante harmoniserte standarder som er anvendt, eller henvisninger til andre tekniske spesifikasjoner det erklæres samsvar med:
7.Det tekniske kontrollorganet ... (navn, nummer) har utført ... (beskrivelse av inngrepet) og utstedt sertifikatet:
8.Tilleggsopplysninger:

Undertegnet for og på vegne av:

(sted og dato for utstedelse):

(navn, stilling) (underskrift):

0Tilføyd ved forskrift 19 april 2016 nr. 396 (i kraft 20 april 2016).
1Produsenten kan velge å tildele samsvarserklæringen et nummer.

Vedlegg V
CE-merking

CE-merkingen skal bestå av bokstavene «CE» i følgende grafiske utforming: 

sf-19940707-0735-01-02.png

Dersom CE-merkingen blir forminsket eller forstørret, skal størrelsesforholdet i figuren opprettholdes.

Dersom det ikke i noen rettsakt er fastsatt særskilte mål, skal CE-merkingen være minst 5 mm høy.

0Tilføyd ved forskrift 19 april 2016 nr. 396 (i kraft 20 april 2016).