Forskrift om gebyr ved for sent levert, mangelfull eller uriktig oppgave etter ligningsloven § 5-6 nr. 1 og 2, jf. nr. 3

DatoFOR-1994-07-14-725
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1994 1202
Ikrafttredelse01.09.1994
Sist endretFOR-2014-09-17-1200
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§10-8
Kunngjort
KorttittelForskrift om gebyr etter ligningsloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finans- og tolldepartementet (nå Finansdepartementet) 14. juli 1994 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltningen (ligningsloven) § 10-8.
Endringer: Endret ved forskrifter 22 nov 1996 nr. 1082, 20 des 2007 nr. 1663, 2 sep 2013 nr. 1040, 17 sep 2014 nr. 1200.

I

§ 1.Anvendelsesområde

Denne forskrift gjelder når noen er pliktig til å gi opplysninger etter lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 5-6 nr. 1 eller 2 jf. nr. 3.

0Endret ved forskrifter 20 des 2007 nr. 1663 (i kraft 1 jan 2008), 2 sep 2013 nr. 1040.
§ 2.Gebyr

Den som ikke oppfyller sin opplysningsplikt etter ligningsloven § 5-6 nr. 1 og 2 jf. nr. 3 kan ilegges gebyr. Vedtak om gebyr treffes av skattekontoret.

Gebyret settes til kr 150 pr dag for manglende opplysninger om oppdragstaker, begrenset til kr 75.000 for hver slik forsømmelse, og til kr 30 pr dag for manglende opplysninger om arbeidstaker, begrenset til kr 15.000 for hver slik forsømmelse.

I de tilfeller hvor det er flere opplysningspliktige om samme forhold kan kun en av de opplysningspliktige ilegges gebyr. De opplysningspliktige er solidarisk ansvarlig for riktig betaling av gebyret.

0Endret ved forskrifter 20 des 2007 nr. 1663 (i kraft 1 jan 2008), 2 sep 2013 nr. 1040.
§ 3.Når opplysningsplikten ikke er oppfylt

Pliktig opplysning som nevnt i § 1 skal gis på fastsatt skjema i samsvar med § 5-6-2 i samleforskrift 17. september 2013 nr. 1092 om tredjeparters opplysningsplikt. Opplysningsplikten anses ikke oppfylt dersom opplysningene ikke er levert elektronisk via Altinn, skattekontoret direkte, eller til postdistributøren som rekommandert sending, innen fristens utløp etter ligningsloven § 5-6 nr. 3. For ikke rekommandert postsending anses opplysningsplikten ikke oppfylt dersom sendingen kommer fram til skattekontoret senere enn fjerde virkedag etter fristens utløp, og forsinkelsen ikke påvises å skyldes postdistributøren. Opplysningsplikten anses ikke oppfylt dersom gitte opplysninger er uriktige eller ufullstendige og feilene eller manglene ikke må anses uvesentlige.

En eller flere manglende eller uriktige opplysninger om samme arbeidstaker eller samme oppdragstaker regnes som en forsømmelse. Hvis samme forhold gjelder flere arbeidstakere eller oppdragstakere, regnes det som like mange forsømmelser som antall arbeidstakere eller oppdragstakere feilen berører.

0Endret ved forskrifter 22 nov 1996 nr. 1082, 20 des 2007 nr. 1663 (i kraft 1 jan 2008), 2 sep 2013 nr. 1040, 17 sep 2014 nr. 1200.
§ 4.Frafallelse av gebyr

Gebyr skal ikke ilegges dersom alle opplysningene i rett tid er levert fra andre opplysningspliktige. Hvis den opplysningspliktige innen 3 uker etter at melding om gebyr er kommet fram, godtgjør at feilen skyldes årsaker som han ikke kan lastes for, kan Sentralskattekontoret for utenlandssaker frafalle gebyret helt eller delvis. Gebyr skal frafalles dersom oppdragstaker eller arbeidstaker godtgjør at vedkommende rettidig har innlevert fullstendig selvangivelse og at de relevante skatteforpliktelser fullt ut er oppfylt på det tidspunkt den mangelfulle rapporteringen blir oppdaget.

§ 5.Forholdet mellom gebyr og tvangsmulkt

Det kan ikke ilegges gebyr etter ligningsloven § 10-8 og tvangsmulkt etter samme lov § 10-6 for samme forhold i samme tidsrom.

§ 6.Klage

Den som er ilagt gebyr eller blir gjort solidarisk ansvarlig etter § 2 kan påklage vedtaket til Skattedirektoratet innen tre uker etter at melding om vedtaket er kommet fram. I vedtaket kan det angis utløpsdato for klagefristen. Denne skal i så fall regnes fra den dagen vedtaket sendes. Dog skal fristen ikke være kortere enn bestemt i første punktum.

II. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. september 1994 med virkning for oppgavesvikt fra da.