Forskrift om rentesats ved økt skatt eller avgift etter vedtak i endringssak.

DatoFOR-1994-07-15-679
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1994 1046
Ikrafttredelse15.07.1994
Sist endret
EndrerFOR-1984-03-02-610
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§9-10, LOV-1980-06-13-24-§13-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om rentesats ved økt skatt

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 15. juli 1994 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 9-10 og § 13-2. Fremmet av Finans- og tolldepartementet.

I

§ 1.Når det blir fastsatt tilleggsskatt av økning i skatt og avgift ved et vedtak i endringssak, skal skattyter svare rente med 7 pst. pr. år, etter reglene i ligningsloven § 9-10. For rente som er påløpt før 1. januar 1984, skal rentesatsen være 6 pst. pr. år, beregnet etter de samme regler. For rente som er påløpt i tiden 1. januar 1984 til 31. desember 1992, skal rentesatsen være 10 pst. pr. år, beregnet etter de samme regler.

II

Denne forskrift trer i kraft straks med virkning for vedtak i endringssak som fattes etter 1. august 1994. Fra samme tid oppheves forskrift av 2. mars 1984 nr. 610 om rentesats ved økt skatt eller avgift etter vedtak i endringssak.