Forskrift om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område.

DatoFOR-1994-07-15-691
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1994 1061
Ikrafttredelse15.07.1994
Sist endretFOR-2011-08-12-833
EndrerFOR-1993-08-20-818, FOR-1993-08-20-819, FOR-1993-08-20-820, FOR-1994-02-21-139
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§16-1, LOV-1993-06-11-101-§16-2, LOV-1993-06-11-101-§16-3, LOV-1993-06-11-101-§16-4, LOV-1993-06-11-101-§16-5, FOR-2000-03-31-296
Kunngjort
KorttittelForskrift om EØS-avtalen i luftfarten

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. juli 1994 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart m.m. § 16-1 til § 16-5. Fremmet av Samferdselsdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 10 des 1999 nr. 1278, 19 mai 2000 nr. 445, 23 juni 2000 nr. 588, 15 aug 2001 nr. 923, 17 des 2004 nr. 1854, 17 feb 2005 nr. 141, 23 mai 2005 nr. 459, 21 feb 2008 nr. 189, 12 aug 2011 nr. 833.

I

§ 1.Følgende regler i EØS-avtalen Vedlegg XIII, kapittel VI - Sivil luftfart, gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegget selv, protokoll 1 til avtalen og avtalen ellers:
1.1Vedlegget pkt. 62 (Rådsforordning (EØF) nr. 2342/90 av 24. juli 1990) om luftfartsselskapers adgang til å delta i ruteflyging innenfor EØS og om deling av setekapasiteten mellom luftfartsselskaper på ruteflyginger mellom EØS-statene.
2.- - -
3.1Vedlegget pkt. 64 (Rådsforordning (EØF) nr. 294/91 av 4. februar 1991) om fraktflyging mellom EØS-statene.
4.- - -
5.Vedlegget pkt. 64 b. (rådsforordning (EØF) nr. 95/93 av 18. januar 1993, som endret ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 793/2004)2 om fastsettelse av felles regler for fordeling av tidsluker på lufthavnene i EØS-området.

I tilfellene nevnt i artikkel 12 skal avtalepartene holde hverandre underrettet, og det skal på anmodning holdes rådslagninger i EØS-komiteen.

0Endret ved forskrifter 19 mai 2000 nr. 445 (i kraft 1 juli 2000), 23 juni 2000 nr. 588 (i kraft 15 juli 2000), 15 aug 2001 nr. 923 (i kraft 1 sep 2001), 17 des 2004 nr. 1854, 17 feb 2005 nr. 141, 23 mai 2005 nr. 459, 21 feb 2008 nr. 189, 12 aug 2011 nr. 833.
1Myndigheten delegert til Luftfartsverket iflg. vedtak 15 juli 1994 nr. 805 (for nr. 4 gjelder delegeringen internasjonal trafikk), som igjen er delegert til Luftfartstilsynet iflg. vedtak 10 des 1999 nr. 1273.
2Se forskriftens II for forordningene i pdf-format.
§ 2.Samferdselsdepartementet håndhever reglene i § 1 punkt 1, 3 og 5.
0Endret ved delegeringsvedtak 10 des 1999 nr. 1278 (i kraft 1 jan 2000). Endret ved forskrifter 23 juni 2000 nr. 588 (i kraft 15 juli 2000), 12 aug 2011 nr. 833.
§ 3.(Opphevet ved forskrift 12 aug 2011 nr. 833.)
§ 4.Forskriften får ikke anvendelse for Svalbard.
§ 5.Samferdselsdepartementet har fullmakt til å foreta mindre endringer i forskriften.
§ 6.
1. Forskriften trer i kraft straks.
2. Fra samme tidspunkt oppheves:
-forskrift 20. august 1993 nr. 818 om gjennomføring og håndheving av tillegg til avtale om sivil luftfart mellom Norge, Sverige og Det Europeiske Økonomiske Fellesskap
-forskrift 20. august 1993 nr. 819 om luftfartsselskapers adgang til markedet
-forskrift 20. august 1993 nr. 820 om utstedelse av lisenser til luftfartsselskaper, og
-forskrift 21. februar 1994 nr. 139 om gjennomføring og handheving av EØS-avtalen på luftfartens område.

II

Ved henvendelse til Samferdselsdepartementet kan en få forordningstekstene justerte for EØS-avtalen. 

Se her for å lese forordning (EØF) nr. 95/93: pdf.gif  

Se her for å lese forordning (EF) nr. 793/2004: pdf.gif