Forskrift om i hvilke tilfelle bidragsfogden skal fastsette eller endre bidrag av eget tiltak etter forskotteringsloven § 3 annet ledd.

DatoFOR-1994-08-09-797
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1994 1345
Ikrafttredelse09.08.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1989-02-17-2-§3
Kunngjort
KorttittelForskr om bidragsendring, forskotteringsloven

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 9. august 1994 med hjemmel i lov av 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott (forskotteringsloven) § 3 fjerde ledd.

§ 1.Bidragsfogdens adgang etter forskotteringsloven § 3 annet ledd til å fastsette eller endre bidrag av eget tiltak skal benyttes i alle tilfelle der det etter bestemmelsene i barneloven med forskrifter er grunnlag for å fastsette eller endre bidrag.
§ 2.Bestemmelsene i § 1 og i forskotteringsloven § 3 annet ledd gjelder ikke dersom kravet om bidragsforskott trekkes tilbake.
§ 3.Forskriften her trer i kraft straks.