Forskrift om hvordan retten til utsettelse av oppsigelser ved masseoppsigelser skal nyttes og Arbeids- og velferdsetaten rolle ved slik utsettelse.

DatoFOR-1994-09-19-897
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1994 1622
Ikrafttredelse19.09.1994
Sist endretFOR-2006-06-30-790 fra 01.07.2006
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1977-02-04-4-§56a jf LOV-2005-06-17-62-§20-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om utsettelse ved masseoppsigelse

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 19. september 1994 med hjemmel i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 56 A nr. 7. Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (bl.a tittel).

I

§ 1.Arbeids- og velferdsetaten kan forlenge fristen som nevnt i arbeidsmiljøloven § 56 A nr. 6 på oppfordring av en av partene eller på eget initiativ dersom
a)det ikke er ført drøftinger mellom arbeidsgiveren og de tillitsvalgte i løpet av den opprinnelige 30 dagers fristen

eller

b)det er helt klare indikasjoner på at partene vil komme frem til en avtale i løpet av de neste 30 dager.
0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 2.Selv om et av vilkårene i § 1 er oppfylt skal utsettelse ikke skje hvis arbeidsgiveren mangler midler til å dekke lønnsutbetalinger.
§ 3.Arbeids- og velferdsetaten skal innta en nøytral rolle og kan bistå partene i deres bestrebelser på å komme frem til en avtale. Ved forlengelse av fristen skal Arbeids- og velferdsetaten på vanlig måte vurdere bistand og bruk av arbeidsmarkedstiltak for å redusere konsekvensene av oppsigelsen.
0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).

II

Denne forskriften trer i kraft straks.