Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften)

Kap. 39. Kjennemerker, antall og plassering

§ 39-1.Generelt om kjennemerke
1. Vegdirektoratet fastsetter platekvalitet, utforming av plate, utforming av tegn og plassering av tegn på de enkelte kjennemerker.
2. Reglene i kap. 39 gjelder ikke kjøretøyer som omfattes av forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 2-15 første til tredje ledd.
0Endret ved forskrifter 19 jan 2007 nr. 54, 24 okt 2016 nr. 1246 (i kraft 1 nov 2016).
§ 39-2.Generelt om plassering og antall kjennemerker
1. Plass for og antall kjennemerker
1.1 Bil skal ha plass for kjennemerke foran og bak. Beltemotorsykkel skal ha plass for kjennemerke foran eller på venstre side mellom fotbrett og sete. Annet registreringspliktig kjøretøy skal ha plass for kjennemerke bak. Plassen skal ha tilstrekkelig størrelse og rimelig høyde over vegbanen.
2. Plassering
2.1 Midten av kjennemerket skal være plassert så nær kjøretøyets midtlinje som mulig og må for kjennemerke bak ikke komme til høyre for kjøretøyets midtlinje. Plassering av kjennemerke bak i forbindelse med venstre baklysenhet godtas imidlertid. Kjennemerke skal ikke stikke ut utenfor kjøretøyets sidebegrensning.
2.2 På alle kjøretøygrupper unntatt beltemotorsykkel skal kjennemerke være plassert vinkelrett eller tilnærmet vinkelrett på kjøretøyets lengdeakse og slik at bokstaver og tall står vertikalt eller tilnærmet vertikalt og er lett leselige. Det tillates et avvik på 30 grader oppover og 15 grader nedover fra vertikalplanet. Såfremt kjennemerkets øvre kant er høyere enn 120 cm fra vegbanen, tillates et avvik på 15 grader nedover fra vertikalplanet.
3. Synbarhet, festing
3.1 Kjennemerke skal være godt synlig og ikke dekket av uvedkommende gjenstander. Dette gjelder likevel ikke for beltemotorsykkel som har kjennemerke plassert på venstre side når denne er belastet med fører/passasjer.
3.2 Kjennemerke skal være sikkert festet til kjøretøyet.
3.2.1 Dersom kjennemerke er festet med skruer, må skruehodene være slik plassert at de ikke forandrer lesbarheten eller gjør det mulig å mistyde bokstaver eller tall.
3.2.2 Skruehodet skal ha samme eller tilnærmet samme farge som fargen på det sted på platen hvor skruene er festet.
4. EF-tilpasning.
4.1 Bil eller tilhenger til bil som tilfredsstiller kravene i direktiv 70/222/EØF anses å oppfylle bestemmelsene i denne paragraf og i § 39-2 og § 39-8 for så vidt gjelder plasseringssteder for og montering av bakre kjennemerker.
4.2 Jordbruks- eller skogbrukstraktor godkjent før 1. juli 2005 som tilfredsstiller kravene i direktiv 74/151/EØF vedlegg II, eventuelt som endret ved direktiv 82/890/EØF, direktiv 88/410/EØF, direktiv 97/54/EF eller direktiv 98/38/EF, anses å oppfylle bestemmelsene i denne paragraf for så vidt gjelder plasseringssted for og montering av bakre kjennemerke.
4.3 To- eller trehjulede motorvogner som tilfredsstiller kravene i direktiv 93/94/EØF, eventuelt som endret ved direktiv 1999/26/EF, eller direktiv 2009/62/EF, anses å oppfylle bestemmelsene i denne paragraf og § 39-6, for så vidt gjelder plasseringssted for bakre kjennemerke.
5. For to- og trehjulede motorvogner gjelder bestemmelsene i denne paragraf kjøretøy som er typegodkjent i Norge før 1. oktober 1999 og/eller som registreres før 17. juni 2003.
0Endret ved forskrifter 23 des 2004 nr. 1810, 17 juli 2008 nr. 921 (i kraft 1 okt 2008), 15 sep 2010 nr. 1273.
§ 39-3.Plassering av kjennemerker på bil
1. Kjennemerket foran skal være plassert slik at høyden fra vegbanen til nederste kant av kjennemerket er 25 cm eller mer, mens høyden fra vegbanen til øverste kant skal være mindre enn 80 cm.

For kjennemerke bak skal de tilsvarende høyder være hhv. 30 cm og 120 cm.

I særlige tilfelle, hvor en bils konstruksjon eller det utstyr den brukes med gjør det nødvendig, kan høyden fra vegbanen til øverste kant av kjennemerket økes til den høyde som er nødvendig.

Målene skal tas når bilen er ubelastet.

2. Kjennemerke skal være godt synlig i et område avgrenset av 4 plan gjennom kjennemerkets 4 sidekanter. Disse plan skal sideveis og utover danne en vinkel på minst 30° med bilens lengdeakse. Det øverste plan skal danne en vinkel på minst 30° oppover, målt i forhold til horisontalplanet, og det nederste plan må være horisontalt eller danne en vinkel nedover. Såfremt kjennemerkets øverste kant er høyere enn 120 cm fra vegbanen, skal det nederste plan danne en vinkel på minst 15° nedover i forhold til horisontalplanet.
§ 39-4.Plassering av bakre kjennemerke på to- og trehjulede motorvogner (direktiv 2009/62/EF)
1. Kravnivå: Direktiv 2009/62/EF (om plassering av bakre kjennemerke på to- og trehjulede motorvogner).
2. Virkeområde: Alle kjøretøy som definert i artikkel 1 i direktiv 92/61/EØF, fra 9. november 2003 erstattet av direktiv 2002/24/EF, som senest endret ved direktiv 2003/77/EF.
3. Alternativ standard: Ingen.
4. Godkjenning: Ved godkjenning skal det det fremlegges bevitnelse fra fabrikant eller kompetent uavhengig laboratorium som viser at motorvognen tilfredsstiller ovennevnte krav. Dette gjelder ikke når motorvognen er ledsaget av gyldig samsvarssertifikat og/eller er merket med typegodkjenningsnummer i henhold til direktiv 92/61/EØF, fra 9. november 2003 erstattet av direktiv 2002/24/EF, som senest endret ved direktiv 2003/77/EF. Alternativt kan motorvogn, deler eller tekniske enheter være godkjent og merket i henhold til ovennevnte krav.
5. Ikrafttreden:
KategoriFor typegodkj. av ny type kjøretøyFor nye registreringer
Alle1. januar 2010
0Tilføyd ved forskrift 15 sep 2010 nr. 1273. Endret ved forskrift 28 mars 2011 nr. 323.
§ 39-5.Plassering av bakre kjennemerke på to- og trehjulede motorvogner (direktiv 1999/26/EF)
1. Kravnivå: Direktiv 93/94/EØF som endret ved direktiv 1999/26/EF (om plassering av bakre kjennemerke på to- og trehjulede motorvogner).
2. Virkeområde: Alle kjøretøy som definert i artikkel 1 i direktiv 92/61/EØF, fra 9. november 2003 erstattet av direktiv 2002/24/EF, som senest endret ved direktiv 2003/77/EF.
3. Alternativ standard: Ingen
4. Godkjenning: Ved godkjenning skal det fremlegges bevitnelse fra fabrikant eller kompetent uavhengig laboratorium som viser at motorvognen tilfredsstiller ovennevnte krav. Dette gjelder ikke når motorvognen er ledsaget av gyldig samsvarssertifikat og/eller er merket med typegodkjenningsnummer i henhold til direktiv 92/61/EØF, fra 9. november 2003 erstattet av direktiv 2002/24/EF, som senest endret ved direktiv 2003/77/EF. Alternativt kan motorvogn, deler eller tekniske enheter være godkjent og merket i henhold til ovennevnte krav.
5. Ikrafttreden: 
KategoriFor typeg. av ny type kjt.For nye registreringer
Alle1. juli 2000
0Endret ved forskrifter 16 nov 2004 nr. 1470, 15 sep 2010 nr. 1273 (tidligere § 39-4).
§ 39-6.Plassering av bakre kjennemerke på to- og trehjulede motorvogner (direktiv 93/94/EØF)
1. Kravnivå: Direktiv 93/94/EØF (om plassering av bakre kjennemerke på to- og trehjulede motorvogner).
2. Virkeområde: Alle kjøretøy som definert i artikkel 1 i direktiv 92/61/EØF, fra 9. november 2003 erstattet av direktiv 2002/24/EF, som senest endret ved direktiv 2003/77/EF.
3. Alternativ standard: Ingen.
4. Godkjenning: Ved godkjenning skal det det fremlegges bevitnelse fra fabrikant eller kompetent uavhengig laboratorium som viser at motorvognen tilfredsstiller ovennevnte krav. Dette gjelder ikke når motorvognen er ledsaget av gyldig samsvarssertifikat og/eller er merket med typegodkjenningsnummer i henhold til direktiv 92/61/EØF, fra 9. november 2003 erstattet av direktiv 2002/24/EF, som senest endret ved direktiv 2003/77/EF. Alternativt kan motorvogn, deler eller tekniske enheter være godkjent og merket i henhold til ovennevnte krav.
5. Ikrafttreden: 
KategoriFor typeg. av ny type kjt.For nye registreringer
Alle1. oktober 1999For 17. juni 2003
0Endret ved forskrifter 16 nov 2004 nr. 1470, 15 sep 2010 nr. 1273 (tidligere § 39-5).
§ 39-7.Plassering av kjennemerke på to- eller trehjuls motorvogn
1. Kjennemerke skal være synlig i et område avgrenset av 4 plan gjennom kjennemerkets 4 sidekanter. Disse plan skal sideveis og utover danne en vinkel på minst 30° med bilens lengdeakse. Det øverste plan skal danne en vinkel på minst 30° oppover, målt i forhold til horisontalplanet, og det nederste plan må være horisontalt eller danne en vinkel nedover.
0Endret ved forskrift 15 sep 2010 nr. 1273 (tidligere § 39-6).
§ 39-8.Plassering av kjennemerke på tilhenger til bil

Plassering av kjennemerke på tilhenger til bil skal skje i samsvar med § 39-2.

0Endret ved forskrift 15 sep 2010 nr. 1273 (tidligere § 39-7).
§ 39-9.Plassering av kjennemerke på traktor i gruppe T5 som godkjennes etter 1. juli 2005

Traktor i gruppe T5 som godkjennes etter 1. juli 2005 skal oppfylle kravene i bilag II til direktiv 74/151/EØF som senest endret ved direktiv 98/38/EF, eller bilag II til direktiv 2009/63/EF når det gjelder plasseringssted for og montering av bakre kjennemerke.

Ved godkjenning skal det fremlegges bevitnelse fra fabrikant eller kompetent uavhengig laboratorium som viser at traktor i gruppe T5 tilfredsstiller ovennevnte krav. Dette gjelder ikke når traktor i gruppe T5 er ledsaget av et gyldig samsvarssertifikat i henhold til direktiv 2003/37/EF, som endret ved direktiv 2004/66/EF og direktiv 2005/67/EF. Alternativt kan traktor i gruppe T5 eller deler eller tekniske enheter være godkjent og merket i henhold til ovennevnte krav.

0Tilføyd ved forskrift 23 des 2004 nr. 1810. Endret ved forskrifter 30 nov 2005 nr. 1344, 8 mai 2006 nr. 486, 18 juni 2010 nr. 928, 15 sep 2010 nr. 1273 (tidligere § 39-8).
§ 39-10.Størrelse på kjennemerke
1. For kjøretøy som registreres for første gang eller som bytter kjennemerker etter 1. januar 2002 gjelder følgende:
1.1 Stort, smalt kjennemerke skal være 52 cm bredt og 11 cm høyt.
1.2 Stort, høyt kjennemerke skal være 34 cm bredt og 21 cm høyt.
1.3 Lite, smalt kjennemerke skal være 30,3 cm bredt og 8,5 cm høyt.
1.4 Lite, høyt kjennemerke skal være 22 cm bredt og 15,2 cm høyt.
2. Bestemmelsen tillates ikke fulgt før 1. januar 2002.
3. Bestemmelsen tillates fulgt fra 1. oktober 2001 for bil som omfattes av § 39-9 nr. 1 tredje ledd.
4. For kjøretøy som er registrert eller har byttet kjennemerker før 1. januar 2002 gjelder følgende:
4.1 Stort, smalt kjennemerke skal være 11 cm høyt og maks. 52 cm bredt.
4.2 Stort, høyt kjennemerke skal være 21 cm høyt og maks. 34 cm bredt.
4.3 Lite, smalt kjennemerke skal være 8 cm høyt og maks. 34 cm bredt.
4.4 Lite, høyt kjennemerke skal være 15,5 cm høyt og maks. 22 cm bredt.
0Endret ved forskrifter 23 des 2004 nr. 1810 (tidligere § 39-8), 15 sep 2010 nr. 1273 (tidligere § 39-9).
§ 39-11.Type kjennemerke etter kjøretøygruppe
1. Bil skal ha store kjennemerker. De kan være smale eller høye.

Bil kan i enkelte tilfeller tildeles lite kjennemerke. De kan være smale eller høye. Slikt kjennemerke kan tildeles bil hvor eier må foreta tilpasninger eller ombygginger for å få montert stort kjennemerke. Regionvegkontoret fatter vedtak om tildeling av lite kjennemerke basert på en fysisk vurdering av bilen. Bil som er EU-typegodkjent kan ikke tildeles lite kjennemerke. Det er et vilkår for tildelingen at kjøretøyet er utstyrt med elektronisk betalingsenhet tilknyttet gyldig avtale for kjøring på offentlig veg. For bruktimporterte biler kontrolleres dette vilkåret i forbindelse med første gangs registrering i Norge. For biler allerede registrert i Norge kontrolleres vilkåret i forbindelse med den fysiske vurderingen av bilen.

Lisensiert rallybil som er fritatt for engangsavgift/tilleggsavgift, skal ha lite kjennemerke. Det kan være smalt eller høyt.

For lite kjennemerke tildelt 31. mai 2005 eller senere, men før 1. oktober 2008 gjelder følgende forutsatt at dette er anmerket i vognkortet; bil kan benytte lite kjennemerke bak, dersom det fra fabrikanten ikke er avsatt plass nok til stort kjennemerke.

Bestemmelsen i fjerde ledd trer i kraft 31. mai 2005.

For lite kjennemerke tildelt før 31. mai 2005 gjelder følgende forutsatt at dette er anmerket i vognkortet; bil som originalt ikke har plass nok for stort kjennemerke på det stedet fabrikanten har avsatt for dette, kan bruke lite kjennemerke, smalt eller høyt. Dersom slik bil originalt har plass til stort kjennemerke foran eller bak der fabrikanten har avsatt plass til dette, skal slikt kjennemerke brukes der.

Bestemmelsen i sjette ledd trer i kraft 1. oktober 2001.

2. Motorsykkel skal ha lite kjennemerke. Det kan være smalt eller høyt.
3. Beltebil og beltemotorsykkel skal ha lite kjennemerke. Det kan være smalt eller høyt.
4. Traktor og motorredskap skal ha lite kjennemerke. Det kan være smalt eller høyt.
5. Tilhenger skal ha stort kjennemerke. Det kan være smalt eller høyt.

Tilhenger med bredde ikke over 1.25 m kan ha lite kjennemerke. Det kan være smalt eller høyt.

0Endret ved forskrifter 23 des 2004 nr. 1810 (tidligere § 39-9), 26 mai 2005 nr. 485, 12 aug 2005 nr. 891, 17 juli 2008 nr. 921 (i kraft 1 okt 2008), 15 sep 2010 nr. 1273 (tidligere § 39-10), 14 des 2016 nr. 1767 (i kraft 1 jan 2017).
§ 39-12.Nasjonalitetsmerke
1. Integrert nasjonalitetsmerke

Nasjonalitetsmerke kan inngå som en del av kjennemerket. Dette må være levert av den produsenten Statens vegvesen benytter og kan ikke påføres i etterkant.

Integrert nasjonalitetsmerke skal bestå av den latinske bokstaven N malt i hvitt og supplert av det norske flagget. Begge symboler skal stå på blå, retroreflekterende bakgrunn. Bokstaven skal være 20 mm høy for stort kjennemerke og 16 mm høy for lite kjennemerke.

Nasjonalitetsmerket skal være plassert helt til venstre på kjennemerket. Flagget skal være plassert over bokstaven.

2. Separat nasjonalitetsmerke

Utstyres kjøretøyet med separat nasjonalitetsmerke skal dette være utført som eget merke og må ikke være kombinert med nasjonalitetsflagg eller annet. Det må ikke være en del av kjennemerket.

Merket skal være utformet som en ellipse med hvit bunn og være påført den latinske bokstaven N malt i sort og plassert symmetrisk om ellipsens midtpunkt. Ellipsen skal være minst 175 mm bred og 115 mm høy. Bokstaven skal ha en høyde på minst 80 mm og strektykkelse minst 10 mm.

Når separat nasjonalitetsmerke benyttes skal dette være plassert bak på kjøretøyet og må ikke festes på en slik måte at det kan forveksles med kjennemerket eller hindre dets leselighet.

Det skal være plassert vertikalt eller tilnærmet vertikalt og vinkelrett eller tilnærmet vinkelrett på kjøretøyets lengdeakse. Den lengste akse skal være horisontal.

0Endret ved forskrifter 23 des 2004 nr. 1810 (tidligere § 39-10), 10 nov 2006 nr. 1286, 15 sep 2010 nr. 1273 (tidligere § 39-11).