Forskrift om soloflygingsbevis.

DatoFOR-1994-11-14-1280
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertAvd I 1995 1187
Ikrafttredelse01.10.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§5-4, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1994-03-25-241
Kunngjort
Rettet08.02.2006 (fulltekst)
KorttittelForskrift om soloflygingsbevis (BSL C 2-2)

Fastsatt av Luftfartsverket 14. november 1994 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart § 5-4 første ledd og § 15-4 og Samferdselsdepartementets delegeringsvedtak av 25. mars 1994 nr. 241. 

Denne forskrift trer i kraft 1. oktober 1995 og erstatter fra 1. oktober 1996 følgende forskrifter om luftfartssertifikater og -beviser: BSL C 6-1, Forskrift om luftfartsbeviser for flygebesetningsmedlemmer, elevbevis for fly, gitt med virkning fra 1. januar 1977 med endringer, senest av 20. april 1979 og BSL C 6-2, Forskrift om luftfartsbevis for besetningsmedlemmer, elevbevis for helikopter, gitt med virkning fra 26. januar 1978. 

Innledning

Soloflygingsbevis for fly eller helikopter utstedes av Luftfartsverket til flyelev som er under utdanning ved en godkjent flygeskole. En flyelev tillates ikke å fly solo før vedkommende er i besittelse av gyldig soloflygingsbevis. Utstedelse av soloflygingsbevis kan delegeres fra Luftfartsverket til skolesjefen.

Soloflygingsbevis utstedes for type helikopter eller modell innen klassen fly. Beviset gjelder bare ved den flygeskolen hvor det ble utstedt, og kan ikke overføres til en annen skole. 

1. Vilkår for utstedelse
1.1 Alder

Flyeleven skal være fylt 17 år.

1.2 Kunnskaper
1.2.1 Før utstedelse skal flyeleven ha gjennomgått godkjent teoriutdanning til PPL-A respektive PPL-H og flytelefonistsertifikat og ha bestått eksamen i teori for Luftfartsverket.
1.3 Erfaring
1.3.1 Følgende minimumskrav skal være oppfylt:
a)10 timer flyelevtid med en flygeinstruktør, og
b)30 avganger og 30 landinger med eller uten motorinnlegg. Avbrutte innflyginger skal være inkludert, og for fly skal minst 10 av landingene være sidevindslandinger.
1.4 Instruksjon i flyging
1.4.1 Flyeleven skal av en flygeinstruktør ha fått instruksjon i fly/helikopter av den angjeldende type/modell, på et godkjent kurs som kvalifiserer flyeleven for soloflyging. Flyet/helikopteret skal av Luftfartsverket være godkjent for skoleflyging. Instruktøren skal i hvert enkelt tilfelle forvisse seg om at flyeleven har operasjonell erfaring på de følgende områder:
a)tiltak før og etter flyging, inspeksjon av flyet/helikopteret og daglig ettersyn,
b)flyplass- og landingsrundeoperasjoner, forholdsregler og prosedyrer for å unngå kollisjoner,
c)føring av flyet/helikopteret ved eksterne visuelle referanser,
d)nødoperasjoner, inkludert simulerte svikt i flyet/helikopteret eller dets utrustning,
e)radiotelefoniprosedyrer på den lokale flyplassen,

I tillegg for fly:

f)flyging ved kritisk lave hastigheter, oppdagelse av og uttak fra begynnende og fulle steilinger,
g)oppdagelse av, og uttak fra spiralstup,
h)normale og sidevinds avganger og landinger,

I tillegg for helikopter:

i)uttak i den innledende fase ved vertikal gjennomsynkning med motor (settling with power). Uttaksteknikk fra lavt rotorturtall innenfor det normale område for motor-turtall,
j)bakkemanøvrering og oppkjøringer, hovring, avganger og landinger - normale, ut av vind og i skråning.
1.5 Ferdigheter

Flyeleven skal ha demonstrert å kunne utføre, som soloflyger av flyet/helikopteret, de prosedyrer og manøvre som er beskrevet i punkt 1.4 med en dyktighet i samsvar med de rettigheter som et solo- flygingsbevis gir, og:

a)operere flyet/helikopteret vel innenfor dets begrensninger,
b)fullføre alle manøvre sikkert,
c)utvise god dømmekraft og godt flygerskjønn,
d)anvende teorikunnskaper, og
e)til enhver tid ha kontroll over flyet/helikopteret slik at det aldri er alvorlig tvil om at en prosedyre eller manøver vil bli korrekt gjennomført.
1.6 Medisinsk skikkethet

Flyeleven må inneha gyldig legeattest i henhold til BSL C 1-2 og 1-3. 

2. Rettigheter og begrensninger
2.1 Et soloflygingsbevis gir innehaveren rett til å tjenestegjøre som fartøysjef og betjene radioen om bord på den angjeldende type/modell treningsfly/-helikopter under VFR, under oppsyn og kontroll av en flygeinstruktør. Det gir ikke rett til å medføre andre besetningsmedlemmer og/eller passasjerer.

Tjenestegjøring på soloflygingsbevis er begrenset til norsk område, med mindre beviset tillates benyttet av annen stats luftfartsmyndighet over denne stats område.

2.2 I spesielle tilfelle kan Luftfartsverket godkjenne at bevisets rettigheter utøves i mørke.
2.3 Før hver øvelsesflyging skal instruktøren autorisere denne ved en påtegning på flyelevens bevis med angivelse av hvilke øvelser som skal gjennomføres. 
3. Dispensasjoner

Luftfartsverket kan, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.