Forskrift om utstedelse, forlengelse og gjenutstedelse av rettigheter på klasse og type (fly/helikopter) tilknyttet flygersertifikat/bevis.

DatoFOR-1994-11-14-1298
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertAvd I 1995 1193
Ikrafttredelse01.10.1995
Sist endret
EndrerFOR-1987-02-06
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§5-4, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1994-03-25-241
Kunngjort
Rettet30.05.2006 (fulltekst)
KorttittelForskrift om rettigheter til flygersertifikat mv

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Luftfartsverket 14. november 1994 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart § 5-4 første ledd og § 15-4 og Samferdselsdepartementets delegeringsvedtak av 25. mars 1994 nr. 241. 

Denne forskrift trer i kraft 1. oktober 1995 og erstatter forskrift om luftfartssertifikater og -beviser BSL C 1-6. Inndeling og utvidelse av sertifikater og beviser for flygebesetningsmedlemmer av 6. februar 1978 med endringer, senest av 17. februar 1987 fra samme dato. 

1 Generelt

Flygersertifikat utstedes særskilt for fly og helikopter. For fly gjøres rettighetene tilknyttet sertifikatet/beviset gyldig for type/variant eller klasse/modell av fly. For helikopter gjøres rettighetene tilknyttet sertifikatet/beviset gyldig for type/variant av helikopter.

For å få rettigheter på modell/type som ikke er innført i bilag 1 og 2 til denne forskrift, må det i hvert enkelt tilfelle søkes Luftfartsverket om godkjenning til dette.

Anm.:Oversikt over hvilken type eller klasse det angjeldende fly/helikopter tilhører, finnes i bilag 1 og 2 til denne forskrift.
 
2 Kategorier av luftfartøy
2.1 Luftfartøy inndeles i følgende kategorier:
a)Fly
b)Helikopter
c)Seilfly
d)Friballong.
2.1.1 Fly inndeles i typer eller klasser.
2.1.2 Helikopter inndeles bare i typer. 
3 Typer
3.1 Følgende fly/helikopter inndeles i typer:
a)Fly sertifisert for operasjon med en flygebesetning på minst to flygere.
b)Fly som ikke hører inn under a), men som på grunn av sin egenart er betegnet som type, jfr. bilag 1.
c)Alle helikoptre.
d)Fly/helikopter sertifisert med luftdyktighetsbevis i eksperimentklasse.
3.2 Ervervelse av rettighet på type fly/helikopter - typerettigheter

Rettighet til å tjenestegjøre på type fly/helikopter, kan gis sertifikatinnehaveren/kandidaten når denne har gjennomgått typeutdanning og bestått prøve, samt bestått LPT-1 på typen.

Denne rettighet benevnes typerettighet.

3.3 Utdanning på type fly/helikopter - typeutdanning

Før typeutdanning på fly/helikopter som er sertifisert for operasjon med flygebesetning på minst to flygere kan påbegynnes, kreves at sertifikatinnehaveren har bestått fullstendig eksamen i ATPL-teori.

Utdanning på type fly/helikopter skal skje gjennom godkjent luftfartsskole eller luftfartsforetak med typeutdanning godkjent av Luftfartsverket.

3.4 Typerettighet begrenset til en variant

Rettighet til å tjenestegjøre på type fly/helikopter kan begrenses til å gjelde en variant innen typen. Rettigheten kan utvides til andre varianter innen typen etter at sertifikatinnehaveren har gjennomgått typevariantkurs og utsjekk.

3.5 Dokumentasjon for typerettighet og utsjekk på variant

Typerettighet skal dokumenteres av Luftfartsverket i rettighetsbeviset til sertifikatet.

Utsjekk på variant kan dokumenteres av flygeinstruktør i rettighetsbeviset til sertifikatet. 

4 Klasser
4.1 Klasser av fly

Fly som er sertifisert for operasjon med (1) en flyger, inndeles normalt i følgende klasser:

a)En-motors landfly
b)En-motors sjøfly
c)Fler-motors landfly
d)Flere-motors sjøfly.
4.2 Ervervelse av rettighet på klasse fly - klasserettighet og utsjekk på modeller

Rettighet til å tjenestegjøre på klasse fly, kan gis sertifikatinnehaveren/kandidaten når denne har gjennomgått utdanning på modell og har bestått LPT-1.

Denne rettighet benevnes klasserettighet.

Klasserettighet på flere-motors landfly gir automatisk klasserettighet på en-motors landfly. Forholdet er tilsvarende for klasserettighet på sjøfly.

Samtidig med ervervelse av klasserettighet, erverves også utsjekk på modellen, jf. BSL C 1-6.

Anm.:Utsjekk på en modell kan dekke flere modeller, jf. bilag 1.
4.3 Utdanning på modell

Utdanning for ervervelse av rettighet til å tjenestegjøre på modell, skal enten gis av luftfartsskole eller av flygeinstruktør. Utdanningen trenger ikke særskilt godkjennelse av Luftfartsverket. Kandidaten skal bestå en prøve i kjennskap til luftfartøyets data, konstruksjon, ytelser, masse og balanse.

4.4 Dokumentasjon for klasserettighet og utsjekk på modell

Klasserettighet skal dokumenteres av Luftfartsverket i rettighetsbeviset til sertifikatet.

Utsjekk på modell kan dokumenteres av flygeinstruktør i rettighetsbeviset til sertifikat. 

5 Begrenset rettighet
5.1 Rettighet som begrenses på grunn av forsterket besetning

LPT utført med en flygebesetning på to flygere på et fly/helikopter sertifisert for operasjon med en (1) flyger, vil innebære at rettigheten til å tjenestegjøre på angjeldende fly/helikopter begrenses til tjenestegjøring med styrmann eller som styrmann (MCP only).

5.2 Rettighet som begrenses til å tjenestegjøre kun som styrmann

Rettigheter som er utstedt, forlenget eller gjenutsedt på grunnlag av LPT som har vært avlagt i egenskap av styrmann, begrenser angjeldende typerettighet til å tjenestegjøre kun som styrmann (co-pilot only).

5.3 Rettighet som begrenses av andre årsaker
a)Luftfartsverket kan begrense rettighet tilknyttet sertifikat og bevis, når helsemessige eller lignende grunner tilsier det.
b)Rettighet ervervet på utenlandsk sertifikat/bevis som søkes tilknyttet norsk sertifikat/bevis, kan begrenses eller avslås av Luftfartsverket.
5.4 Dokumentasjon av begrensninger

Begrensninger skal dokumenteres av Luftfartsverket i rettighetsbeviset til sertifikatet. 

6 Dispensasjoner

Luftfartsverket kan, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.

Bilag 1

Presentasjon av typer flyKlasse en-motors landfly - stempelmotor
Sertifisert for en flyger
Krever kun utsjekk
I
Modeller
II
Betegnelse i rettighetsbeviset
III
Anmerkninger
AD/AERO DESIGNS INC
PULSARAD PULSAR + reg. bokstaverUtsjekk på hvert individ kreves
S/AEROSPATIALE SNI
MS 880B
MS 885
MS 893A
MS 893E
S RALLYE
RALLYE 100ST
RALLYE 150T
RALLYE 180T
S RALLYE
RALLYE 235ES 235Utsjekk på S 235 erstatter utsjekk på S RALLYE
TB9S TB9
TB10S TB10Utsjekk på S TB10 erstatter utsjekk på S TB9
T/AEROTEK-PITTS
PITTS S-2AT S2A PITTS
AU/AUSTER AIRCRAFT LTD.
AUSTER VAU AUSTERUtsjekk på AU AUSTER V erstatter utsjekk på BT BEAGLE 6
AC/AVIONS CLAUDE PIEL
CP 301 CAC CP301
BT/ BEAGLE AIRCRAFT LTD.
A61, 61-3
AUSTER 6A
BT BEAGLE 6Utsjekk på BT BEAGLE 6 erstatter utsjekk på AU AUSTER V
BE/ BEECH AIRCRAFT CORPORATION
BEECH A23, A23-24BE 23/24
BL/BELLANCA AIRCRAFT CORPORATION
7GCBCBL 7GCBCUtsjekk på BL 7GCBC erstatter utsjekk på CH 7ECA CITABRIA
8KCABBL 8KCABUtsjekk på BL 8KCAB erstatter utsjekk på BL 7GCBC og
CH 7ECA CITABRIA
B/BOEING COMMERCIAL AIRPLANES
A75NIB A75N1 STEARMAN
LC/CARL L. LARSEN
LARSENLC LARSEN + reg. bokstaverUtsjekk på hvert individ kreves
C/CESSNA AIRCRAFT COMPANY
CESSNA 140C 140
CESSNA 150, D, E, F, G
CESSNA F150, G, H, J, L
CESSNA F152, 152
C 150/152
CESSNA FA 152, FRA150LC 150/152AUtsjekk på C 150/152A erstatter utsjekk på C 150/152
CESSNA 170BC 170
CESSNA 172, B, C, D, E, H, K, L, M, N, P
CESSNA F172E, G, H, L, M, N, P
C 172Utsjekk på C 172 erstatter utsjekk på C 150/152
CESSNA R 172KC 172RUtsjekk på C 172R erstatter utsjekk på C 150/152 og C 172
CESSNA FR 172F, JC 172XPUtsjekk på C 172XP erstatter utsjekk på C 150/152 og C 172
CESSNA I75AC 175
CESSNA 177, AC 177Utsjekk på C 177 erstatter utsjekk på C 150/152 og C 172
CESSNA I77RGC 177RUtsjekk på C 177R erstatter utsjekk på C 150/152, C 172,
C 172R, C 172XP og C 177
CESSNA 180, A, B, C, D, H, JC 180
CESSNA 182A, B, F, M, N, PC 182Utsjekk på C 182 erstatter utsjekk på C 150/152, C 172,
C 172XP og C 177
CESSNA R 182C 182RUtsjekk på C 182R erstatter utsjekk på C 150/1 52, C 172,
C 172XP, C 177 og C 182
CESSNA 185, A 185 E, A 185 FC 185Utsjekk på C 185 erstatter utsjekk på C 180
CESSNA 206, U 206, B, C, D, E, F, G
P206A
C 206Utsjekk på C 206 erstatter utsjekk på C 150/152, C 172,
C 172XP, C 177, C 182 og C 206
CESSNA TP 206CC 206TUtsjekk på C 206TP erstatter utsjekk på C 150/152, C 172, C 172XP, C 177, C 182 og C 206
CESSNA TU 206B, GC 206TUUtsjekk på C 206TU erstatter utsjekk på C 150/152 og C 172
CESSNA 210G, H, L, MC210Utsjekk på C 210 erstatter utsjekk på C 150/152, C 172, C 172XP, C 177, C I77R, C 182, C 182R og C 206
CESSNA T 210K, M, NC 210TUtsjekk på C 210T erstatter utsjekk på C 150/152, C 172, C 172XP, C 177, C 177R, C 182, C 182R, C 206 og C 210
CESSNA P210NC210PUtsjekk på C 210P erstatter utsjekk på C 150/152, C 172, C 172XP, C 177, C 177R, C 182, C 182R, C 206, C 210 og C210T
CH/CHAMPION AIRCRAFT CORPORATION
7ECA CITABRIACH 7ECA CITABRIAUtsjekk på CH 7ECA CITABRIA erstatter utsjekk på BL 7GCBC og BL 8KCAB
CZ/CO-Z DEVELOPMENT CORP.
COZYCZ COZY + reg. bokstaverUtsjekk på hvert individ kreves
ST/ CONSOLIDATED VULTEE ACFT CORP.
STINSON 108-1ST 108-1
DE/DENNEY AEROCRAFT COMPANY
KITFOXDE KITFOX + reg. bokstaverUtsjekk på hvert individ kreves
KITFOX IIIDE KITFOX 3 + reg. bokstaverUtsjekk på hvert individ kreves
KITFOX IVDE KITFOX 4 + reg. bokstaverUtsjekk på hvert individ kreves
EA/EXTRA FLUGZEUGBAU GMBH
EA 300EA300
FI/FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD
FA-200-160FI 200-160
GC/ GULFSTREAM AEROSPACE CORP.
100
100/180
GC 100/180
112
114
GC 112/114
AA-1GC AA1
AA-5
AA-5A
AA-5B
GC AA5Utsjekk på GC AAS erstatter utsjekk på GC AA1
IG/IVERSEN, GUNNAR
JUNGSTER IIG JUNGSTER 1 + reg. bokstaverUtsjekk på hvert individ kreves
JJ/JAROSLAW JANOWSKI
J-1B + reg. bokstaverJJ J1B + reg. bokstaverUtsjekk på hvert individ kreves
JP/JEANPOTTIER
P 180SJP P180S + reg. bokstaverUtsjekk på hvert individ kreves
LI/LIGHT AERO INC
AVID FLYERLI AVID FLYER + reg. bokstaverUtsjekk på hvert individ kreves
LT/LUNDS TEKNISKE
SA 60LT SA60 + reg. bokstaverUtsjekk på hvert individ kreves
ML/MAULE AIRCRAFT CORPORATION
M-4-210CML M4
M-5-180C
M-5-235C
M-7-235
MX-7-180
ML M5/M7Utsjekk på ML M5/M7 erstatter utsjekk på ML M4
MO/MOONEY AIRCRAFT CORPORATION
MOONEY M20C, JMO M20C
MM/MORRIS MOTORS LTD.
DH-82AMM DH82A TIGER MOTH
NA/NEICO AVIATION. INC.
LANCAIR 320NA LANCAIR 320 + reg. bokstaverUtsjekk på hvert individ kreves
LANCAIR 360NA LANCAIR 360 + reg. bokstaverUtsjekk på hvert individ kreves
NN/NORTH AMERICAN AVIATTON. INC.
AT-6D
T-6G
NN T-6 HARVARD
PZ/PAZMANY AIRCRAFT CORPORATION
PL4-APZ PL4A + reg. bokstaverUtsjekk på hvert individ kreves
PA/PIPER AIRCRAFT CORPORATION
PIPER J3, J3C-65PA PIPER CUBUtsjekk på PA PIPER CUB erstatter utsjekk TA J2 Cub, PA L4H og PA L4J
PIPER PA-12PA 12
PIPER PA-18-90, -18-95, -18-105, -18-135, -18-150, -18A-150, PA-19PA 18/19
PIPER PA-20-PACERPA 20
PIPER PA-22-108-COLTPA PIPER COLT
PIPER 22-150, -22-160PA 22Utsjekk på PA 22 erstatter utsjekk på PIPER COLT
PIPER PA-24-250, 260PA 24
PIPER PA-25-235PA 25
PIPER PA-28-140, -151, -160, -161, -180, -181PA 28
PIPER PA-28R, -180, -200, -28RT-201TPA 28RUtsjekk på PA 28R erstatter utsjekk på PA 28
PIPER PA-32-260, -300PA 32
PIPER PA-32R-300, -32RT-300PA 32RUtsjekk på PA 32R erstatter utsjekk på PA 32
PIPER PA-38-112PA 38
QC/QUICKIE AIRCRAFT CORPORATION
QUICKIEQC QUICKIE + reg. bokstaverUtsjekk på hvert individ kreves
QUICKIE Q2QC QUICKIE Q2 + reg. bokstaverUtsjekk på hvert individ kreves
RR/RAND ROBINSON
KR 2RR KR2 + reg. bokstaverUtsjekk på hvert individ kreves
RC/RANS COMPANY
S-7 COURIERRC S7 + reg. bokstaverUtsjekk på hvert individ kreves
RU/RUTAN AIRCRAFT FACTORY INC
RUTAN LONG-EZRU LONG-EZ
RUTAN VARI-EZERU VARI-EZE
SB/SAAB-SCANIA AB
MFI 9, BSB MFI9
MFI 15-200ASB MFI15Utsjekk på SB MFI15 erstatter utsjekk på SB MFI9
SAAB 91BSB SAFIR
SAAB 91B-2
SAAB 91D
SO/SEQUOIA AIRCRAFT CORPORATION
F8L FALCOSQ F8L FALCO + reg. bokstaverUtsjekk på hvert individ kreves
SH/SIGURD HEIRET
BOWERS 1ASH BOWERS 1A + reg. bokstaverUtsjekk på hvert individ kreves
SL/SILVAIRE AIRCRAFT CORPORATION
LUSCOMBE 8FSL 8F LUSCOMBE
SI/SLINGSBY AVIATION PLC
T67M200SI T67M
SN/SOCIETE AERONAUTIOUE NORMANDE
JODEL DR-1050SN JODEL DR1050
TA/TAYLOR AIRCRAFT CORPORATION
J2TA J2 CUBUtsjekk på TA J2 CUB erstatter utsjekk på PA J3, PA J3C65, PA L4H og PA L4J
VA /VAN'S AIRCRAFT
RV-4VA RV4 + reg. bokstaverUtsjekk på hvert individ kreves
VI/VIKING AIRCRAFT
DRAGONFLY MK-2VI MK2 DRAGONFLY + reg. bokstaverUtsjekk på hvert individ kreves
ZN/ZENAIR LTD
CH-701ZN CH701 + reg. bokstaverUtsjekk på hvert individ kreves
 
Presentasjon av typer flyKlasse en-motors sjøfly
Sertifisert for en flyger
Krever typerettighet
I
Typer/varianter
II
Betegnelse i rettighetsbeviset
III
Anmerkninger
SR/SCHWEIZER AIRCRAFT CORPORATION
TSC-IAI
TSC-IA2
SR TEAL AMPHIBIUM
LA/LAKE AIRCRAFF CORPORATION
LAKE LA-4LA LAKE-4
RP/REPUBLIC AVIATION CORPORATION
REPUBLIC SEABEERP RC-3 SEABEE
SM/SIAI MARCHETTI S.p.A.
FN-333SM RIVIERA
LG/LEG-AIR CORPORATION
SEA HAWKERLG SEA HAWKER + reg. bokstaverUtsjekk på hvert individ kreves
 
Presentasjon av typer flyKlasse en-motors landfly - turboprop
Sertifisert for en flyger
Krever typerettighet
I
Typer/varianter
II
Betegnelse i rettighetsbeviset
III
Anmerkninger
C/CESSNA AIRCRAFT COMPANY
CESSNA 208BC208TP
PL/PILATUS FLUGZEUGWERKE AG
PC-6/B2-H4PL PC6/B2-H4
 
Presentasjon av typer flyKlasse fler-motors landfly - stempelmotor
Sertifisert for en flyger
Krever kun utsjekk
I
Typer/varianter
II
Betegnelse i rettighetsbeviset
III
Anmerkninger
GC/GULFSTREAM AEROSPACE CORP.
680F
680FL
GC 680F
GA-7GC GA7
BE/BEECH AIRCRAFT CORPORATION
BEECH 95-B55 BARON
BEECH 58 BARON
BE 58/95
BN/BRITTEN-NORMAN (BEMBRIDGE) LTD
BRITTEN NORMANN BN-2A-20BN 2
C/CESSNA AIRCRAFT COMPANY
CESSNA 310N, P, Q, RC 310
CESSNA 402C 402Utsjekk på C 402 erstatter utsjekk på C 310
PN/PARTENAVIA COSTR. AERONAUTICHE
P68 OBSERVERPN P68/OBSTypevariantkurs kreves
P68TCPN P68TCTypevariantkurs kreves
PA/PIPER AIRCRAFT CORPORATION
PIPER PA-23 APACHE,
PA-23-180,-250
PA 23
PIPER PA-31 NAVAJO, PA-31 CHIEFTAINPA 31Typevariantkurs kreves
PIPER PA-34-200, -200TPA 34Utsjekk på PA 34 erstatter utsjekk på PA 44
PIPER PA-44-I80TPA 44Utsjekk på PA 44 erstatter utsjekk på PA 34
 
Presentasjon av typer flyFler-motors landfly - stempelmotor
Sertifisert for en flyger
Krever typerettighet
I
Typer/varianter
II
Betegnelse i rettighetsbeviset
III
Anmerkninger
C/CESSNA AIRCRAFT COMPANY
CESSNA T337D, T337G
utsjekk
C 337For flygere med sertifikat gyldig for fler-motors landfly kreves kun
 
Presentasjon av typer flyFler-motors landfly - stempelmotor
Sertifisert for to flygere
Krever typerettighet
I
Typer/varianter
II
Betegnelse i rettighetsbeviset
III
Anmerkninger
DC/McDONNELL DOUGLAS CORPORATION
C-53DDC 3
 
Presentasjoner av typer flyFler-motors landfly - turboprop
Sertifisert for en flyger
Krever typerettighet
I
Typer/varianter
II
Betegnelse i rettighetsbeviset
III
Anmerkninger
BE/BEECH AIRCRAFT CORPORATION
BEECH 100
BEECH A 100
BE 100Typevariantkurs kreves
BEECH 200
BEECH B200
BE 200Typevariantkurs kreves
Sertifisert for en flyger t.o.m. 9 passasjerseter, ellers sertifisert for to flygere
BEECH B90
BEECH C90
BE 90Typevariantkurs kreves
C/CESSNA AIRCRAFT COMPANY
CESSNA 441C 441
CESSNA CARAVAN IIC 406
DH/DE HAVILLAND ACT OF CANADA
DHC 6-300DHC 6
FA/FAIRCHILD AIRCRAFT CORPORATION
SA226-T(B)FA SA226
GC/GULFSTREAM AEROSPACE CORP.
690AGC690Typevariantkurs kreves
690B
690C
PN/PARTENAVIA COSTR. AERONAUTICHE
AP68TP-300PN P68TP
 
Presentasjon av typer flyFler-motors - turboprop
Sertifisert for to flygere
Krever typerettighet
I
Typer/varianter
II
Betegnelse i rettighetsbeviset
III
Anmerkninger
BE/BEECH AIRCRAFT CORPORATION
BEECH 200
BEECH B200
BE 200Typevariantkurs kreves
Sertifisert for en flyger t.o.m. 9 passasjerseter, ellers sertifisert for to flygere
BA/BRITISH AEROSPACE PUBL LTD CO
HS 748 2ABA HS748
JETSTREAM 3100BA 31
JETSTREAM 4100BA 41
DH/DE HAVILLAND ACFT OF CANADA
DHC 7-102DHC 7
DHC 8-100DHC 8
DHC 8-200
DHC 8-300
E/EMPRESA BRASILEIRA DE AERON.
EMB-120RTE EMB-120
CV/GENERAL DYNAMICS CORPORATION
CV 340/580
FK/FOKKER AIRCRAFT B.V.
FOKKER F-27 MK 050FK 50
FOKKER 27-200FK 27
L/LOCKHEED AIRCRAFT CORPORATION
L-188CL 188
SB/SAAB-SCANIA AB
SAAB SF 340ASB SF340
 
Presentasjon av typer flyFler-motors landfly - turboprop
Sertifisert for to flygere
Krever typerettighet
I
Typer/varianter
II
Betegnelse i rettighetsbeviset
III
Anmerkninger
C/CESSNA AIRCRAFT COMPANY
CESSNA 501 CITATION I SPC 501Sertifisert for en flyger kun med utstyr spesifisert i flygehåndboken, ellers sertifisert for to flygere
CESSNA 551 CITATION II SPC 551Sertifisert for en flyger kun med utstyr spesifisert i flygehåndboken, ellers sertifisert for to flygere
 
Presentasjon av typer flyFler-motors landfly - turboprop
Sertifisert for to flygere
Krever typerettighet
I
Typer/varianter
II
Betegnelse i rettighetsbeviset
III
Anmerkninger
B/BOEING COMMERCIAL AIRPLANES
737-200
737-300
737-400/500
B 737Typevariantkurs kreves
767-283ER
767-383ER
B 767Typevariantkurs kreves
BM/BOMBARDIER INC/CANADAIR GROUP
CL600-2B19BMCL600
C/CESSNA AIRCR AFT COMPANY
CESSNA 500 CITATION I
CESSNA 550 CITATION II
CESSNA 560 CITATION V
C 500Typevariantkurs kreves
CESSNA 501 CITATION I SPC 501Sertifisert for en flyger kun med utstyr spesifisert i flygehåndboken, ellers sertifisert for to flygere
CESSNA 551 CITATION II SPC 551Sertifisert for en flyger kun med utstyr spesifisert i flygehåndboken, ellers sertifisert for to flygere
DC/McDONNELL DOUGLAS CORPORATION
DC-9-41
DC-9-81
DC-9-82
DC-9-83
DC-9-87
DC 9Typevariantkurs kreves
L/LOCKHEED AIRCRAFT CORPORATION
L-1011L 1011
 
Presentasjon av typer helikopterEn-motors helikopter - stempelmotor
Sertifisert for en flyger
Krever typerettighet
I
Typer/varianter
II
Betegnelse i rettighetsbeviset
III
Anmerkninger
HB/BELL/AGUSTA-BELL
BELL 47 D
BELL 47 G,.G-1, G-2, G-3B-1, G-4
BELL 47 J, J-2, J-3
BELL 47Familiariseringskurs kreves for alle varianter av Bell 47
BELL 47 TBELL 47 T
EN/ENSTROM
F 28 A, C, F
MODEL 280 C, F, FX
EN F 28Familiariseringskurs kreves for varianter av EN F 28 og 280
HU/HUGHES/ SCHWEITZER AIRCRAFT CORP.
HUGHES 269 A, B, CHU 269
RH/ROBINSON HELICOPTER COMP.
R 22, 22 A, BR 22
SK/SIKORSKY
S 55SK 55Typevariantkurs kreves mellom SK 55 og SK 58
S 58SK 58
 
Presentasjon av typer helikopterEn-motors helikopter - turbinmotor
Sertifisert for en flyger
Krever typerettighet
I
Typer/varianter
II
Betegnelse i rettighetsbeviset
III
Anmerkninger
AS/AEROSPATIALE (NÅ EUROCOPTER)
SE 313 B ALOUETTE IISA 313Familiariseringskurs kreves mellom variantene 313, 315, 318.
SA 313 O ALOUETTE II
SA 318 C ALOUETTE II ASTAZOUSA 318
SA 315 B LAMASA 315
SA/SE 316 B/C ALOUETTE IIISA 316Typevariantkurs kreves mellom variantene 313/315/318 og 316/319.
SA 319 B ALOUETTE III ASTAZOUSA 319
AS 350 B, B 1, B 2 ECUREUIL/ASTARAS 350
AS 350 D, Dl
HB/AGUSTA BELL
BELL 204BELL 204Familiariseringskurs kreves mellom 204 og 205.
BELL 205BELL 205
UH-1DUH-1DUtsjekk på UH-1D erstatter utsjekk på Bell 204
BELL 214 B, B-1BELL 214Typevariantkurs kreves mellom 204/205 og BELL 214.
BELL 206 A, BBELL 206
BELL 206 L, L-1, L-3 LONG RANGERBELL 206 LFamiliariseringskurs kreves mellom Bell 206 og Bell 206 L.
HU/HUGHES/McDONNELL DOUGLAS HELICOPTER
HUGHES 369 D, E, HE, HSHU 369
MD 500 NOTAR
MD 520
MD 500Typevariantkurs kreves mellom HU 369 og MD 500.
 
Presentasjon av typer helikopterTo-motors helikopter - turbinmotor
Sertifisert for en flyger
Krever typerettighet
I
Typer/varianter
II
Betegnelse i rettighetsbeviset
III
Anmerkninger
AB/AGUSTA BELL
A 109 A, CA 109
A 109 KA 109 KTypevariantkurs kreves mellom A 109 og A 109 K.
BELL 212BELL 212
BELL 412BELL 412Familiariseringskurs kreves mellom 212 og 412.
BELL 412 SP
BELL 214 STBELL 214 ST
BELL 222, 222 A, B, UTBELL 222Familiariseringskurs kreves for varianter av 222.
AS/AEROSPATIALE (NÅ EUROCOPTER)
SA 330 F, G, J PUMASA 330Familiariseringskurs kreves for varianter av 330. Er sertifisert for en flyger VFR, men for to flygere IFR
AS 332 C SUPER PUMA
AS 332 C 1
AS 332 L, L1
AS 332Typevariantkurs kreves mellom SA 330 og AS 332. Familiariseringskurs kreves for varianter av 332. Er sertifisert for en flygere VFR, men for to flygere IFR
AS 332 L 2 SUPER PUMA MK 2AS 332 L 2Typevariantkurs kreves mellom AS 332 og AS 332 L 2.
AS 355 E ECUREUIL 2/TWINSTARAS 355Familiariseringskurs kreves mellom varianter av 355.
AS 355 F, F 1, F 2
AS 355 N
SA 365 C 1, C 2, C 3 DAUPHIN 2SA 365 Familiariseringskurs kreves mellom varianter av 365 C.
SA 365 N, N 1 N 2SA 365 N
Typevariantkurs kreves mellom varianter av 365 C og 365 N.
MB/MBB/EUROCOPTER
BO 105 A, C, DBO 105
BO 105 LS A-1, LS A-3, S, CBSBO 105 LSFamiliariseringskurs kreves mellom varianter av 105 A/C/D og 105 LS, S, CBS.
MBB-BK 117 A-1, A-3, A-4, B-1BK 117
SK/SIKORSKY AIRCRAFT
S 58 TSK 58 TTypevariantkurs kreves mellom SK 58 og SK 58 T.
S 76 A, A+SK76
S 76 BSK 76 BFamiliariseringskurs kreves mellom SK 76 og SK 76 B.
 
Presentasjon av typer helikopterTo-motors helikopter - turbinmotor
Sertifisert for to flygere
Krever typerettighet
I
Typer/varianter
II
Betegnelse i rettighetsbeviset
III
Anmerkninger
AS/AEROSPATIALE (NÅ EUROCOPTER)
SA 330 F, G, J PUMASA 330Familiariseringskurs kreves for varianter av 330.
Er sertifisert for en flyger VFR, men for to flygere IFR
AS 332 C SUPER PUMAAS 332Typevariantkurs kreves mellom SA 330 og AS 332.
AS 332 C 1Familiariseringskurs kreves for varianter av 332.
AS 332 L, L 1Er sertifisert for en flygere VFR, men for to flygere IFR
AS 332 L 2 SUPER PUMA MK 2AS 332 L 2Typevariantkurs kreves mellom AS 332 og AS 332 L 2.
BV/BOEING VERTOL
BOEING 234 LRBV 234Tandem rotor
SK/SIKORSKY AIRCRAFT
S-61 N, SSK 61