Overgangsregler til lov av 4. november 1994 nr. 59 om endring i lov av 5. juni 1992 nr. 51 om bank som eies av staten ved Postverket.

DatoFOR-1994-11-18-1015
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertAvd I 1994 1833
Ikrafttredelse18.11.1994
Sist endret
EndrerLOV-1992-06-05-51
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1994-11-04-986, LOV-1994-11-04-59
Kunngjort
KorttittelOvergangsregler til lov 4. november 1994 nr. 59

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 18. november 1994 med hjemmel i kgl.res. 4. november 1994 nr. 986, jfr. lov av 4. november 1994 nr. 59 om endringer i lov av 5. juni 1992 nr. 51 om bank som eies av staten ved Postverket del III. 

Interimstyret for Postbanken har i perioden frem til tidspunktet for fusjonen mellom Postgiro og Norges Postbank myndighet til å foreta disposisjoner med virkning for Postbanken knyttet til gjennomføring av fusjonen, og til forberedelser av driften m.m av Postbanken f.o.m. 1. januar 1995, slik det fremgår av St.prp. nr. 38 (1993-94) og Innst. S. nr. 212 (1993-94).