Forskrift om fastsetting og innkreving av avgift til Norsk Naturskadepool etter lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring § 4 a.

DatoFOR-1994-11-25-1026
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1994 Nr.1845
Ikrafttredelse01.01.1995
Sist endretFOR-2009-12-18-1726 fra 21.12.2009
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1989-06-16-70-§4a
Kunngjort
KorttittelForskrift om avgift, Norsk Naturskadepool

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 25. november 1994 med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring § 4 a. Fremmet av Justis- og politidepartementet.
Endringer: Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726.

§ 1.Den som tegner eller fornyer brannskadeforsikring i et forsikringsselskap som ikke er medlem av Norsk Naturskadepool, skal gi Naturskadepoolen opplysninger om når avtalen er inngått, hvilket tidsrom den gjelder for, hvilket forsikringsselskap avtalen er inngått med, hva brannskadeforsikringen skal dekke, brannforsikringssummen, om forsikringen er tegnet på førsterisikobasis, og i så fall også forsikringsverdien.

Enhver forsikringstaker plikter også å gi opplysninger som nevnt i første ledd dersom Naturskadepoolen ber om det.

§ 2.Naturskadepoolen fastsetter den avgiften som forsikringstakeren skal betale til poolen.

Avgiften skal tilsvare den premiesats av brannforsikringssummen som til enhver tid er fastsatt for naturskadeforsikring etter § 11 i forskrift 21. desember 1979 nr. 3420 om instruks for Norsk Naturskadepool.

§ 3.Vedtak om fastsetting av avgiften kan påklages til Finanstilsynet, jf forvaltningsloven kapittel VI.
0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 4.Naturskadepoolen krever inn avgiften og fører kontroll med at avgiften innbetales.
§ 5.Forskriften trer i kraft 1. januar 1995.

Forskriften får anvendelse på brannforsikringsavtaler som tegnes eller fornyes etter ikrafttredelsen.