Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen

DatoFOR-1994-12-15-1187
DepartementLandbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1994 2158
Ikrafttredelse01.01.1995
Sist endretFOR-2008-12-22-1635 fra 01.03.2010
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1932-06-17-6-§2, LOV-2003-12-19-124-§5, LOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort
KorttittelInternkontrollforskriften for næringsmidler

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet), Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) og Fiskeridepartementet (nå Fiskeri- og kystdepartementet) 15. desember 1994 med hjemmel i lov av 17. juni 1932 nr. 6 om kvalitetskontroll med landbruksvarer m.v. § 2 tredje ledd og lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XII nr. 54j (direktiv 93/43/EØF).
Endringer: Endret ved forskrifter 12 nov 1997 nr. 1240 (bl.a. tittel og hjemmel), 15 jan 2004 nr. 205 (bl.a hjemmel), 21 des 2006 nr. 1568, 22 des 2008 nr. 1635 som endret ved forskrift 19 feb 2010 nr. 316.

Kapittel I. Formål og definisjoner.

§ 1.Formål

Denne forskrift skal sikre en systematisert gjennomføring av tiltak for å oppfylle næringsmiddellovgivningen.

§ 2.Krav om etablering av internkontroll

Krav om etablering av internkontroll omfatter alle næringsmiddelvirksomheter som produserer, pakker, lagrer eller omsetter næringsmidler. Kravet gjelder også første mottakssted ved import av næringsmidler. Kravet gjelder ikke primærprodusenter.

Krav om etablering av internkontroll gjelder ikke dersom omsetningen er i en form som ikke representerer videre helsemessig risiko, for eksempel oppvarming av ferdig tilberedte næringsmidler som pølser, hamburgere mv. når virksomheten er av kortvarig karakter og varmebehandlingen skjer i samband med omsetningen, og salg av emballert spiseis i detaljutsalg. Ved tvil avgjør tilsynsmyndigheten om det skal kreves etablering av internkontroll.

0Endret ved forskrifter 12 nov 1997 nr. 1240 (i kraft 1 jan 1998), 15 jan 2004 nr. 205, 21 des 2006 nr. 1568 (i kraft 1 jan 2007), 22 des 2008 nr. 1635 som endret ved forskrift 19 feb 2010 nr. 316 (i kraft 1 mars 2010).
§ 3.Definisjoner

I denne forskrift forstås ved:

1.internkontroll: systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i næringsmiddellovgivingen.
2.Næringsmiddellovgivningen: regler som har til formål å sikre helsemessige trygge næringsmidler og fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn i næringsmiddelvirksomheter som produserer, pakker, lagrer, transporterer, omsetter eller importerer næringsmidler, herunder fisk og øvrige animalske næringsmidler.
3.rutine: en alminnelig akseptert måte å utføre en aktivitet på.
4.avvik: manglende oppfyllelse av krav fastsatt i lov og forskrift.
0Endret ved forskrifter 12 nov 1997 nr. 1240 (i kraft 1 jan 1998), 15 jan 2004 nr. 205.

Kapittel II. Internkontroll

0Endret ved forskrift 12 nov 1997 nr. 1240 (i kraft 1 jan 1998).
§ 4.Plikt til internkontroll

Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll.

Enhver som driver eller deltar i aktivitet som omfattes av denne forskriften plikter å påse at internkontrollen etterleves.

Internkontrollen skal dokumenteres i den form og i det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.

Skriftlig dokumentasjon etter denne forskriften skal minst omfatte § 5 nr. 4, 5, 7 og 8. Tilsynsmyndigheten kan gi pålegg om skriftlig dokumentasjon utover dette, dersom det anses påkrevet.

0Endret ved forskrifter 12 nov 1997 nr. 1240 (i kraft 1 jan 1998), 22 des 2008 nr. 1635 som endret ved forskrift 19 feb 2010 nr. 316 (i kraft 1 mars 2010).
§ 5.Internkontrollens innhold

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktivitet, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å overholde krav i næringsmiddellovgivingen. Internkontrollen skal inneholde:

1.oversikt over de krav i næringsmiddellovgivingen som gjelder for virksomheten,
2.oversikt over hvordan virksomheten er organisert,
3.rutiner virksomheten følger, for å sikre overholdelse av næringsmiddellovgivingens krav. Ansvar og myndighet for utførelse skal fastlegges,
4.rutiner virksomheten følger dersom avvik oppstår og opplysninger om hvem som er ansvarlig,
5.rutiner virksomheten følger for å hindre gjentakelse av avvik og opplysninger om hvem som er ansvarlig,
6.registreringer virksomheten finner nødvendig å oppbevare og opplysning om hvor lenge de skal være tilgjengelig for tilsynsmyndigheten,
7.rutine for hvordan virksomheten systematisk og regelmessig gjennomgår sin internkontroll, for å kontrollere at aktivitetene og resultatene av dem stemmer overens med det system virksomheten har fastlagt, og om det medfører oppfyllelse av næringsmiddellovgivingen,
8.rutine for hvordan virksomheten sikrer seg at alle aktuelle og kun gjeldende rutiner blir benyttet, og
9.rutiner for hvordan virksomheten sikrer at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse til å overholde forskriftens krav.
0Endret ved forskrifter 12 nov 1997 nr. 1240 (i kraft 1 jan 1998), 22 des 2008 nr. 1635 som endret ved forskrift 19 feb 2010 nr. 316 (i kraft 1 mars 2010).
§ 5a.(Opphevet ved forskrift 22 des 2008 nr. 1635 som endret ved forskrift 19 feb 2010 nr. 316, i kraft 1 mars 2010.)

Kapittel III. Administrative bestemmelser

§ 6.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 205.
§ 7.(Opphevet ved forskrift 15 jan 2004 nr. 205.)
§ 8.(Opphevet ved forskrift 22 des 2008 nr. 1635 som endret ved forskrift 19 feb 2010 nr. 316, i kraft 1 mars 2010.)
§ 9.Straffeansvar og tvangsmulkt

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 205.
§ 10.(Opphevet ved forskrift 12 nov 1997 nr. 1240, i kraft 1 jan 1998.)
§ 11.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 1995.